Χρηστικά - Προσωρινή Εισαγωγή

                     ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

 
Με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης, επιτρέπεται χωρίς την είσπραξη των αναλογούντων δασμών και φόρων, η εισαγωγή-μεταφορά από ιδιώτες που επισκέπτονται την Ελλάδα, μεταφορικών μέσων ιδιωτικής χρήσης και προσωπικών ειδών ( αφορά τα προσωπικά είδη από τρίτες χώρες, δεδομένου ότι τα προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της κοινότητας είναι ελεύθερα), που προορίζονται να παραμείνουν προσωρινά στην Ελλάδα και στη συνέχεια να επανεξαχθούν-επαναποσταλούν στο εξωτερικό μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται κατά περίπτωση και έχει ορίσει το αρμόδιο τελωνείο.
Μαζί με τα μεταφορικά μέσα, επιτρέπεται η προσωρινή εισαγωγή-χρησιμοποίηση των συνηθισμένων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και του εξοπλισμού που φέρει κάθε μεταφορικό μέσο, σύμφωνα με τους κανόνες κυκλοφορίας που ισχύουν (πρέπει να συνεισάγονται με το μεταφορικό μέσο).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
A . Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό που επισκέπτονται προσωρινά την Ελλάδα. 
 
Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή, τουλάχιστον (185) ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.
Το δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης χορηγείται στην κατηγορία αυτή για μέσα μεταφοράς και προσωπικά είδη, με τους εξής ειδικότερους όρους:
- το πρόσωπο να έχει τη συνήθη κατοικία του εκτός Ελλάδας
- να έρχεται προσωρινά στην Ελλάδα
- να χρησιμοποιεί το μέσο μεταφοράς και τα προσωπικά είδη για ιδιωτική του χρήση.
 
 
Διάρκεια - Τέλη κυκλοφορίας
Η διάρκεια παραμονής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης ορίζεται στους έξι (6) μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο.
Ειδικά, τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται-μεταφέρονται προσωρινά από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό, εφόσον δεν επανεξάγονται-επαναποστέλονται με τη λήξη της διάρκειας των έξι (6) μηνών, πρέπει να ακινητοποιούνται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, και να παραμένουν ακινητοποιημένα το λιγότερο έξι (6) μήνες και το ανώτερο είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Για να μπορέσει ένα πρόσωπο, να κυκλοφορήσει εκ νέου το ακινητοποιημένο επιβατικό όχημα, πρέπει κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την αποσφράγιση του οχήματος να αποδεικνύει ότι είχε τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό, δηλαδή ότι παρέμεινε ο δικαιούχος στο εξωτερικό επί εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες τουλάχιστον μετά τη σφράγιση του οχήματος.
Αν το παραπάνω διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών της τελωνειακής ακινητοποίησης παρέλθει, χωρίς το δικαιούχο πρόσωπο να φροντίσει για την με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο τακτοποίηση του οχήματος, τότε αυτό κηρύσσεται αζήτητο.

Για τα επιβατικά οχήματα, που φέρουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου άλλης χώρας, καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις τέλη κυκλοφορίας, από την ημέρα υπαγωγής τους στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής. Για τα επιβατικά οχήματα που φέρουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας κανονικής σειράς άλλης χώρας και με τη λήξη του αρχικού εξαμήνου κυκλοφορίας δεν επανεξάγονται-επαναποστέλονται, καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις τέλη κυκλοφορίας, για το χρονικό διάστημα που κυκλοφορούν πέραν του αρχικού εξαμήνου.
Επιτρέπεται η εισαγωγή με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης και δεύτερου μεταφορικού μέσου από το ίδιο πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι τα οχήματα φέρουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας κανονικής σειράς άλλης χώρας. 
 
B. Άλλες ειδικές κατηγορίες 

Το δικαίωμα της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης παρέχεται και στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Στα πρόσωπα που έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό και έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα, αποκλειστικά και μόνο για να σπουδάσουν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και τα προσωπικά είδη. Η διάρκεια παραμονής περιορίζεται στην πραγματική διάρκεια των σπουδών. 

β. Στα πρόσωπα που έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό και έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα, αποκλειστικά και μόνον για μετεκπαίδευση ή ειδίκευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολές επιμόρφωσης που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή πανεπιστημιακές κλινικές. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και τα προσωπικά είδη και για διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη της μετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης.
γ. Στους αλλοδαπούς που έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό και έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα με σκοπό να εργαστούν σε εκτέλεση σύμβασης ορισμένου χρόνου με το ελληνικό δημόσιο, οργανισμό δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το δημόσιο, σε αλλοδαπά εμπορικά ή βιομηχανικά επιμελητήρια ή σε εγκαταστημένους στη χώρα μας ξένους κρατικούς οργανισμούς και ινστιτούτα και οι οποίοι προσφέρουν ιδιαίτερα εξειδικευμένη εργασία προσωρινής μορφής. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και είδη οικοσκευής και για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους.
δ. Στους αλλοδαπούς που έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό και έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα για να εργαστούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως διδακτικό προσωπικό σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας ή σε ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με βάση διμερείς μορφωτικές συμφωνίες. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και είδη οικοσκευής και για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους.
ε. Στους Έλληνες διπλωματικούς, προξενικούς και λοιπούς υπαλλήλους του Yπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στους εξομοιούμενους με αυτούς υπαλλήλους, που επιστρέφουν προσωρινά στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και είδη οικοσκευής και για διάστημα μέχρι πέντε (5) χρόνια από την άφιξή τους στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας.
Η πενταετής διάρκεια παρατείνεται για ολόκληρο το διάστημα παραμονής των υπαλλήλων στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας, με τον όρο ότι η παραμονή τους στην Κεντρική υπηρεσία, δεν οφείλεται σε αίτημά τους, αλλά σε υπηρεσιακές ανάγκες, γεγονός που θα βεβαιώνεται από την αρμόδια Δημόσια Yπηρεσία. Παράταση πέραν της πενταετίας, θα χορηγείται τμηματικά για δώδεκα (12) μήνες κάθε φορά και μέχρι τη λήξη της υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Κεντρική Yπηρεσία.
στ . Στα πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που παραμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό τουλάχιστον έξι(6) μήνες το δωδεκάμηνο.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: 
- Οι Έλληνες υπήκοοι, κάτοικοι Ελλάδας που παραμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό, τουλάχιστον έξι (6) μήνες το δωδεκάμηνο. 
- Τα πρόσωπα των οποίων οι σύζυγοι έχουν μετοικήσει στην Ελλάδα, εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν πραγματικά στο εξωτερικό μετά τη μετοίκηση των συζύγων τους. 
- Οι αλλοδαποί (αλλοδαπές) που είναι παντρεμένοι με Έλληνες (Ελληνίδες) μόνιμους κατοίκους Ελλάδας, εφόσον και μετά το γάμο τους εξακολουθούν να παραμένουν πραγματικά στο εξωτερικό. 
Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και τα προσωπικά είδη και για διάρκεια που ορίζεται σε έξι(6) μήνες, συνεχείς ή όχι ανά δωδεκάμηνο.
ζ. Στους Έλληνες υπηκόους με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που σπουδάζουν στο εξωτερικό ως φοιτητές, σπουδαστές ή μετεκπαιδευόμενοι σε σχολές εξωτερικού , εφόσον παραμένουν για σπουδές εκτός Ελλάδας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους σπουδών. Το δικαίωμα παρέχεται μόνο για επιβατικό όχημα και για διάστημα τριών (3) μηνών συνεχών ή όχι ανά ημερολογιακό έτος.
η. Στα Ελληνικά πληρώματα εμπορικών πλοίων γραμμών εξωτερικού. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Έλληνες υπήκοοι, που είναι ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία γραμμών εξωτερικού τουλάχιστον 6 μήνες το δωδεκάμηνο. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και για διάρκεια που ορίζεται σε έξι(6) μήνες, συνεχείς ή όχι ανά δωδεκάμηνο.
θ. Στα πρόσωπα που μετοικούν στην Ελλάδα.
Το δικαίωμα παρέχεται μόνο για το επιβατικό όχημα με σκοπό τον τελωνισμό του και για διάστημα ένα (1) μήνα με τον όρο ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί ο τελωνισμός του οχήματος με τις διατάξεις των μετοικούντων.
ι. Στους επαναπατριζόμενους Έλληνες και ομογενείς πολιτικούς πρόσφυγες. Το δικαίωμα παρέχεται μόνο για το επιβατικό όχημα με σκοπό τον τελωνισμό του και για διάστημα έξι (6) μηνών, με τον όρο ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί ο τελωνισμός του οχήματος με τις διατάξεις των Μετοικούντων.
κ. Στους διπλωματικούς και προξενικούς υπαλλήλους ξένων διπλωματικών αποστολών, στο αλλοδαπό προσωπικό της Δ.Ε.Μ.Ε., στην Αμερικάνικη αποστολή βοηθείας, τις δυνάμεις των Η.Π.Α., ΝΑΤΟ, την 7206 Αμερικάνικη Μονάδα, το πεδίο βολής Κρήτης, το υπαλληλικό προσωπικό της Ε.Ε., τους αναγνωρισμένους στην Ελλάδα διεθνείς οργανισμούς(ΟΗΕ, κ.λ.π.), τους αλλοδαπούς ανταποκριτές ξένου τύπου και το αλλοδαπό προσωπικό των ξένων Αρχαιολογικών Σχολών.
Για τα επιβατικά οχήματα που κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης από τα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ , οφείλονται από την εισαγωγή τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις τέλη κυκλοφορίας, εκτός από τα πρόσωπα εκείνα της περίπτωσης α,΄ τα οποία έχουν συνήθη κατοικία σε χώρα-μέλος της ΕΟΚ και εισάγουν επιβατικό όχημα που φέρει πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής σειράς της χώρας-μέλους, που έχει έκδοση την άδεια κυκλοφορίας.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις ειδικές κατηγορίες των προσώπων που προαναφέρονται, μπορούν να δοθούν από τις κατά τόπους αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες ή το Yπουργείο Οικονομικών.
Για την περιοχή Αττικής, αρμόδια για τα επιβατικά οχήματα είναι η Δ/νση Παρακολού­θησης και Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώτων (ΔΙΠΕΑΚ-Ακτή Κονδύλη 32, Πειραιάς, τηλ:210-4623963, 210-4625884) και για την περιοχή Θεσσαλονίκης το Α Τελωνείο Θεσ/νίκης (Λιμάνι, τηλ:2310-547525).
 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
- Επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι εννέα (9) θέσεις, περιλαμβανομένου και του οδηγού ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με τα ρυμουλκούμενά τους.
- Μοτοσικλέτες ή μοτοποδήλατα.
- Τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. 
- Τα αεροπλάνα ιδιωτικής χρήσης. 
- Άλογα ιππασίας.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ  
Είναι τα είδη που έχει ο επισκέπτης στις προσωπικές του αποσκευές τις οποίες παρουσιάζει στο τελωνείο κατά την άφιξή του, και προορίζονται για τις ανάγκες κατά την προσωρινή παραμονή του στην Ελλάδα π.χ.
- Τα είδη ρουχισμού.
- Η φωτογραφική μηχανή.
- Η φορητή κινηματογραφική μηχανή λήψεως.
- Η φορητή VIDEO CAMERA.
- Το φορητό ραδιόφωνο 
- κασετόφωνο. 
- Το φορητό μουσικό όργανο.
- Η σκηνή και ο εξοπλισμός κατασκηνώσεως.
- Είδη αθλήσεως (WIND SURFING, σκι, ποδήλατο, ρακέτες τένις κ.λπ.).
- Ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Τα επιβατικά οχήματα, κατά την είσοδό τους στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν επίσημες πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής ή προσωρινής σειράς(που ισχύουν) της χώρας που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας τους.
Επίσης πρέπει να συνοδεύονται από την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδώσει η χώρα στην οποία έχουν καταχωρηθεί και να είναι ασφαλισμένα.
Εάν κατά την είσοδό τους στη χώρα δεν ισχύει η προσωρινού τύπου άδεια κυκλοφορίας, τότε δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής -χρησιμοποίησης. 

Επίσης δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ή να παραμένουν στη χώρα με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, πέραν της ημερομηνίας ισχύος της άδειας κυκλοφορίας προσωρινού τύπου. Για τη συνέχιση της παραμονής των οχημάτων στο παραπάνω καθεστώς πρέπει οι κάτοχοι να εφοδιάζονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με ελληνικές πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου.
Το δικαιούχο πρόσωπο πρέπει να έχει δίπλωμα οδήγησης επιβατικού οχήματος.

Τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα που προέρχονται από κράτος-μέλος τηςΕ.Ε., προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης και να κυκλοφορήσουν στη χώρα μας, θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί με τους γενικούς όρους φορολογίας που ισχύουν στην εσωτερική αγορά του κράτους-μέλους απόκτησής τους, δηλαδή να έχουν καταβάλει τις
οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις στη χώρα αυτή ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν τύχει λόγω της εξαγωγής τους 
από το κράτος αυτό σε άλλες κοινοτικές ή τρίτες χώρες, καμιάς απαλλαγής ή επιστροφής δασμών και λοιπών φόρων, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Εξαιρούνται τα μέσα μεταφοράς που έχουν αποκτηθεί σε κράτος της Ε.Ε.
- στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,
- στα πλαίσια αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών,
-στα πλαίσια των παραχωρήσεων του Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου.
Επισημαίνεται ότι οι ιδιώτες που κατέχουν και κυκλοφορούν αυτοκίνητο με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης, είναι υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν στις τελωνειακές αρχές ότι έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζουν κατά περίπτωση οι διατάξεις.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν κάθε συμπληρωματικό πληροφοριακό ή αποδεικτικό στοιχείο.
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Τα μεταφορικά μέσα και τα προσωπικά είδη που τίθενται στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης, πρέπει να επανεξάγονται-επαναποστέλονται το αργότερο την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται κατά περίπτωση και έχει ορίσει το τελωνείο, διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα.

Τα ρυμουλκούμενα οχήματα πρέπει να επανεξάγονται-επαναποστέλονται μαζί με το κυρίως όχημα που τα ρυμουλκεί.
Παράδειγμα: αν έχει εισαχθεί προσωρινά επιβατικό όχημα Ι.Χ. μαζί με ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, πρέπει να επανεξαχθούν-επαναποσταλούν μαζί, διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα.

Τα μεταφορικά μέσα και τα προσωπικά είδη δεν επιτρέπεται:
- να μεταβιβαστούν
- να εκμισθωθούν
- να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή χρησιδανείου
- να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους
- να οδηγούνται (για μέσα μεταφοράς), έστω και για μία μόνον φορά από τρίτους, ανεξάρτητα της υπαιτιότητας ή όχι του δικαιούχου προσώπου.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να οδηγούν τα μεταφορικά μέσα και άλλα πρόσωπα εκτός του δικαιούχου, ύστερα από έγκριση του τελωνείου και εφόσον τα άλλα πρόσωπα έχουν δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης μεταφορικών μέσων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έχει και ο δικαιούχος που εισήγαγε στο όνομά του το μεταφορικό μέσο.

Για να δοθεί η έγκριση του τελωνείου, ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει τα τρίτα πρόσωπα που επιθυμεί να οδηγούν το αυτοκίνητό του και τα τρίτα πρόσωπα πρέπει να παρουσιαστούν στο τελωνείο και να αποδείξουν ότι έχουν το ίδιο ακριβώς δικαίωμα με το δικαιούχο. Δεν απαιτείται έγκριση του τελωνείου για την οδήγηση του μεταφορικού μέσου, όταν πρόκειται για τον ή τη σύζυγο, τα παιδιά και τους γονείς του δικαιούχου προσώπου, εφόσον βέβαια έχουν και οι συγγενείς του αυτοί, το ίδιο δικαίωμα με το δικαιούχο.

Αν ένα πρόσωπο έχει παραλάβει με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης επιβατικό όχημα και πριν την λήξη της προθεσμίας επανεξαγωγής-επαναποστολής που έχει ορίσει το τελωνείο, ο δικαιούχος αναχωρήσει στο εξωτερικό χωρίς το όχημα, δεν είναι υποχρεωτική η τελωνειακή ακινητοποίηση του οχήματος.
Θα πρέπει όμως ο δικαιούχος να φροντίσει, πριν λήξει η προθεσμία επανεξαγωγής-επαναποστολής, για την εμπρόθεσμη επανεξαγωγή- επαναποστολή του οχήματος, διαφορετικά οφείλει πρόστιμα.
 
ΚΛΟΠΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

(Επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και το ρυμουλκούμενο όχημα, μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο).
Σε περίπτωση που κλαπεί το επιβατικό όχημα, και προκειμένου ο δικαιούχος να μην υποχρεωθεί να καταβάλει τους δασμούς και φόρους πρέπει:
- να μην έχει λήξει η προθεσμία επανεξαγωγής-επαναποστολής
- να έχει δηλωθεί η κλοπή στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κλοπή
- οι τελωνειακές αρχές να μην έχουν αποδείξεις ή βάσιμες ενδείξεις ότι ο δικαιούχος συμμετείχε ή συνήργησε σε παράνομη διάθεση στην Ελλάδα του επιβατικού του οχήματος 
- ο δικαιούχος να μην έχει δηλώσει στο παρελθόν κλοπή και άλλου επιβατικού οχήματος.

Εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόμενα, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στο πλησιέστερο τελωνείο του τόπου που έγινε η κλοπή, τα εξής στοιχεία:
-στοιχεία εισαγωγής-μεταφοράς του αυτοκινήτου και προθεσμίας επανεξαγωγής-επαναποστολής
- βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής από την οποία να προκύπτει η καταγγελία της κλοπής μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την διαπίστωση αυτής
- υπεύθυνη δήλωση με τα ακριβή στοιχεία του δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι δε συμμετείχε σε παράνομη διάθεση του επιβατικού οχήματος, ότι δεν έχει δηλώσει στο παρελθόν άλλη κλοπή και τα πρόσωπα που υποψιάζεται ότι έκλεψαν το αυτοκίνητό του.

Το τελωνείο χορηγεί στο δικαιούχο βεβαίωση με την οποία βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην καταβολή δασμών και φόρων και ότι δε θα ληφθούν εναντίον του αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη του χρέους, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν τα προαναφερόμενα.
Σε περίπτωση κλοπής επιβατικού οχήματος κατά τον χρόνο που αυτό τελεί σε τελωνειακή κινητοποίηση δεν απαλλάσσεται το δικαιούχο πρόσωπο από την καταβολή των δασμών, φόρων και τελών που αναλογούν στο όχημα.