Χρηστικά - Τριγωνικές συναλλαγές

                                                                       

      

       ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ:

 

1.    Ορισµός τριγωνικής συναλλαγής

 

Ο όρος «τριγωνικές συναλλαγές» χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια αλυσίδα παραδόσεων στην οποία εµπλέκονται τρία µέρη και τα αγαθά αντί να µεταφέρονται από το ένα µέρος στο επόµενο, µεταφέρονται απευθείας από το πρώτο µέρος στο τελευταίο της αλυσίδας. Για να θεωρηθεί µια συναλλαγή ως τριγωνική, πρέπει και τα τρία µέρη να είναι πρόσωπα εγγεγραµµένα στα Μητρώα ΦΠΑ σε τρία Κράτη Μέλη.

 

2.   Παράδειγµα τριγωνικής συναλλαγής στα πλαίσια  ενδοκοινοτικού εµπορίου

 

Το πιο κάτω παράδειγµα επεξηγεί καλύτερα τις τριγωνικές συναλλαγές στα πλαίσια του ενδοκοινοτικού εµπορίου.                      

    

                                                 

                                                         ΚΜ2             

                                                                 (ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 2)

 

                                                             ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β

 

 

                       TΙµΟΛΟΓΙΟ         ΕΝΤΟΛΗ        -        ΕΝΤΟΛΗ           ΤΙµΟΛΟΓΙΟ

ΚΜ1                                                                                                         ΚΜ3

(ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 1)                                                                                                                (ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 3)

      ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α                                  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ                                    ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ

 

 

 

 Στο πιο πάνω σχεδιάγραµµα φαίνεται ότι η Εταιρεία Β, στο ΚΜ 2, λαµβάνει εντολή από την Εταιρεία Γ, στο ΚΜ 3, για πώληση αγαθών. Για να ανταποκριθεί η Εταιρεία Β στην εντολή, παραγγέλλει τα αγαθά από την εταιρεία Α, στο ΚΜ 1 και της ζητά να αποστείλει τα αγαθά απευθείας στην Εταιρεία Γ.

 

  3.1 Αν η κυπριακή εταιρεία είναι η εταιρεία Α στο  ΚΜ 1 (αρχικός προμηθευτής)  θα πρέπει να :
 
α) επιβάλει το μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ κάτω από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.1 του εγχειριδίου αυτού,
β) εκδώσει τιμολόγιο προς την εταιρεία Β του ΚΜ2 καταχωρώντας τους αριθμούς εγγραφής ΦΠΑ τόσο το δικό της όσο και της εταιρείας Β και
γ) καταχωρήσει την παράδοση στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα με τα στοιχεία του πελάτη Β του ΚΜ 2 και την αξία μόνο στη στήλη 8 (Αξία Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων). Δεν θα καταχωρήσει οτιδήποτε στη στήλη 9 (Αξία Τριγωνικών Συναλλαγών).
 
3.2 Αν η κυπριακή εταιρεία είναι η εταιρεία Β στο ΚΜ 2 (ενδιάμεσος προμηθευτής) θα πρέπει είτε να -
- εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ του ΚΜ στο οποίο μεταφέρονται τα αγαθά (ΚΜ 3) και να αποδώσει το ΦΠΑ για τη συναλλαγή σε εκείνο το ΚΜ ή
- εφαρμόσει την απλοποιημένη διαδικασία φορολόγησης η οποία επεξηγείται στην παράγραφο 4 πιο κάτω.
 
3.3 Αν η κυπριακή εταιρεία είναι η εταιρεία Γ στο ΚΜ 3 (πελάτης) δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εκτός αν ο ενδιάμεσος προμηθευτής επιλέξει να εφαρμόσει την απλοποιημένη
διαδικασία φορολόγησης η οποία επεξηγείται στην παράγραφο 4 πιο κάτω. Στην περίπτωση αυτή η κυπριακή εταιρεία θα πρέπει να μεταχειριστεί την λήψη των αγαθών ως ενδοκοινοτική απόκτηση για σκοπούς ΦΠΑ. Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις κάτω από το σύστημα VIES.
 
4. Απλοποιημένη διαδικασία φορολόγησης
Η απλοποιημένη διαδικασία φορολόγησης επιτρέπει στον ενδιάμεσο προμηθευτή των αγαθών να μην εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ του ΚΜ στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά.
Ο ενδιάμεσος προμηθευτής μπορεί να εφαρμόσει την απλοποιημένη διαδικασία φορολόγησης μόνο όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
(i) Ο ενδιάμεσος προμηθευτής είναι ήδη εγγεγραμμένος σε Μητρώο ΦΠΑ ενός ΚΜ της ΕΕ.
(ii) Δεν είναι εγγεγραμμένος ούτε είναι υπόχρεος για εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ του ΚΜ στο οποίο τα αγαθά παραδίδονται.
(iii) Ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΦΠΑ του ΚΜ στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά.
 
Αν πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις και ο κύπριος ενδιάμεσος προμηθευτής αποφασίσει να εφαρμόσει την απλοποιημένη διαδικασία φορολόγησης τότε θα πρέπει να προβεί σε όλες τις παρακάτω ενέργειες:
 
(i) Να δώσει τον αριθμό εγγραφής του στο Μητρώο ΦΠΑ στον αρχικό προμηθευτή (Εταιρεία Α στο ΚΜ 1), για να του επιτρέψει να επιβάλει το μηδενικό συντελεστή στην παράδοση των αγαθών.
(ii) Να εκδώσει φορολογικό τιμολόγιο στον πελάτη (Εταιρεία Γ στο ΚΜ 3) το οποίο να περιέχει, εκτός από τις λεπτομέρειες που αφορούν τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και την ακόλουθη φράση «ΦΠΑ: ΕΚ ΑΡΘΡΟ 28 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ»
(iii) Να καταχωρήσει στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα τα στοιχεία του πελάτη (Εταιρεία Γ στο ΚΜ 3) και την αξία της παράδοσης στη στήλη 9 (Αξία Τριγωνικών Συναλλαγών).