Αυτοκίνητα - Διασκευές

                                                                    ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ


 Τα ανοικτά ή κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων που προέρχονται από διασκευή ελκυστήρων της δασμολογικής κλάσης (δ.κ.) 87.01, επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων) της δ.κ. 87.02, φορτηγών αυτοκινήτων ψυγείων της δ.κ. 87.04 για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος ταξινόμησης, αυτοκινήτων οχημάτων ειδικών χρήσεων της δ.κ. 87.05 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, υποβάλλονται, αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το ν.1573/1985 (ΦΕΚ 201 Α'), σε τέλος ταξινόμησης το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής:».
   Αναστέλλεται η βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος 'Αρθρου στα φορτηγά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και στις βάσεις αυτών, που παραλαμβάνονται με προορισμό τη διασκευή τους στο εσωτερικό της χώρας, μετά από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, υπό τους όρους και διατυπώσεις που θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.
 Το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί στα διασκευασθέντα έτοιμα οχήματα, που προορίζονται για ταξινόμηση στη χώρα μας, επιβάλλεται και εισπράττεται με την ολοκλήρωση της διασκευής των οχημάτων αυτών.
 Ομοίως και για τα προερχόμενα από διασκευή των βάσεων των δασμολογικών κλάσεων 87.02 και 87.06 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας έτοιμα οχήματα, το τέλος ταξινόμησης με το οποίο επιβαρύνονται επιβάλλεται και εισπράττεται μετά την ολοκλήρωση της διασκευής των βάσεων αυτών.
   Για τα ως άνω οχήματα που δεν προορίζονται για ταξινόμηση στη χώρα μας, μετά την ολοκλήρωση της διασκευής επιτρέπεται με την τήρηση των διατυπώσεων και διαδικασιών να επαναποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να εξάγονται σε τρίτη χώρα χωρίς καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης που έτυχαν αναστολής.
   ***
Η αναστολή βεβαίωσης του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στα φορτηγά αυτοκίνητα και στις βάσεις αυτών της δ.κ. 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία προορίζονται να διασκευασθούν από την εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02,87.04 και 87.05 της Συνδυασμένης ονοματολογίας, πρέπει να ενεργείται με τους όρους και τις διατυπώσεις που καθορίζονται από τα επόμενα άρθρα.
 
Τα ανοικτά φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων που διασκευάζονται σε κλειστά υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:
 

Κυλινδρισμός Κινητήρα

Τ.Τ. (σε ευρώ)

Από 901 έως 1.400 κυβ. εκατοστά

733

Από 1.401 έως 1.800 κυβ. εκατοστά

1.027

Από 1.801 έως 2.000 κυβ. εκατοστά

1.467

Από 2.001 κυβ. εκατοστά και επάνω

2.347

 

η) Τα ανοικτά ή κλειστά φορτηγά που προέρχονται από διασκευή ελκυστήρων, επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων), φορτηγών ψυγείων και ειδικών χρήσεων υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως ακολούθως:

 

Μικτό βάρος Τ.Τ. (σε ευρώ)
Από 3,5 έως και 7,5 τόνους 1.000
Από 7,5 έως και 14 τόνους 1.800
Από 14 τόνους έως και πάνω 2.500


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Ο ενδιαφερόμενος παραλήπτης των ανωτέρω φορτηγών οχημάτων και των βάσεων αυτών, θα καταθέτει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή , πριν το τέλος ταξινόμησης καταστεί απαιτητό , κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 128 του ν.2960/01(ΦΕΚ 265/Α΄) , Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, για θέση σε ανάλωση και διασκευή . Επί του παραστατικού αυτού θα βεβαιώνεται ο Φ.Π.Α που αναλογεί και θα γίνεται πράξη υπολογισμού του αναλογούντος, επί του προς παραλαβή φορτηγού οχήματος ή της βάσεως αυτού της Δ.Κ. 87.04, τέλους ταξινόμησης.

Για την εξασφάλιση της τελωνειακής οφειλής από το τέλος ταξινόμησης και τη χορήγηση αναστολής πληρωμής για το Φ.Π.Α θα προσκομίζεται εγγύηση, η οποία μπορεί να είναι χρηματική, τραπεζική, ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο . Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να χορηγεί νόμιμα εγγύηση για κάλυψη φορολογικών επιβαρύνσεων.

Με την κατάθεση του παραστατικού θα κατατίθεται και αίτηση του παραλήπτη για έγκριση της διασκευής, στην οποία θα προσαρτώνται:

α. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση της διασκευής των φορτηγών και βάσεων αυτών της δασμολογικής κλάσης 87.04, θα αναφέρεται το συγκεκριμένο συνεργείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η διασκευή και θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της απαιτούμενης διασκευής και

β. βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι επιτρέπεται να διασκευαστούν τα ανωτέρω οχήματα.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας

Για την παράδοση των προς διασκευή οχημάτων, μετά την επαλήθευση αυτών και των έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και την αποδοχή της εγγύησης για την εξασφάλιση καταβολής των κατά τα ανωτέρω οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων, θα παρέχεται εγκριτική άδεια διασκευής στην οποία θα μνημονεύονται τα στοιχεία του παραλήπτη, τα στοιχεία των προς διασκευή φορτηγών ή βάσεων αυτών, το συνεργείο που θα πραγματοποιηθεί η διασκευή, το χρονικό διάστημα της διασκευής το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες, από την παραλαβή, δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις, καθώς και ο όρος της άμεσης ενημέρωσης της Τελωνειακής Αρχής σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη μεταφοράς τους σε άλλο συνεργείο για εργασίες διασκευής. Στο τέλος της εγκριτικής άδειας θα μνημονεύονται οι συνέπειες του άρθρου 4 της παρούσας.

Διαδικασία διασκευής- Λύση εγγύησης

Μετά το πέρας των εργασιών της διασκευής , τα διασκευασθέντα έτοιμα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05, θα προσκομίζονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για έλεγχο και σύνταξη σχετικής πράξης επί του παραστατικού. Μετά τη διαπίστωση ότι η διασκευή έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα έγκριση και ότι τα στοιχεία ταυτότητας των διασκευασθέντων οχημάτων συμφωνούν με τα στοιχεία των αρχικά παραληφθέντων φορτηγών ή βάσεων αυτών, με βάση τα στοιχεία της επαλήθευσης ,ο αρμόδιος προς τούτο τελωνειακός υπάλληλος θα προβαίνει όπου απαιτείται, στην αναγραφή σε συμπληρωματικό φύλλο του παραστατικού, του είδους των οχημάτων που προέκυψαν από τη διασκευή καθώς και στη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στα διασκευασθέντα έτοιμα οχήματα.

Μετά την είσπραξη, με την έκδοση σχετικού αποδεικτικού είσπραξης του αρχικά βεβαιωθέντος Φ.Π.Α και του αναλογούντος επί του διασκευασθέντος οχήματος τέλους ταξινόμησης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή, θα προβαίνει στη λύση της κατατεθείσας εγγύησης και στην έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης για τα διασκευασθέντα οχήματα.

Παραβάσεις - Κυρώσεις

Σε περίπτωση παράνομης διάθεσης ή μη τήρησης των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από την παρούσα, εισπράττονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μετά των νομίμων προσαυξήσεων, επιφυλασσομένων παράλληλα και των περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα.