Χρηστικά - Αγροτικά Φ.Ι.Χ

                                                                                                           αξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-μελισσοκόμους.

 

ΚΥΑ Α9/οικ/32508/2512 18/3/2001, ΦΕΚ664/Β/2001 του Υπουργείου

                                 Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

«Άρθρο 1»

 

Άδεια κυκλοφορίας ενός φορτηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου μικτού

βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων ή 1.300 χιλιόγραμμων ωφέλιμου φορτίου,

χορηγείται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν χαρακτηρίζεται κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εφόσον το πρόσωπο αυτό αποκτά και δηλώνει αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα.

 

«Άρθρο 2»

 

Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας ο

αιτών:

    α) προσκομίζει το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του

προηγούμενου έτους, από το οποίο πρέπει να προκύπτει δήλωση γεωργικού

εισοδήματος

    β) υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει αποκτήσει

αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής

    γ) καταβάλλει ολόκληρη την υπέρ του δημοσίου εισφορά εφάπαξ, όπως ισχύει

κάθε φορά.

 

«Άρθρο 3»

 

«Στο τέλος της περ.α της παρ.2 του Κεφ.Γ της αριθμ.Α2/29542/5347/91 (Β

707) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών προστίθεται εδάφιο

ως εξής:

    «γγ). Ειδικά για την περίπτωση ταξινόμησης Φ/Χ αγροτικού αυτοκινήτου μικτούβάρους μέχρι 2.500 χλγ ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του αιτούντος μόνο με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εδαφίου

      ββ) και βεβαίωσης της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο αγροτών.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης άδειας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου <2,5

τόννων Μ.Β. ή 1300 χιλιόγραμμα Ω.Φ. μετά την έκδοση της ΚΥΑ

Α9/οικ/32508/2512 18/3/2001, ΦΕΚ664/Β/2001, καθορίζονται ως εξής:

α) Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να πάρουν άδεια ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου  <2,5 Μ.Β. ή 1300 χλγ. Ω.Φ εάν είναι γραμμένοι στο μητρώο αγροτών της οικείας  Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητούν και παραλαμβάνουν από αυτή τη βεβαίωση που προβλέπει το  άρθρο 3 της παραπάνω ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αγροτών της υπηρεσίας αυτής.

β) Εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών απευθύνονται κατευθείαν στην τοπική Υπηρεσία Συγκοινωνιών με το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου

εισοδήματος του προηγούμενου έτους από το οποίο πρέπει να προκύπτει δήλωση

γεωργικού εισοδήματος (σύμφωνα με το άρθρο 2 της ίδιας ΚΥΑ).

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

                           Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών

                                                ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ