Αυτοκίνητα - Ταξινόμηση-ΚΤΕΟ

          ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΝΤΙΡ/ΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΕΕ         


 Για την υπαγωγή στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόμησης, η διαπίστωση της Κοινοτικής Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τις προδιαγραφές της οποίας πληροί εκ κατασκευής το όχημα, θα πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με βάση την προσκομιζόμενη σε αυτήν έγκριση τύπου ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση οδηγιών μεταξύ του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος και της αντίστοιχης έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η υπαγωγή στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόμησης θα γίνεται με βάση την αναγραφόμενη στην έγκριση τύπου ή στο δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που πληροί εκ κατασκευής το όχημα.
Προκειμένου για μεταχειρισμένα οχήματα, απαιτείται η προσκόμιση και της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας αυτών που είχαν λάβει στην ξένη χώρα.
 
                                                                  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5015968/2915/2009 - ΦΕΚ 798/Β'/29.4.2009
Διαδικασίες και δικαιολογητικά χαρακτηρισμού των ειδι­κών περιπτώσεων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτη­γών οχημάτων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και διαπίστωσης της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολο­γίας τις προδιαγραφές της οποίας πληρούν εκ κα­τασκευής.
 
 
   Αρθρο 1:   Αυτοκίνητα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας -Ορισμός
 
   Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, ως αυτοκίνη­τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας νοούνται εκεί­να, τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των παραρτημάτων των παρακάτω Οδηγιών:
α) 88/76 Ε.Ο.Κ., 89/458 Ε.Ο.Κ., 91/441 Ε.Ο.Κ., 94/12 Ε.Κ., 98/69 Ε.Κ. φάση Α' ή μεταγενέστερης Οδηγίας φάση Α', 98/69 Ε.Κ. φάση Β' ή μεταγενέστερης Οδηγίας φάση Β', οι οποίες αφορούν κυρίως επιβατικά οχήματα,
β) 88/77 Ε.Ο.Κ., 91/542 Ε.Ο.Κ. φάση Α', 91/542 Ε.Ο.Κ. φάση Β', 96/69 Ε.Κ., 99/96 Ε.Κ. φάση Α', 99/96 Ε.Κ. φάση Β' ή με­ταγενέστερων αυτών και 2005/55 Ε.Κ. ή μεταγενέστερης αυτής, οι οποίες αφορούν κυρίως φορτηγά οχήματα.
Η υπαγωγή στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους τα­ξινόμησης της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αυτοκινήτων οχημά­των που κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) των επιβατικών αυτοκινήτων, όπως ασθενοφόρα, αυτοκινούμενα τροχό­σπιτα και οχήματα πολλαπλών χρήσεων (διπλοκάμπινα) και τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας της περίπτωσης (β), θα γίνεται με αντιστοίχηση προς τις Οδηγίες της περίπτωσης (α) ως ακολούθως: 88/76 <-? 88/77, 91/441 <-? 91/542 Λ', 94/12 <- 91/542 Β', 98/69 Α' <- 99/96 Α', 98/69 Β' <- 99/96 Β' και 98/69 Β' <- 2005/55 Β'.
Η αντιστοίχηση, σε περίπτωση έναρξης ισχύος νέων προδιαγραφών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, γνωστο­ποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι:
α) η υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία ανήκει η Τελωνειακή Αρχή η οποία εκδίδει το πι­στοποιητικό ταξινόμησης του οχήματος ή
β) η υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία έχει έδρα ο εισαγωγέας ή ο κάτοχος του οχή­ματος.
 
   Αρθρο 2:    Δικαιολογητικά Έγγραφα
 
   Η Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τις προδια­γραφές της οποίας πληροί εκ κατασκευής ένα όχημα, προκύπτει από τα παρακάτω, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, δικαιολο­γητικά έγγραφα:
α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης οχήματος,
β) Έγκριση Τύπου (Εθνική) οχήματος,
γ) Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου (Ε.Κ.) οχήμα­τος,
δ) Πιστοποιητικό Καυσαερίων από το Τμήμα Ελέγχων της Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Α.Π.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, αν υπάρχει τεχνική δυνατότητα μέτρησης, το οποίο εκ­δίδεται εφόσον:
αα) από το εργοστάσιο κατασκευής ή από την επίση­μη αντιπροσωπεία του εσωτερικού ή της χώρας αγοράς του οχήματος βεβαιώνεται η Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που ικανοποιεί το όχημα. Η προϋπόθεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις οχημάτων που προέρχονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες και
ββ) από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος προκύπτει ότι δεν έχει υπάρξει διασκευή του οχήματος ή αντικατά­σταση του κινητήρα του και επομένως, η Οδηγία αντιρ­ρυπαντικής τεχνολογίας, τις προδιαγραφές της οποίας πληροί το όχημα, είναι η «εκ κατασκευής».
Για τα οχήματα που εισάγονται από τρίτες, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες που δε φέρουν το δικαιολογη­τικό (αα), η μέτρηση καυσαερίων από το Τμήμα Ελέγχων της Δ.Ο.Α.Π.γίνεται για την επιβεβαίωση: ότι το αυτοκί­νητο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της τελευταίας ισχύουσας Οδηγίας καυσαερίων Ε.Κ., εφόσον ταξινομήθηκε ως και­νούργιο, μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παραπάνω Οδηγίας, αναφορικά με την έγκριση τύπου ή ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας καυσαερίων που ίσχυε, κατά την πρώτη ταξινόμηση του οχήματος, εφόσον η εισαγωγή γίνεται με τη διαδικασία της μετοικεσίας.
ε) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για την έκδοση της οποίας απαιτείται:
αα) Βεβαίωση, είτε από το εργοστάσιο κατασκευής, είτε από την επίσημη αντιπροσωπεία του εσωτερικού ή της χώρας αγοράς του οχήματος, είτε από την Κρατική Αρχή που είχε εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στη ξένη χώρα, προκειμένου για μεταχειρισμένο όχημα, για την Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τις προδι­αγραφές της οποίας πληροί εκ κατασκευής και
ββ) Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου (καυσαερίων) οχή­ματος, που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των αντιστοίχων Οδηγιών.
Εναλλακτικά των ανωτέρω δικαιολογητικών (αα) και (ββ): πρακτικό δοκιμής καυσαερίων για το συγκεκριμένο όχημα από κοινοποιημένα εργαστήρια των αρμόδιων για εγκρίσεις τύπου αρχών των κρατών - μελών της Ευρω­παϊκής Ένωσης.
Για την έκδοση της βεβαίωσης, ο κάτοχος του οχή­ματος προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας της ξένης χώρας. Η βε­βαίωση εκδίδεται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων, το πρώτο προορίζεται για την αρμόδια τελωνειακή αρχή, το δε δεύτερο για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την ταξινόμηση του οχήματος. Η υπηρεσία που εκδίδει τη βεβαίωση επικυρώνει επίσης δύο αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας, το πρώτο εκ των οποίων επισυνάπτεται στη βεβαίωση που προορίζεται προς την τελωνειακή αρχή το δε δεύτερο παραμένει στο αρχείο της.
Ειδικά στις περιπτώσεις οχημάτων που εισάγονται από τρίτες, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες που για τεχνι­κούς λόγους (διαστάσεις κ.λ.π.) δεν μπορούν να ελεγχθούν από το εργαστήριο ελέγχου καυσαερίων του Τμήματος Ελέγχων της Δ.Ο.Α.Π. στο Ελληνικό, για την έκδοση της βε­βαίωσης προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση του εργαστηρίου του Τμήματος Ελέγχων της Δ.Ο.Α.Π. στο Ελληνικό, ότι για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί το συγκεκριμένο όχημα και
β) Βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή του επι­σήμου αντιπροσώπου στη χώρα αγοράς, επικυρωμένη από το αρμόδιο Προξενείο μας στη χώρα του εργοστα­σίου κατασκευής ή από τον επίσημο αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής στη χώρα μας, ότι το εν λόγω όχημα (θα αναφέρεται ο αριθμός πλαισίου και κινητήρα του οχήματος), σε ό,τι αφορά τις εκπομπές καυσαερίων, πληροί την «Οδηγία......».
Στην περίπτωση που απαιτείται η μετακίνηση του οχή­ματος για τεχνικό έλεγχο, παρέχεται έγκριση της αρμό­διας τελωνειακής αρχής, στην οποία έχει κατατεθεί το σχετικό δηλωτικό εισαγωγής ή η δήλωση άφιξης οχήμα­τος. Η έγκριση παρέχεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος, αφού προηγούμενα έχουν ληφθεί τα ανα­γκαία, κατά την κρίση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, διασφαλιστικά των συμφερόντων του Δημοσίου, μέτρα (εξασφάλιση ταυτότητας του αυτοκινήτου, λεπτομερής καταγραφή του προαιρετικού εξοπλισμού κ.λ.π.).
στ) Αδεια κυκλοφορίας στην οποία αναγράφεται η Οδη­γία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που πληροί το όχημα.
 
   Αρθρο 3:    Ειδικές περιπτώσεις
 
   Στις ειδικές περιπτώσεις επιβατικών οχημάτων, και­νούργιων και μεταχειρισμένων, που δεν διαθέτουν τα οριζόμενα από το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρ­θρου 121 του ν. 2960/2001 δικαιολογητικά με τα οποία διαπιστώνεται η Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τις προδιαγραφές της οποίας πληρούν εκ κατασκευής τα οχήματα, ήτοι: πιστοποιητικό συμμόρφωσης, έγκρι­ση τύπου ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχη­μάτων ή εφόσον τα δικαιολογητικά αυτά που αφορούν μεταχειρισμένα οχήματα άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να προσκομισθούν για λόγους σχετικής νομοθεσίας που ισχύει στα κράτη -μέλη αυτά, εμπίπτουν οι παρακάτω κατηγορίες:
 
   α) οχήματα παραγόμενα σε μικρές σειρές, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα XII της Οδηγίας 70/156 Ε.Ο.Κ., ως κάθε φορά ισχύει,
 
   β) καινούργια οχήματα που εισάγονται μεμονωμένα από τρίτες, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες,
 
   γ) μεταχειρισμένα οχήματα που εισέρχονται στην ημε­δαπή, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης,
 
   δ) τροχόσπιτα και ασθενοφόρα που προέρχονται από διασκευή φορτηγών οχημάτων, για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
 
   ε) οχήματα πολλαπλών χρήσεων (διπλοκάμπινα) της πε­ρίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, που κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
 
   στ) μεταχειρισμένα οχήματα πρώτης ταξινόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν από το 2000 και
 
   ζ) κάθε άλλη περίπτωση οχημάτων για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τα δικαιολογητικά ως (α), (β), (γ) του άρ­θρου 2 της παρούσας και αυτό βεβαιώνεται, είτε από το εργοστάσιο κατασκευής, είτε από την επίσημη αντιπρο­σωπεία του εξωτερικού ή εσωτερικού, είτε από την Κρα­τική Αρχή που είχε εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στη ξένη χώρα και υπάρχει αδυναμία έκδοσης του δικαιολογητικού (δ), του άρθρου 2 της παρούσας.
 
   Αρθρο 4:    Πιστοποίηση
 
   Η πιστοποίηση της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογί­ας, τις προδιαγραφές της οποίας πληρούν εκ κατασκευής τα επιβατικά και φορτηγά οχήματα και η επιλογή του αντίστοιχου συντελεστή τέλους ταξινόμησης, πραγμα­τοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, πριν από την καταβολή των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύν­σεων.
 
   1. Για τα επιβατικά οχήματα, απαιτείται η προσκόμιση των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, δικαιολογητικών.
 
   2. Για τα επιβατικά οχήματα των ειδικών περιπτώσεων του προηγούμενου άρθρου 3 της παρούσας, για την πι­στοποίηση της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, απαιτείται, κατά περίπτωση, η προσκόμιση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Για τα οχήματα της περίπτωσης (α), πιστοποιητικό συμμόρφωσης και πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος.
β) Για τα οχήματα της περίπτωσης (β), πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος ή βεβαίωση ως περίπτωση (ε) του άρθρου 2 της παρούσας.
γ) Για τα οχήματα της περίπτωσης (γ):
αα) άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, ως περίπτωση (στ) του άρθρου 2 της παρούσας για τα μεταφερόμενα ή αποστελλόμενα οχήματα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονο­μικού Χώρου ή
ββ) πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος ή βεβαίωση ως περίπτωση (ε) του άρθρου 2 της παρούσας, για τα προερχόμενα οχήματα από τρίτη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα, καθώς και για τα μεταφερόμενα ή αποστελ­λόμενα οχήματα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων δεν αναγράφεται Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
δ) Για τα οχήματα των περιπτώσεων (δ) και (ε), όπως τροχόσπιτα, ασθενοφόρα και οχήματα πολλαπλών χρή­σεων (διπλοκάμπινα) αντίστοιχα, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης:
αα) έγκριση τύπου οχήματος ή
ββ) πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος, εφόσον αυτό μπορεί να εκδοθεί ή
γγ) βεβαίωση ως περίπτωση (ε) του άρθρου 2 της πα­ρούσας, που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μετα­φορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επί της οποίας εκτός της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τε­χνολογίας θα αναγράφεται, εντός παρενθέσεως, η αντί­στοιχη Οδηγία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας.
ε) Για τα οχήματα της περίπτωσης (στ), ανάλογα με τα δικαιολογητικά που διαθέτουν, ήτοι: αα) έγκριση τύπου οχήματος ή ββ) πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος ή γγ) βεβαίωση ως περίπτωση (ε) του άρθρου 2 της πα­ρούσας.
στ) Για τα οχήματα της περίπτωσης (ζ), βεβαίωση ως περίπτωση (ε) του άρθρου 2 της παρούσας.
 
   3. Η πιστοποίηση ότι ένα φορτηγό όχημα της δασμο­λογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, πληροί τις προδιαγραφές των Οδηγιών 91/542 Ε.Ο.Κ. φάση Β' ή 96/69 Ε.Κ. ή μεταγενέστερων, πραγματοποιείται με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) έγκριση τύπου οχήματος ή β) πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος ή γ) βεβαίωση ως περίπτωση (ε) του άρθρου 2 της πα­ρούσας ή
δ) άδεια κυκλοφορίας, στην οποία αναγράφεται η Οδη­γία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που πληροί το όχημα.
Για τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων που δε διαθέτουν τα παραπάνω (α) ή (β) δικαιολογητικά, για την έκδοση της βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Μετα­φορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης απαιτείται βεβαίωση, είτε από το εργοστάσιο κατασκευής, είτε από την επίσημη αντιπροσωπεία του εσωτερικού ή της χώρας αγοράς του οχήματος, είτε από την Κρατική Αρχή που είχε εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχή­ματος στη ξένη χώρα, για την Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τις προδιαγραφές της οποίας πληροί εκ κατασκευής το όχημα.
 
   4. Προκειμένου για επιβατικά ή φορτηγά οχήματα που χαρακτηρίζονται ως συμβατικής τεχνολογίας, για τα οποία δεν ζητείται η πιστοποίηση ότι πληρούν τις προ­διαγραφές των ανωτέρω Οδηγιών, παρέλκει η υποβολή των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών.
 
   5. Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά ή φορτηγά οχήμα­τα απαιτείται υποχρεωτικά επιπλέον η προσκόμιση στην τελωνειακή αρχή:
α) Πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος της ξένης χώρας και
β) Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 του εισαγωγέα του οχήματος, στην οποία θα δηλώνει, ότι τα δικαιολο­γητικά που υπέβαλε είναι αληθή.
 
   Αρθρο 5:    Ταξινόμηση - περιορισμοί - ειδικές περιπτώσεις
 
   1. Προκειμένου να ταξινομηθεί ένα αυτοκίνητο όχημα, o κάτοχός του υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφο­ρών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχήματος, που εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία τηρήθηκαν οι διατυπώσεις θέσης σε ανάλωση του οχήματος. Στο πιστο­ποιητικό ταξινόμησης αναφέρεται η Οδηγία αντιρρυπα­ντικής τεχνολογίας και προκειμένου για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, επισυνάπτεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή: α) η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και β) κατά περίπτωση, το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίω­σης ως περίπτωση (ε) του άρθρου 2 της παρούσας.
Η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας, βάσει της Οδηγίας 1999/37 Ε.Κ., επιστρέφεται στην υπηρεσία της χώρας έκ­δοσης. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή επισυνάπτει ακριβές αντίγραφο της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας στο παραστατικό ανάλωσης του οχήματος.
 
   2. Τα πιστοποιητικά ταξινόμησης οχημάτων, μετά τη δι­ασύνδεση των Μηχανογραφικών Συστημάτων των Υπουρ­γείων Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύνανται να διαβιβάζονται και ηλεκτρο­νικά.
 
   3. Κατά την ταξινόμηση του οχήματος πρέπει να συ­ντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Κατά το χρόνο ταξινόμησης ενός καινούργιου οχή­ματος, η έγκριση τύπου αυτού πρέπει να υπάρχει και να είναι σε ισχύ.
β) Για τα μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφορούσαν προηγούμενα σε χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται οι εκπομπές καυσαερίων αυτών να ικανοποι­ούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του παραρτήματος της τελευταίας ισχύουσας για την ταξινόμηση Οδηγίας καυσαερίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Μεταχειρισμένα επιβατικά οχήματα με προηγούμενη ταξινόμηση σε χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραλαμβάνονται από πρόσωπα του κεφαλαίου Β' της υπ' αριθμ. Δ.245/1988 Α.Υ.Ο.Ο. ταξινομούνται, μόνο εφό­σον ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας που αφορά τις εκπομπές ρύπων που ίσχυε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον χρόνο της ταξινόμησης αυτών, ως καινούργια.
δ) Μεταχειρισμένα οχήματα, ανεξαρτήτως χώρας προ­ηγούμενης κυκλοφορίας που παραλαμβάνονται από δι­πλωματικούς υπαλλήλους και φέρουν πινακίδες Διπλω­ματικού Σώματος, ταξινομούνται, εφόσον ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας που αφορά τις εκπομπές ρύπων που ίσχυε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας τους.
ε) Για την ταξινόμηση καινούργιων μεμονωμένων επι­βατικών αυτοκινήτων, στις περιπτώσεις που δεν υφί­σταται πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Κ., σύμφωνα με την Οδηγία 1999/100 Ε.Κ. ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι το όχημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραπάνω Οδηγίας ή εισάγονται με τη διαδικασία της μετοικεσίας από τους επαναπατριζόμε­νους, γίνεται δεκτό πιστοποιητικό μεμονωμένου οχήματος, που εκδίδεται από το Τμήμα Ελέγχων της Δ.Ο.Α.Π του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του οποίου οι προδιαγραφές, όσον αφορά την μέτρηση του CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου ικανοποιούν τους όρους της Οδηγίας 1999/100 Ε.Κ..
στ) Τα οχήματα πολλαπλών χρήσεων (διπλοκάμπινα) της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Σ.Ο. των επιβατικών αυτοκινήτων, τα τρίκυκλα ή τετράκυκλα αυτοκίνητα οχή­ματα της ίδιας δασμολογικής κλάσης της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, καθώς και τα όμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Σ.Ο. της περίπτωσης ζ' της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, ταξινομούνται, όπως αυτά περιγράφονται στα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας (εκτός του δ').
 
   Αρθρο 6 :   Ταξινόμηση οχημάτων που διασκευάζονται για να λειτουργούν και με υγραέριο
 
   1. Η ταξινόμηση αυτοκινήτων οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία διασκευάζονται για να χρησιμοποι­ούν ως καύσιμο και υγραέριο (LPG) επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) Οι εκπομπές καυσαερίων με χρήση υγραερίου να είναι ίσες ή μικρότερες από τα όρια που ίσχυαν κατά τον χαρακτηρισμό του οχήματος ως νέας τεχνολογίας.
β) Η διασκευή του κινητήρα για την τοποθέτηση συ­σκευής υγραερίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18586/698/2000 (411/Β'/29.3.2000) απόφαση, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
γ) Δεν υφίσταται σχετική απαγόρευση από τον κατα­σκευαστή του οχήματος.
 
   2. Για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, λόγω προσθήκης της συσκευής υγραερίου (LPG) ως εναλλακτικού καυσίμου, υποβάλλεται στην αρμό­δια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχι­ακής Αυτοδιοίκησης, επιπλέον των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών και:
α) Πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος ή της συσκευής υγραερίου, από το οποίο να προκύπτει ότι με τη χρήση υγραερίου (LPG), η περιεκτι­κότητα των καυσαερίων του εν λόγω τύπου οχήματος με το συγκεκριμένο τύπο κινητήρα, σε ουσίες που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, είναι μικρότερες ή ίσες από εκείνες που ίσχυαν κατά το χαρακτηρισμό του οχήματος ως νέας τεχνολογίας. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να εκδίδεται, εναλλακτικά, από το Τμήμα Ελέγχων της Δ.Ο.Α.Π. του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
β) Με το προηγούμενο δικαιολογητικό θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και βεβαίωση του εργοστασί­ου κατασκευής του οχήματος ή του εργοστασίου κα­τασκευής της συσκευής υγραερίου, από την οποία θα προκύπτουν:
αα) ότι είναι επιτρεπτή η διασκευή του συγκεκριμένου τύπου κινητήρα και η τοποθέτηση συσκευής χρησιμο­ποίησης ως καυσίμου του υγραερίου στο συγκεκριμένο τύπο οχήματος και
ββ) η τεχνική περιγραφή της συσκευής του υγραερίου και της εγκατάστασής της και θα καθορίζονται οι τύποι της συσκευής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο (ή τους συγκεκριμένους) τύπο (ή τύπους) οχημάτων.
Επίσης, στην περίπτωση που το όχημα είναι εφοδιασμέ­νο με ρυθμιζόμενο καταλύτη, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής υγραερίου σε συνδυασμό με τον αισθητήρα οξυγόνου (λ-sensor).
Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.