Αυτοκίνητα - Φορτηγά-Επαγγελματικά

                                    ΦΟΡΤΗΓΑ-ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ-ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ
 
Φορτηγά αυτοκίνητα, πλην τύπου jeep και οι βάσεις τους, που πληρούν τις προδιαγραφές των Οδηγιών 91/542/Ε.Ο.Κ. φάση Β΄ ή 96/69/Ε.Κ. ή μεταγενέστερων υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:
 
α) Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).
 
β) Ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό επτά τοις εκατό (8%)
 
γ) Κλειστά φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους: (10%)
 
δ) Βάσεις των φορτηγών των προηγούμενων περιπτώσεων πέντε τοις εκατό (5%) για την περίπτωση α΄ και επτά τοις εκατό (8%) για τις περιπτώσεις β΄ και γ΄.
 
ε) Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ προσαυξάνονται κατά ποσοστό 30% προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές   EUR 5 k EUR 6 
 
Φορολογητέα αξία
 
Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:
 
α) Για τα καινούργια φορτηγά αυτοκίνητα, την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία.
 
Προκειμένου για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η παραπάνω αξία καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει.
 
β) Τον εισαγωγικό δασμό που πράγματι καταβάλουν.
 
γ) Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται τα οχήματα (όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας).
 
Β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ
Για τα φορτηγά οχήματα που εισάγονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός που κυμαίνεται από 10% - 22% επί της δασμολογητέας αξίας, ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα και τον κυλινδρισμό τους. Για όσες χώρες όμως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες, ο δασμός αυτός μπορεί να είναι μειωμένος ή μηδενικός.
 
Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Τα εισαγόμενα στην Ελλάδα από τρίτες χώρες φορτηγά, επιβαρύνονται με συντελεστή Φ.Π.Α. δεκαεννέα τοις εκατό (19%). Βάση υπολογισμού του Φ.Π.Α. (Φορολογητέα Αξία), αποτελεί το άθροισμα της δασμολογητέας αξίας, των δασμών και φόρων που καταβάλλονται στη χώρα μας (εκτός του τέλους ταξινόμησης και του ίδιου του Φ.Π.Α.) και των παρεπόμενων της εισαγωγής εξόδων, όταν αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δασμολογητέα αξία, όπως μεταφορικά, έξοδα φόρτωσης και εκφόρτωσης, έξοδα ασφάλισης κ.λ.π.
 Με ποιους συντελεστές τέλους ταξινόμησης φορολογούνται τα διπλοκάμπινα οχήματα;
 
Αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, ανεξάρτητα από τη δασμολογική τους κατάταξη, που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων:
 
α) φορολογούνται με συντελεστή επτά τοις εκατό (10%), εφόσον το εσωτερικό μήκος της εξέδρας φόρτωσης είναι μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της απόστασης μεταξύ των κέντρων του μπροστινού και του πίσω τροχού της ίδιας πλευράς, ανεξάρτητα από το φορτίο που δύναται να μεταφέρουν
 
β) φορολογούνται με συντελεστή δέκα τέσσερα τοις εκατό (10%), εφόσον το μήκος της εξέδρας φόρτωσης είναι μικρότερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της
απόστασης των αξόνων και το φορτίο που δύνανται να μεταφέρουν είναι μεγαλύτερο των πεντακοσίων (500) χιλιογράμμων.
Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων προσαυξάνονται κατά 30%,  αντίστοιχα, για αυτοκίνητα οχήματα των ανωτέρω περιπτώσεων που δεν πληρούν προδιαγραφές Οδηγιών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. (ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ)
 
γ) φορολογούνται με τους αντίστοιχους συντελεστές των επιβατικών της παραγράφου 2 του άρθρου 121, μειούμενους κατά πενήντα τοις εκατό (50%), οι οποίοι σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτεροι του εικοσιένα τοις εκατό (21%), εφόσον έχουν μήκος εξέδρας φόρτωσης μικρότερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της απόστασης μεταξύ των κέντρων του μπροστινού και του πίσω τροχού της ίδιας πλευράς και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου κάτω των 500 χιλιογράμμων, ως εξής: