Εμπορέυματα - Ειδικοί φόροι - Εκτελωνιστές

                                                                ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
 
Εκτελωνιστής είναι : το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πτυχίο εκτελωνιστού και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού και αναλαμβάνει την κατ΄ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών δια λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος
 
Τι είναι εκτελωνιστικές εργασίες;
 
Εκτελωνιστικές εργασίες είναι: σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς, οι απαιτούμενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών δια την μέσω τούτων διακίνηση των αλλοδαπών και εγχωρίων εμπορευμάτων. Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για την διακίνηση των υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) και τέλους ταξινόμησης των κοινοτικών εμπορευμάτων, ως επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του Ε.Φ.Κ και του τέλους ταξινόμησης.
 
Μπορεί οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να αναλάβει για λογαριασμό μου την διεκπεραίωση των εκτελωνιστικών εργασιών;
 
Όχι: Τη διενέργεια των εκτελωνιστικών εργασιών μπορεί να την αναλάβει εκτός φυσικά από τον κύριο του εμπορεύματος (φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ο νόμιμος εκπρόσωπος), και εξουσιοδοτημένος από αυτόν εκτελωνιστής. Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν νομιμοποιείται να εκτελέσει εκτελωνιστικές εργασίες και δεν γίνεται δεκτός από τις τελωνειακές αρχές.
 
Υπάρχουν κάποιες εκτελωνιστικές εργασίες που μπορεί να ανατεθεί η εκτέλεσή τους σε υπάλληλο του κυρίου του εμπορεύματος; 
 
Ναι: κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για μεταφορά και εξαγωγή εγχωρίων προϊόντων, ως επίσης και για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, μέχρι την παράδοση των εφοδίων σ΄ αυτά, τις εκτελωνιστικές εργασίες επιτρέπεται να τις εκτελεί και εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του δικαιούχου, εφόσον αυτός είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία και κατέχει απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισότιμης προς αυτά σχολής.
Ειδικά, επί ανεφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με εγχώρια προϊόντα, ως επίσης με τρόφιμα ποτά και καπνικά, γενικά, είδη αλλοδαπής προέλευσης, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας τους ή με άλλα αλλοδαπά είδη αξίας μέχρι 1000 δολαρίων Η.Π.Α. τις εκτελωνιστικές εργασίες μπορεί να εκτελεί, επιπλέον και ο μεσολαβών εφοδιαστής ή εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αυτού εφόσον έχει τα ανωτέρω προσόντα.
Η ως άνω δυνατότητα δεν παρέχεται όταν πρόκειται για εξαγωγή επιδοτουμένων ή υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ή σε τέλος ταξινόμησης προϊόντων ή για αποστολή των ως άνω σε άλλο κράτος μέλος
 
 
Μπορώ να εξουσιοδοτήσω εκτελωνιστή για την διεκπεραίωση εκτελωνιστικών εργασιών σχετικά με τις αποσκευές που μεταφέρω ως επιβάτης; 
 
Η μεσολάβηση εκτελωνιστή για εκτελωνισμό αποσκευών επιβατών απαγορεύεται και πρέπει να παρίσταται ο ίδιος ο επιβάτης.