Αυτοκίνητα - Μεταβίβαση-Οχήματος

 ΤΕΛΗ  ΕΚΔΟΣΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ  &  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ

                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

    ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ:

 

    Α) . ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  Επιβατικά

Μοτοσυκλέτες

          €    9.00

Λοιπά  οχήματα

          €  75,00

  

    Β)   ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΧΡΗΣΗΣ  Επιβατικά

Μοτοσυκλέτες

         €   30,00

Λοιπά οχήματα

         €  100,00

     

   ΤΕΛΟΣ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

   Α)  ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  Ι.Χ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

  

Κατηγορία.

       Κινητήρας σε κυβικά cc

Τέλος  μεταβίβασης

        Α

                             εως       400

                   €     30,00

        Β

                  401     εως        801

                   €     45,00 

        Γ

                  801     εως      1300

                    €    60,00

        Δ

                1301     εως      1600

                    €    90,00

        Ε

                1601     εως      1900

                    €   120,00

       ΣΤ

                1901     εως      2500

                    €  145,00

        Ζ

                2501     και       άνω

                    €  205,00

  

   Β)  ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  Δ.Χ  ΤΑΧΙ 

 

ΤΕΛΟΣ  ΑΔΕΙΑΣ  &  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ( με ή χωρίς μετρητή )

 

         €  190,00

   

    Γ)  ΦΟΡΤΗΓΑ   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  ( μόνο τέλος μεταβίβασης  )Ι . Χ

Κατηγορία

      Μικτό βάρος σε  χιλιόγραμμα

Τέλος μεταβίβασης

      Α

                             εως     3500

                     €    30,00

      Β

                3501     εως    10000

                     €    45,00

      Γ

              10001     εως    20000

                     €    75,00

      Δ

              20001     εως    30000

                     €  120,00

      Ε

              30001     εως    40000

                     €  145,00

      ΣΤ

              40001     και       ανω

                     €  175,00

 

   Δ)  ΦΟΡΤΗΓΑ  Δ.Χ   ΤΕΛΟΣ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κατηγορία

         Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλος μεταβίβασης

      Α

                              εως      3500

                     €   75,00

      Β

                3501      εως    10000

                     €  160,00

      Γ

              10001      εως    20000

                     €  235,00

      Δ

              20001      εως    30000

                     €  350,00

      Ε

              30001      εως    40000

                     €  455,00

      ΣΤ

              40001      και       ανω

                     €  560,00

 

    Ε)  ΛΕΟΦΩΡΕΙΑ   Ι.Χ

Κατηγορία    

         Θέσεις  καθημένων

  Τέλος  μεταβίβασης

       Α

                           εως           33

                    €    75,00

       Β

                  34     εως           50

                    €   105,00

       Γ

                  51      και         ανω

                    €   135,00

 

    ΣΤ)  ΛΕΟΦΩΡΕΙΑ   Δ.Χ  ΤΕΛΟΣ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κατηγορία      

        Θέσεις καθήμενων & ορθίων

  Τέλος μεταβίβασης

       Α

                            εως          50          

                     €  350,00

       Β

                   51     και          ανω

                     €  530,00

 

** Τα ανωτέρω  ποσά  δεν  προσαυξάνονται με εισφορά ΟΓΑ γατί δεν είναι τέλος χαρτοσήμου.

** Όταν μεταβιβάζεται ποσοστό αυτοκινήτου το ανωτέρω τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

** Στο ανωτέρω τέλος δεν υπόκεινται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ.

     Στις  μεταβιβάσεις αυτές δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του ταμείου Νομικών.

** Για τη μεταβίβαση μοτοποδηλάτου με  κυλινδρισμό  έως  50 cc επιβάλλεται τέλος 15 €

     χωρίς προσαύξηση με εισφορά ΟΓΑ και τέλος χαρτοσήμου, ανεξαρτήτως αξίας.

** Για τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία ( δωρεά, γονική παροχή ) δημοσίας χρήσης

     Αυτοκινήτου επιβάλλεται εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% στη συνολική αξία.

** Η ανωτέρω εισφορά δεν επιβάλλεται στη μεταβίβαση από χαριστική αιτία άλλων

    αυτοκινήτων οχημάτων μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων.

   Από 01/04/2004 το τέλος αδείας οχήματος και το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος

   εισπράττονται  υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( αρθ. 27 ν 3220/2004 ).