Χρηστικά - Οχήματα Ειδικών Χρήσεων

                                                                                                                                                            

                                               ΦΠΑ -ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

 
Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης μεταφορικών μέσων, που προέρχονται από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και αγοράζονται από έμπορους - μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αγρότες, εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, λοιπά υποκείμενα ή μη στο ΦΠΑ πρόσωπα και ιδιώτες, εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας


Από τις διευκρινίσεις προκύπτει ότι, εφόσον ο αλλοδαπός πωλητής μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων υπάγεται στη χώρα του στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους που εφαρμόζεται για τα μεταχειρισμένα αγαθά, πρέπει να εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης για το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο προς τον Ελληνα έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους ή σε οποιονδήποτε άλλο αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας..

Στην τιμή πώλησης που αναγράφεται στο Τιμολόγιο του αλλοδαπού μεταπωλητή εμπεριέχεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος - μέλος. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη πράξη δεν συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού για τη χώρα μας, πράξη δηλαδή φορολογητέα στην Ελλάδα και, επομένως, δεν φορολογείται, από πλευράς ΦΠΑ, στη χώρα μας. Κατά συνέπεια, δεν καταβάλλεται ΦΠΑ στο Τελωνείο, αλλά ούτε και απεικονίζεται η συναλλαγή αυτή στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ ως ενδοκοινοτική απόκτηση (χρεωπίστωση). Επίσης, δεν υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων για την πράξη αυτή.

Επισημαίνεται ότι στο Τιμολόγιο Πώλησης του αλλοδαπού πωλητή πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ότι η πώληση έγινε με το καθεστώς της φορολογίας του περιθωρίου κέρδους και ο ΦΠΑ να μην αναγράφεται ξεχωριστά. Είναι, όμως, δυνατό να αναγράφονται και οι ΑΦΜ/VIES των συμβαλλομένων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η πώληση έγινε με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.


Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει καμία ένδειξη επί του Τιμολογίου που να αναφέρει ότι η πώληση έγινε με το καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους, θεωρείται ότι η πώληση αυτή έγινε στα πλαίσια του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, συνιστά δηλαδή ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού για τη χώρα μας και, συνεπώς, ο αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται στην Ελλάδα, στο Τελωνείο.

Εξυπακούεται ότι η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, προκειμένου να μην εισπράξει το ΦΠΑ στην αξία αγοράς του αυτοκινήτου από τον Ελληνα αγοραστή, υποκείμενο στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους του άρθρου 36α` του Ν.1642/1986, οφείλει να τηρεί τη διαδικασία και να παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ` αριθ. 1043712/1633/468/Α0014/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 ΕΔΥΟ.


Στην περίπτωση που ο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος πωλητής των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (άρθρο 10α') του Ν.1642/1986. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη πράξη συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού για τη χώρα μας και, συνεπώς, ο αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται στην Ελλάδα, στο Τελωνείο και όχι στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του πωλητή. Εξυπακούεται ότι πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και να τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του Ν.1642/1986 που ορίζουν τις υποχρεώσεις των φορολογούμενων στις περιπτώσεις αυτές.
 Προς τούτο, ο αγοραστής υποχρεούται να εγγραφεί πριν την αγορά στο σύστημα VIES, προκειμένου να μην καταβάλει το ΦΠΑ στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του πωλητή. Αν παρόλα αυτά καταβάλλει το ΦΠΑ και στο κράτος- μέλος του πωλητή, ο ΦΠΑ αυτός, αν δεν υπάρχει διαδικασία επιστροφής από το άλλο κράτος - μέλος, αποτελεί κόστος για τον αγοραστή και δεν του παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης στη χώρα μας. Η δυνατότητα έκπτωσης παρέχεται μόνο για το ΦΠΑ που καταβάλλεται στην Ελλάδα. Ειδικότερα και όσον αφορά τις αγορές μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων όταν ο αγοραστής είναι εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην Ενότητα Δ`.

Στο Τιμολόγιο Πώλησης του εγκατεστημένου στο άλλο κράτος - μέλος πωλητή πρέπει να αναφέρεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Η` της παρούσας, ότι πρόκειται για ενδοκοινοτική παράδοση, αλλά και να αναγράφονται οι ΑΦΜ/ΦΠΑ αγοραστή και πωλητή που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα VIES και οι οποίοι πρέπει να επαληθεύονται μέσω του Δ` Τμήματος (VIES) της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ, γραπτά ή προφορικά στη διεύθυνση: Σίνα 2-4, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα και στα τηλέφωνα: 36.45.227 και 36.16.754 ή FAX: 36.16.216, 36.37.103 και 36.37.156.

α) Η πώληση μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι εννέα (9) θέσεων από πωλητή υποκείμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, σε οποιαδήποτε πρόσωπα εγκατεστημένα στο εσωτερικό της χώρας, πλην εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη Ενότητα Β`, καθώς και των αναφερόμενων στην επόμενη περ. β`, φορολογείται, από πλευράς ΦΠΑ, στο κράτος - μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η πώληση, ως παράδοση αγαθού στο κράτος - μέλος αυτό.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι συναλλαγές αυτές φορολογούνται στη χώρα μας και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο Τελωνείο, στην περίπτωση που από το Τιμολόγιο Πώλησης προκύπτει ότι ο αγοραστής δεν κατέβαλε το ΦΠΑ στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του πωλητή για οποιονδήποτε λόγο, όπως είναι και η περίπτωση χρησιμοποίησης από αυτόν του ΑΦΜ του με το πρόθεμα EL, με αποτέλεσμα ο πωλητής να εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ. Η χρησιμοποίηση στις περιπτώσεις αυτές από τον αγοραστή του ΑΦΜ κατ` αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχει εγγραφεί στο σύστημα VIES, αφενός αποτελεί παράβαση των διατάξεων του Ν.1642/1986 και, αφετέρου, με την πράξη του αυτή ο αγοραστής δηλώνει την πρόθεσή του να μεταφέρει τον τόπο φορολογίας της συγκεκριμένης συναλλαγής στην Ελλάδα.

Οσον αφορά, όμως, τους ιδιώτες, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 2 της Ενότητας Ι` της παρούσας.

Η ίδια παραπάνω διαδικασία είναι δυνατό να ακολουθηθεί προαιρετικά και από εκείνα τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 10α` του Ν.1642/1986, των οποίων η αξία των αγορών δεν ξεπερνάει τα 2.500.000 δρχ., αλλά επιθυμούν να καταβάλουν το ΦΠΑ στη χώρα μας, αντί να τον καταβάλουν στο κράτος - μέλος που πραγματοποιείται η πώληση. Στην περίπτωση αυτή, όμως, υποχρεούνται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προαιρετική ένταξή τους στο σύστημα VIES και που προβλέπονται από την προαναφερόμενη ΑΥΟ, να δώσουν τον ΑΦΜ με το πρόθεμα EL στον αλλοδαπό πωλητή και να φορολογηθούν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η αξία των αγορών δεν ξεπερνάει τα 2.500.000 δρχ. και ο Ελληνας αγοραστής παράνομα δίνει τον ΑΦΜ του στον αλλοδαπό πωλητή, χωρίς να εγγραφεί στο σύστημα VIES, προκειμένου να αποφύγει τη φορολόγησή του στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του πωλητή του αυτοκινήτου, υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολής, για να εγγραφεί στο σύστημα VIES και να καταβάλει το φόρο αυτό στην Ελλάδα.
                                                                                  ΤΑΞΙ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 8 του Ν.1642/1986, οι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ θεωρούνται ως υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα και υπάγονται είτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων από τον ΚΒΣ βιβλίων και στοιχείων), είτε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ (μη υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων, κατ` αποκοπή φορολόγηση).

Κατά συνέπεια, η φορολογική αντιμετώπιση, από πλευράς ΦΠΑ, της πώλησης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων από εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος πωλητές σε εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, εξαρτάται τόσο από την ιδιότητα των πωλητών, όσο και από το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο είναι ενταγμένοι οι αγοραστές (εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ).

                                                                          Ειδικότερα:

1. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος - μέλος πωλητής και ο  εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ είναι υποκείμενοι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση αυτή, τόπος φορολογίας της πώλησης είναι η χώρα μας και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο Τελωνείο.

Προς τούτο, αλλά και για την αποφυγή ενδεχόμενης διπλής φορολόγησης, ο αγοραστής υποχρεούται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την υπ` αριθ. 1003376/346/ΠΟΛ.1012/13.1.1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ 53/Β`) διαδικασία, προκειμένου να εγγραφεί στο σύστημα VIES, για να μεταφέρει τον τόπο φορολογίας στη χώρα μας και να μην καταβάλει το ΦΠΑ στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του πωλητή. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ενότητα Β' της παρούσας.

2. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος - μέλος πωλητής είναι  ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς φορολογίας περιθωρίου κέρδους ------------------------------- μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της ------------------------------------------------------------------- χώρας εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στην Ενότητα Α` της παρούσας.

3. Οταν ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος - μέλος πωλητής είναι -------------------------------------------------------------- ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και ο εγκατεστημένος στη χώρα μας ----------------------------------------------------------------------- εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. ------------------------------------------------------------

Στην περίπτωση αυτή, ο εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ υποχρεούται να εγγραφεί στο σύστημα VIES, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περ. 1, για να γνωστοποιήσει τον ΑΦΜ του στον αλλοδαπό πωλητή και να καταβάλει το ΦΠΑ στη χώρα μας, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

                                                                         ΦΟΡΤΗΓΑ

Προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο αγοραστής μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου ασκεί κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση ή έχει μεταφορικό έργο τέτοιο που για την εξυπηρέτησή του είναι αναγκαία η αγορά φορτηγού αυτοκινήτου, πρέπει να προσκομίζονται στο Τελωνείο, πριν τον τελωνισμό του αυτοκινήτου, αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών, προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών αυτών, ως "αγροτικές" ή "επαγγελματικές", κατά περίπτωση και τα οποία προβλέπονται από τα Κεφάλαια Γ` και Δ` της υπ` αριθ. Α2/29542/5347/9.8.1991 ΑΥΟ (ΦΕΚ 707/Β`/5.9.1991).

Επιπλέον και όσον αφορά τους αγοραστές που έχουν την ιδιότητα του αγρότη, απαιτείται ακόμη η προσκόμιση θεωρημένου αντιγράφου από την αρμόδια ΔΟΥ της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματός του, από την οποία να προκύπτει ότι πράγματι δηλώνει εισόδημα από γεωργική εκμετάλλευση, εκτός αν νόμιμα απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, γεγονός που θα βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

α) Σε οποιαδήποτε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από πωλητή υποκείμενο στο ΦΠΑ, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος και ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο ανήκει (κανονικό ή περιθωρίου κέρδους), σε οποιονδήποτε αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, οι Τελωνειακές Υπηρεσίες πρέπει να απαιτούν κατά τον τελωνισμό την προσκόμιση Τιμολογίου Πώλησης.

β) Στα προσκομιζόμενα Τιμολόγια Πώλησης οπωσδήποτε πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:

- Τα πλήρη στοιχεία πωλητή και αγοραστή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση κ.λπ.).

- Η ακριβής περιγραφή του πωλούμενου αυτοκινήτου.

                                                                         Επιπλέον:

*Προκειμένου για πωλήσεις με το κανονικό καθεστώς (αγοραστής και --------------------------------------------------------------- πωλητής υποκείμενοι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ): ----------------------------------------------

- Οι ΑΦΜ/VIES πωλητή και αγοραστή.

- Η αξία πώλησης (χωρίς το ΦΠΑ).

- Η ένδειξη της στήλης Ε` του συνημμένου στην παρούσα παραρτήματος, ότι η πώληση γίνεται με το κανονικό καθεστώς.

*Προκειμένου για πωλήσεις με το καθεστώς φορολογίας περιθωρίου ------------------------------------------------------------- κέρδους: -------

- Η συνολική αξία πώλησης στην οποία εμπεριέχεται και ο ΦΠΑ του περιθωρίου κέρδους.

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά πώλησης, τα οποία συντάσσονται, σε οποιαδήποτε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, από πωλητή μη υποκείμενο στο ΦΠΑ (ιδιώτη κ.λπ.), εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος και απευθύνονται σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο ΦΠΑ, εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και προκειμένου να πιστοποιείται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πώλησης, καθώς και η γνησιότητά τους, πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή του κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η πώληση.

Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις αυτές τα στοιχεία του πωλητή που αναφέρονται στα συμφωνητικά πώλησης πρέπει να συμπίπτουν με τα στοιχεία του προσώπου που αναφέρεται στον τίτλο κυριότητας του αυτοκινήτου ως τελευταίος ιδιοκτήτης αυτού στο άλλο κράτος - μέλος πριν την πραγματοποίηση της πώλησης (σχετ. η υπ` αριθ. Δ.646/324/16.5.1999 ΕΔΥΟ).

Ι. Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ` αριθ. Δ.367/229/24.3.1995 ΕΔΥΟ ---------------------------------------------------------------

Οσον αφορά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της υπ` αριθ. Δ.367/229/24.3.1995 ΕΔΥΟ, διευκρινίζουμε, σε συνδυασμό και με τα αναφερόμενα στην παρούσα, ότι το γεγονός της μη επιβάρυνσης με ΦΠΑ στη χώρα μας των αγορών μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων, προερχόμενων από άλλα κράτη - μέλη, που πραγματοποιούν τα αναφερόμενα σ` αυτή πρόσωπα, δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ στο κράτος - μέλος πώλησης, εφόσον, βεβαίως, συντρέχει τέτοια περίπτωση. Επίσης, δεν απαλλάσσεται ούτε και από την υποχρέωση της απόδειξης της καταβολής αυτής, με βάση το εκδιδόμενο Τιμολόγιο Πώλησης, εφόσον αυτό ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια Τελωνειακή ή Φορολογική Αρχή της χώρας μας.

Στην περίπτωση που δεν προκύπτει καταβολή του ΦΠΑ στο κράτος - μέλος πώλησης, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρούσα και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στην Ελλάδα.

Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να υπενθυμίσουμε τα εξής:

1. Προκειμένου για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, είναι απαραίτητο ο αγοραστής και ο πωλητής να διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ καταχωρημένο στο σύστημα VIES, οι οποίοι πρέπει να επαληθεύονται μέσω του Τμήματος Δ` της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ.

                                                                           ΙΔΙΩΤΕΣ

2. Σε κάθε περίπτωση που ο Ελληνας ιδιώτης αγοράζει αγαθά, με εξαίρεση τα καινούρια μεταφορικά μέσα ή δέχεται υπηρεσίες από υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο άλλου κράτους - μέλους, καταβάλλει το ΦΠΑ σ' αυτό το άλλο κράτος - μέλος. Επομένως, δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον ΑΦΜ του για να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ στο κράτος- μέλος εγκατάστασης του πωλητή και δεν πρέπει να υποβάλει δήλωση μεταβολής για να εγγραφεί στο σύστημα VIES. Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττει παράβαση η οποία επισύρει την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α`). Στις περιπτώσεις αυτές, το Τελωνείο, αφενός, ενημερώνει άμεσα την αρμόδια για τη φορολογία του παραβάτη ΔΟΥ, προκειμένου να του επιβληθεί το προαναφερόμενο πρόστιμο προ του τελωνισμού και, αφετέρου, αποστέλλει στο Τμήμα Δ` - VIES της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ όλα τα δικαιολογητικά (Τιμολόγιο, Ειδική Δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό κ.λπ.), προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της αμοιβαίας συνδρομής με το κράτος - μέλος εγκατάστασης του πωλητή.


 
                                                                      Τέλος ταξινόμησης άλλων οχημάτων
 
1.   Αυτοκίνητα, οχήματα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α΄) με εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται στα άρθρα 121, 122, 123 και 124 του παρόντα Κώδικα, που τίθενται γιαπρώτη φορά σε κυκλοφορία, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ίσο προς τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός (1) έτους.
 
2.  Τα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διακίνησης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ίσο προς τα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός (1) έτους.