Εμπορέυματα - Ειδικοί φόροι - Εφοδιασμοί

 

Ε Φ Ο Δ Ι Α

 

ΥΑ Τ1940/41/2003  ΦΕΚ 516/2.5.2003

 

 

Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών

προορισμών  με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ..

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1

 

1. Τα εφόδια, (τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.) που απαλλάσσονται από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, πλην εκείνων που διέπονται από τις διατάξεις του Ειδικού Προορισμού, προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες: Ι. Πλοίων, εξέδρων γεώτρησης ή εκμετάλλευσης II. Αεροσκαφών III. Πρεσβειών, Ξένων Αποστολών, Διεθνών Οργανισμών, Ξένων Ενόπλων Δυνάμεων και Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό. Οι ως άνω δασμοφορολογικές απαλλαγές, χορηγούνται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, ανεξάρτητα από τον κοινοτικό ή μη χαρακτήρα των εφοδίων. 2. Η αναγκαιότητα των κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 603/77 χορηγουμένων ατελώς τροφοεφοδίων, καπνικών προϊόντων και καυσίμων, εκτιμάται από το είδος

και την ποσότητα που κρίνονται απαραίτητα για την ικανοποίηση αναγκών του συγκεκριμένου πλοίου και του πληρώματος του. 3. Πα τον καθορισμό των ποσοτήτων καυσίμων και λιπαντικών που χορηγούνται ατελώς στα αναφερόμενα στο εδ. (ζ) της παρ. 2, του άρθρου. 3, του Ν. 603/77 πλοιάρια, πλωτά μέσα και ναυπηγήματα, ενεργείται σχολαστικός έλεγχος του θεωρημένου από τη λιμενική αρχή ημερολογίου της μηχανής και ημερολογίου της γέφυρας. α΄) Για τα πλοία γραμμών εσωτερικού, τα μικτόπλοα και τα αλιευτικά, θα πρέπει να γίνεται αναγραφή, από το Τελωνείο Φόρτωσης, στο βιβλίο Ατέλειας του πλοίου και ειδικότερα στην σελίδα, που αναγράφονται και τα λοιπό στοιχεία του πλοίου, του είδους του καυσίμου, που χρησιμοποιεί το εφοδιαζόμενο πλοίο, ως επίσης και της χωρητικότητας των δεξαμενών του, μετά από την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του πλοιοκτήτη, πλοιάρχου ή πράκτορα του πλοίου. β΄) Πα τα πλοία της παρ. α΄, καθώς και για τα πλοία γραμμών εξωτερικού, στη θέση 9, του παραστατικού εφοδιασμού, θα αναγράφονται, με ευθύνη του εφοδιαστή, τα πλήρη στοιχεία του πράκτορα, εφόσον βεβαίως μεσολαβεί. 4. Κατά την κρίση των Προϊσταμένων των αρμοδίων Τελωνείων ενεργοποιούνται με απόφαση αυτών οι ομάδες ελέγχου του άρθρου 15 της παρούσας. Στις περιπτώσεις δε, που δημιουργείται αμφιβολία για την αναγκαιότητα και υπόνοιες για εκτροπή του εφοδιασμού, ιδιαίτερα εκείνου με καύσιμα, καπνικά ή αλκοολούχα ποτά, πέραν της ενεργοποίησης του διωκτικού μηχανισμού των αρμοδίων τελωνείων, το αρμόδιο Τελωνείο (Εφοδιασμού ή Φόρτωσης), ενημερώνει και της άλλες ελεγκτικές Αρχές (Σ.Δ.Ο.Ε, Ε.Λ.Υ,Τ) για την συνδρομή τους. Η άφιξη του πλοίου βεβαιώνεται εγγράφως από τη Λιμενική Αρχή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο στις περιπτώσεις του προηγουμένου εδαφίου. 5. Αναλόγως εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης και στις περιπτώσεις εφοδιασμού αεροσκαφών.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Ευθύνη Εφοδιαστών

 

1. Ως αναγνωρισμένες εφοδιαστικές επιχειρήσεις, νοούνται οι εγγεγραμμένες στον οικείο επαγγελματικό φορέα και στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. Αποκλειστική ευθύνη για την παράδοση, μεταφορά και παραλαβή των εν λόγω εφοδίων, φέρουν οι εφοδιαστικές επιχειρήσεις, που ενεργούν τον εφοδιασμό. Στην περίπτωση που ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απ΄ ευθείας από τον εφοπλιστή, τον πλοιοκτήτη, ή τον πράκτορα του πλοίου, η ευθύνη βαρύνει τους τελευταίους. 2. Κατ΄ εξαίρεση και ειδικά για τις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων με πετρελαιοειδή, η ευθύνη βαρύνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στη διάταξη της παρ. 9, του άρθρου 6, του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230/Α).

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

Παραστατικό Εφοδιασμού (με κοινοτικά και μη κοινοτικά εφόδια)

 

1. Για τον εφοδιασμό πλοίων γραμμών εσωτερικού, εξωτερικού ή μικτόπλοων, κατατίθεται στο Τελωνείο Εφοδιασμού από τον εφοδιαστή, τον εφοπλιστή, τον πλοιοκτήτη ή τον πράκτορα του πλοίου παραστατικό εφοδιασμού, που καταρτίζεται σε έντυπο του ΕΔΕ, πλην των περιπτώσεων που προβλέπεται η συμπλήρωση Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ. Ε.Φ.Κ.) και συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, αναλόγως, φέρει δε την ονομασία ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ.

 

2. Κατατίθεται αυτοτελές παραστατικό εφοδιασμού:

 

α) Για μη κοινοτικά προϊόντα (τρίτων χωρών)

 

β) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στο άρθρο 36 του Καν. (Ε.Κ.) 800/99 και σε ΕΦΚ.

 

γ) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στο άρθρο 36 του Καν. (Ε.Κ.) 800/99 και όχι σε ΕΦΚ.

 

δ) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα σε Ε.Φ.Κ. του Ν. 2960/01,

 

ε) Για λοιπά εφόδια. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Καν. Ε.Κ. 800/99, σε περιπτώσεις εφοδιασμού με πολλά εγχώρια προϊόντα, επιτρέπεται, στο κατατιθέμενο παραστατικό εφοδιασμού, να περιγράφονται αναλυτικά και σύμφωνα με τις υφιστάμενες ενδείξεις, μόνο τα κύρια από πλευράς αξίας, προϊόντα, για δε τα υπόλοιπα με την γενική περιγραφή «Λοιπά εγχώρια προϊόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο προσαρτώμενο τιμολόγιο». Στο ανωτέρω ειδικό, κατά περίπτωση, παραστατικό εφοδιασμού, επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

 

3. Ειδικότερα, τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ (Δελτία Αποστολής ή Τιμολόγια), που εκδίδονται από τον εφοδιαστή προς το πλοίο, αναγράφονται στο παραστατικό εφοδιασμού, με ταυτόχρονη προσάρτηση αντιτύπων τους σ΄ αυτό. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις, που τα εφόδια μεταβιβάζονται από άλλον εφοδιαστή, ο οποίος θα πρέπει να εκδίδει το ως άνω φορολογικό στοιχείο προς τον εφοδιαστή που καταθέτει το τελωνειακό παραστατικό εφοδιασμού.

 

4. Τα προβλεπόμενα από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, ισχύουν και στις περιπτώσεις εφοδιασμού: Αεροσκαφών Διεθνών Πτήσεων ή Ενδοκοινοτικών, όπως και Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών.

 

5. Εσφαλμένες εγγραφές στοιχείων εφοδιαζομένων

 

πλοίων, διορθώνονται μετά από έγγραφη αίτηση του εφοδιαστή, που γίνεται αποδεκτή από το Τελωνείο με σχετική πράξη επί του παραστατικού και την επιβολή των προβλεπομένων προστίμων.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

Επαλήθευση Εφοδίων

 

1. Μετά την καταχώρηση του παραστατικού στο Τελωνείο Εφοδιασμού, την τήρηση των τυχόν απαιτουμένων ελέγχων και διατυπώσεων, που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων υπηρεσιών και την ολοκλήρωση του τελωνισμού (επαλήθευση κ.λπ.), αφού καταβληθούν τα τυχόν βεβαιωθέντα δικαιώματα του Δημοσίου, τα εφόδια, όταν κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων, σφραγίζονται από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο, ο οποίος συντάσσει σχετική πράξη στην Αίτηση Εφοδιασμού (αντίτυπα 1, 3 και Ε) υπό την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 357, παρ. 4, του Καν. Εφαρμογής 2454/93.

 

2. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών τα εφόδια μεταφέρονται στο Τελωνείο Φόρτωσης με ευθύνη του εφοδιαστή.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

Φόρτωση Εφοδίων

 

1. Το Τελωνείο Φόρτωσης, ειδοποιούμενο εγκαίρως και εντός του κανονικού ωραρίου από τον εφοδιαστή, αφού ελέγξει το αλύμαντο των μολυβδοσφραγίδων ή την ταυτότητα και την ποσότητα των εφοδίων, καθώς και τα παραστατικά έγγραφα, καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο Καταχώρησης Παραστατικών Εφοδιασμού, το αντίτυπο Ε (Άδεια Φόρτωσης) και επιτρέπει τηνπαράδοοη των εφοδίων, συντάσσοντας και για τις δύο περιπτώσεις σχετικές, επ΄ αυτού πράξεις, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Καν.(Ε.Κ.) 800/99, όταν πρόκειται για επιδοτούμενα γεωργικά προϊόντα.

 

2. Για την παράδοση των εφοδίων υπογράφει ο εφοδιαστής και για την παραλαβή ο πλοίαρχος, ο μηχανικός ή ο υπεύθυνος αξιωματικός του πλοίου. Η πράξη υπογράφεται ευκρινώς και ολογράφως, τιθεμένης της σφραγίδας του πλοίου, ως και των ατομικών σφραγίδων του παραδίδοντος και του παραλαμβάνοντας, ή με την αναγραφή του ονοματεπώνυμου και αριθμού ταυτότητος ή ναυτικού φυλλαδίου ή διαβατηρίου αυτών, τόσο επί του αντιτύπου 3 ή 3/8, όσο και επί του αντιτύπου Ε του παραστατικού εφοδιασμού. Μετά την πράξη παράδοσης, ο καταθέτης του παραστατικού εφοδιασμού (εφοδιαστής - νόμιμος εκπρόσωπος του πλοίου), οφείλει να επιστρέψει, αμελλητί, τα ως άνω αντίτυπα στο Τελωνείο Φόρτωσης. Εφόσον η παράδοση γίνεται σε μη εργάσιμες ημέρες ή ώρες, χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου, η επιστροφή στο Τελωνείο Φόρτωσης των αντιτύπων 3 και Ε του ΕΔΕ, μπορεί να γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί. Το Τελωνείο Φόρτωσης, παραλαμβάνει το αντίτυπο Ε και βεβαιώνει τη παραλαβή αυτού στο αντίτυπο 3 του παραστατικού εφοδιασμού, θέτοντας την ατομική σφραγίδα του παραλαμβάνοντας υπαλλήλου και την σφραγίδα της Υπηρεσίας, στη συνέχεια δε, επιστρέφει το αντίτυπο Ε, υπηρεσιακώς, στο Τελωνείο Εφοδιασμού.

 

3. Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο ευρίσκεται σε τελωνειακώς ελεγχόμενο χώρο (υποκείμενο), κατά την είσοδο του μεταφορικού μέσου σ΄ αυτόν, παρακρατείται το αντίτυπο Ε και διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος των εφοδίων, μετά δε την πραγματοποίηση του εφοδιασμού, βεβαιώνεται πάνω στο αντίτυπο Ε, από τον υπάλληλο της πύλης, το τυχόν περιεχόμενο αυτού ή ότι αυτό εξέρχεται «κενό φορτίο».

 

4. Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο ευρίσκεται σε ελεύθερο χώρο (μη υποκείμενο), το Τελωνείο Φόρτωσης θα πρέπει να προβαίνει στον έλεγχο των μολυβδοσφραγίδων ή της ταυτότητας και της ποσότητας των μεταφερομένων εφοδίων, καθώς και των λοιπών φορτωτικών εγγράφων, μόνο κατά την προσέλευση του οχήματος, ή του βυτιοφόρου οχήματος, στις περιπτώσεις μεταφοράς καυσίμων, συντάσσοντας σχετική πράξη στα οικεία παραστατικά. Μετά το πέρας του εφοδιασμού ή της σειράς διαδοχικών εφοδιασμών, θα πρέπει να ειδοποιείται εγκαίρως, από τον εφοδιαστή, το αρμόδιο Τελωνείο Φόρτωσης, το οποίο αφού διαπιστώσει το κενό ή μη των ως άνω οχημάτων, θα προβαίνει στη μολυβδοσφράγισή του, εφόσον παραμένει υπόλοιπο ποσότητας εντός αυτού, συντάσσοντας, ταυτοχρόνως για αυτό, σχετική πράξη και σημειώνοντας την ημέρα και την ακριβή ώρα του ελέγχου και της μολυβδοσφράγισης, παρακρατουμένου και του αντιτύπου Ε΄ του παραστατικού εφοδιασμού. Στις περιπτώσεις αυτές, επίσης, θα πρέπει να επιδιώκεται όπου είναι δυνατόν, η διέλευση των ως άνω οχημάτων, να γίνεται από συγκεκριμένα σημεία, που θα καθορισθούν από το αρμόδιο Τελωνείο Φόρτωσης, προκειμένου να καθίσταται ευχερέστερος ο έλεγχος των διακινουμένων οχημάτων.

 

5. α΄) Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο ευρίσκεται εκτός του λιμενικού χώρου (ράδα), ως τελωνείο αρμόδιο για τη φόρτωση, είναι εκείνο που επιτηρεί το χώρο απ΄ όπου τα εφόδια μεταφέρονται με θαλάσσιο μεταφορικό μέσο στο εφοδιαζόμενο πλοίο. β΄) Στις περιπτώσεις καυσίμων και λιπαντικών, όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο ευρίσκεται εκτός του λιμενικού χώρου (ράδα), ο οποίος ανήκει σε διαφορετικό λιμάνι από εκείνο του Τελωνείου Εφοδιασμού, το τελευταίο ενημερώνει (π.χ. αποστολή FAX) το Τελωνείο κατάπλου του πλοίου ή εκείνο της κατάθεσης της Αίτησης Διέλευσης TRANSIT και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές περί του επικείμενου εφοδιασμού. Τα σχετικά παραστατικά εφοδιασμού επιστρέφονται στο Τελωνείο Εφοδιασμού. Στις περιπτώσεις που για το εφοδιαζόμενο πλοίο δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις κατάπλου, εφαρμογή έχει η διάταξη του εδαφίου α΄. 6. Τέλος, για τις πιο πάνω περιπτώσεις και για την πληρέστερη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, μπορεί κατά την κρίση του Τελωνείου Φόρτωσης, να παρίσταται τελωνειακός υπάλληλος και κατά προτεραιότητα στις παραδόσεις καυσίμων, αλκοολούχων ποτών, και καπνικών προϊόντων.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

 

Έλεγχος φόρτωσης εφοδίων

 

Ο έλεγχος φόρτωσης των εφοδίων ενεργείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας, με ιδιαίτερη προσοχή όταν πρόκειται για τροφοεφόδια μη κοινοτικά ή κοινοτικά επιδοτούμενα ή υποκείμενα σε Ειδικό Φό ρο Κατανάλωσης, ή για εφόδια που απαιτούνται ειδικές εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών (όπλα, πυρομαχικά, μέσα επικοινωνίας κ.λπ.)

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7

 

Βιβλίο Ατελειών

 

1. Για την παρακολούθηση των εφοδιασμών, βάσει των παραστατικών και λοιπών εγγράφων που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση τους, τηρείται Βιβλίο Ατελειών, στο οποίο καταχωρούνται από το Τελωνείο Φόρτωσης, όλα τα ατελώς, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, παραδιδόμενα, αναλώσιμα ή μη, εφόδια, πλην εκείνων που αφορούν τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) Πλοίων, που εκτελούν θαλάσσιες εργασίες με κέρδος και διεξάγουν πλόες αποκλειστικά εξωτερικού. β) Αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας γ) Διεθνών Οργανισμών - Πρεσβειών - Προξενείων - Ξένων Αποστολών & Ενόπλων Δυνάμεων.

 

2. Ο τύπος του Βιβλίου Ατελειών, καθορίζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, διαδικασία.

 

3. Το Βιβλίο Ατελειών, το οποίο θα πρέπει πάντοτε να ευρίσκεται επί του πλοίου, χορηγείται και θεωρείται από την Τελωνειακή Αρχή, στην περιφέρεια της οποίας εδρεύει η πλοιοκτήτρια εταιρεία, η εφοπλιστική επιχείρηση, ή εκείνη στην οποία έχει τη μόνιμη βάση του το εφοδιαζόμενο πλοίο, με την υποβολή σχετικής αίτησης και γραμματίου είσπραξης Δημοσίου Ταμείου για την καταβολή του ισοτίμου της αξίας του.

 

4. Τη γενική διαχείριση των Βιβλίων Ατελειών διατηρεί το Α΄ Τελωνείο Πειραιά, το οποίο επιμελείται την εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τους από το Εθνικό Τυπογραφείο ή την Εκτυπωτική Μονάδα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, προσδιορίζει με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του, την αξία τους και εφοδιάζει όλες τις Τελωνειακές Αρχές του Κράτους.

 

5. Η διαχείριση των Βιβλίων Ατελειών στο Α΄ Τελωνείο Πειραιά, χρεώνεται με τον αριθμό των παραδιδομένων σ΄ αυτό βιβλίων και πιστώνεται με τα γραμμάτια είσπραξης Δημοσίου Ταμείου που αντιπροσωπεύουν την, κατά τα ανωτέρω, αξία τους, η οποία και γνωστοποιείται στα Τελωνεία από το Τελωνείο αυτό.

 

6. Για την διευκόλυνση των πλοίων με μεγάλη κίνηση εφοδιασμών, επιτρέπεται η χορήγηση δύο Βιβλίων Ατελειών. Στο πρώτο καταχωρούνται αποκλειστικά τα χορηγούμενα καύσιμα και λιπαντικά και στο δεύτερο τα λοιπά εφόδια. Στην πρώτη σελίδα των χορηγουμένων βιβλίων, αναγράφεται εμφανώς με κόκκινα γράμματα ο συγκεκριμένος προορισμός καθενός από αυτά και γίνεται μνεία για την χορήγηση δύο Βιβλίων Ατελειών στο ίδιο πλοίο. Επίσης, ενημερώνεται και η μερίδα του πλοίου στο τηρούμενο, κατά την παράγραφο 7, Μητρώο. Σε καμιά περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία, δεν επιτρέπεται η καταχώριση των λοιπών εφοδίων, στο βιβλίο που χρησιμοποιείται για την παραλαβή καυσίμων και λιπαντικών και αντίστροφα.

 

7. Στο Α΄ Τελωνείο Πειραιά, τηρείται Μητρώο των πλοίων, που έχουν εφοδιασθεί με Βιβλίο Ατελειών. Πάτο σκοπό αυτό, κάθε Τελωνειακή Αρχή, αποστέλλει στο ανωτέρω Τελωνείο μαζί με τα αντίστοιχα γραμμάτια είσπραξης και τα στοιχεία των πλοίων, στα οποία χορήγησε τέτοια βιβλία.

 

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται: το όνομα του πλοίου, η ολική και καθαρή του χωρητικότητα, το λιμάνι και ο αριθμός νηολόγησης, οι εκτελούμενες από αυτό εργασίες και το ονοματεπώνυμο του πλοιοκτήτη ή η επωνυμία της πλοιοκτήτριας εταιρείας και τα στοιχεία του πράκτορα.

 

8. Σε περίπτωση αιτιολογημένης απώλειας του Βιβλίου Ατελειών επιτρέπεται η χορήγηση δευτέρου βιβλίου, η οποία γνωστοποιείται στο Α΄ Τελωνείο Πειραιώς, για την ενημέρωση του τηρουμένου σ αυτό Μητρώου και την ενημέρωση των λοιπών Τελωνειακών Αρχών, προς αποφυγή επαναχρησιμοποίησης του, σε περίπτωση ανεύρεσης του.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

 

Ματαίωση εφοδιασμού

 

1. Στις περιπτώσεις μερικής ή ολικής ματαίωσης του εφοδιασμού, συντάσσεται, από το Τελωνείο Φόρτωσης σχετική πράξη επί των αντιτύπων 3 και Ε του παραστατικού. Μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του εφοδιαστή προς το Τελωνείο Εφοδιασμού, ενεργείται αντιστοίχως μερική ή ολική ακύρωση του, συντασσόμενης σχετικής πράξεως επί του παραστατικού. Στο παραστατικό εφοδιασμού επισυνάπτονται τα αντίτυπα 3 και Ε και τα έγγραφα ακύρωσης ή τροποποίησης του, όπως και τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά, εντός 15 ημερών.

 

2. Ο εφοδιαστής υποχρεούται στην άμεση επιστροφή των μη φορτωθέντων εφοδίων στην αποθήκη. Στις περιπτώσεις που τα εφόδια έχουν παραδοθεί στο πλοίο, αυτά επιστρέφονται στην αποθήκη του εφοδιαστή, με την τήρηση της ως άνω διαδικασίας και εφόσον το πλοίο δεν έχει αναχωρήσει για το εξωτερικό. 3. Με την κατάθεση του κατά περίπτωση παραστατικού (ανεξαρτήτως της ακύρωσης ή μη αυτού) και εφόσον διαπιστώνεται υπέρβαση της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 41, Ν. 2960/01), βεβαιώνονται τα αναλογούντα δικαιώματα υπερημερίας, επιφυλασσομένων και των περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας διατάξεων, ως και κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης του ως άνω νόμου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9

 

Αλλαγή εφοδιαζόμενου πλοίου

 

1. Στις περιπτώσεις ματαίωσης της φόρτωσης των εφοδίων, αντί της ακύρωσης του κατατεθέντος τελωνειακού παραστατικού, επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Καν.(Ε.Κ) 800/99, η φόρτωση των εφοδίων σε άλλο πλοίο με τη ν κατάθεση αίτησης της ίδιας εφοδιασπκής επιχείρησης και την έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής (Τελωνείο Εφοδιασμού).

 

2. Η έγκριση της ως άνω αρχής παρέχεται με σχετική πράξη, στο παραστατικό εφοδιασμού, εφόσον προηγούμενα διαπιστωθεί, ότι συντρέχουν οι τυπικοί κι ουσιαστικοί όροι και προϋποθέσεις για εφοδιασμό ατελώς του αναφερόμενου στη συμπληρωματική αίτηση πλοίου.

 

Αν τα εφόδια αυτά έχουν εξέλθει από τον τελωνειακό χώρο, ενεργείται απαραίτητα νέα εξέταση τους, για τη διαπίστωση της ταυτότητας τους ή του αλύμαντου των μολυβδοσφραγίδων ή άλλων σημείων αναγνώρισης, όπως στην περίπτωση της ακύρωσης του παραστατικού, του προηγουμένου άρθρου.

 

Η κατά τα παραπάνω έγκριση, για φόρτωση των εφοδίων σε άλλο πλοίο που βρίσκεται σε άλλο λιμάνι από εκείνο της έδρας του Τελωνείου Εφοδιασμού, δίδεται υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και από το Τελωνείο Φόρτωσης (παράδοσης) των εφοδίων με σχετική πράξη του στην Άδεια Φόρτωσης.

 

3. Όταν ο εφοδιασμός ενεργείται από πλοιοκτήτρια, εφοπλιστική ή πρακτορειακή επιχείρηση, η έγκριση για φόρτωση των εφοδίων σε άλλο πλοίο παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις, που και το δεύτερο πλοίο ανήκει στην ίδια, με το αρχικό, ως άνω εταιρεία, άλλως ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται για την ακύρωση του εφοδιασμού, ώστε τα συγκεκριμένα εφόδια να υπαχθούν εκ νέου σε διαδικασίες εφοδιασμού βάσει νέων φορολογικών παραστατικών στοιχείων. Για την ανωτέρω μεταβολή του εφοδιαζόμενου πλοίου, ενεργείται σχετική εγγραφή, σ΄ όλα τα αντίτυπα του παραστατικού εφοδιασμού, εφαρμοζομένων κατ΄ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 10

 

Χορήγηση Ειδικής έγκρισης

 

1. Οι αναγνωρισμένες εφοδιαστικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2, μπορούν να ζητούν από την Τελωνειακή Αρχή μέσω της οποίας πραγματοποιούν εφοδιασμούς πλοίων, αεροσκαφών και Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.), Έγκριση Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού Πλοίων (Ε.Α.Δ.Ε.Π.), όπως αυτή καθορίζεται στα επόμενα άρθρα 11-14.

 

Η ως άνω έγκριση μπορεί να ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά στις περιπτώσεις μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που είχαν τεθεί για τη χορήγηση της.

 

2. Η απλοποιημένη διαδικασία εφαρμόζεται σε εφοδιασμούς τόσο με κοινοτικά όσο και με μη κοινοτικά εφόδια που προέρχονται από το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης ή της Ε.Ζ. ή της Ελεύθερης Αποθήκης ή της αποθήκης ανεφοδιασμού του άρθρου 40 του Καν.(Ε.Κ) 800/99 και τα οποία προορίζονται για πλοία που προσεγγίζουν σε Ελληνικά λιμάνια ή σε λιμάνια άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε λιμάνια Τρίτων χωρών και σε Ελληνικά αλιευτικά πλοία που αλιεύουν στα Διεθνή ύδατα, εφόσον για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μετά την έξοδο των εφοδίων από το Εθνικό έδαφος, δεν διέρχονται από εδάφη των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε.

 

Ως Τελωνείο Εφοδιασμού ορίζεται το Τελωνείο ελέγχου της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ή της Ε.Ζ.

 

Τα καύσιμα δεν αποτελούν αντικείμενο της απλοποιημένης διαδικασίας.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

 

Παραστατικό Παράδοσης Εφοδίων.

 

1. Για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας η εφοδιαστική επιχείρηση, αντί της κατάθεσης του προβλεπόμενου παραστατικού κατά την κανονική διαδικασία εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών και Κ.Α.Ε., εκδίδει Δελτίο Παράδοσης Εφοδίων (Δ.Π.Ε. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

 

Στις περιπτώσεις εφοδιασμού με επιδοτούμενα γεωργικά προϊόντα εκδίδει Δελτίο Παράδοσης Επιδοτούμενων Εφοδίων (Δ.Π.Ε.Ε. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).

 

2. Τα ανωτέρω Δελτία Παράδοσης τυπώνονται από την εφοδιαστική επιχείρηση, σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας, βιβλιοδετούμενα σε βιβλία 25,50,100 τετραπλοτύπων φύλλων και θεωρούνται από την Τελωνειακή Αρχή, που χορήγησε την έγκριση απλοποιημένης διαδικασίας εφοδιασμού.

 

3. Τα τετραπλότυπα φύλλα χαρακτηρίζονται με τα γράμματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄. Εξ αυτών τα αντίτυπα Β΄ και Γ χρησιμοποιούνται ως Άδεια Φόρτωσης, κατά τη διαδικασία εφοδιασμού, ενώ το αντίτυπο Δ΄ παραμένει ως στέλεχος εις χείρας της εφοδιαστικής επιχείρησης. Στα Δελτία Παράδοσης αναγράφονται και τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.

 

4. Η απλοποιημένη διαδικασία μπορεί επίσης να εφαρμόζεται με τη χρήση του Δελτίου Αποστολής ή Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), υπό τον όρο ότι θα περιέχει όλα τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στο ανωτέρω παραρτήματα, και θα αναφέρεται η χορηγηθείσα από το Τελωνείο Εφοδιασμού έγκριση της απλοποιημένης διαδικασίας.

 

Στη περίπτωση αυτή εκδίδονται 3 επιπλέον αντίτυπα τα οποία αντιστοιχούν στα αντίτυπα Α΄, Β΄ και Γ των Δελτίων Παράδοσης και δεν απαιτείται πρόσθετη θεώρηση από το Τελωνείο Εφοδιασμού.

 

5. Ο κάτοχος της έγκρισης απλοποιημένης διαδικασίας οφείλει να συμπληρώνει τα Δελτία Παράδοσης ευανάγνωστα, με τη χρήση γραφομηχανής ή μηχανογράφησης, με αναγραφή όλων των κατά περίπτωση απαιτουμένων στοιχείων και να συμμορφώνεται με τους όρους της έγκρισης και τις υποδείξεις της Τελωνειακής Αρχής, παρέχοντας σ΄ αυτή κάθε ζητούμενη πληροφορία ή στοιχείο, άμεσα κατά το χρόνο κατάθεσης των Δελτίων Παράδοσης.

 

6. Τα Δ.Π.Ε. ή Δ.Α.Τ. εκδίδονται χωριστά:

 

α) Για μη κοινοτικά προϊόντα (τρίτων χωρών).

 

β) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα σε Ε.Φ.Κ. του Ν. 2960/01, πλην πετρελαιοειδών.

 

γ) Για λοιπά εφόδια.

 

7. Τα Δ.Π.Ε.Ε. ή Δ.Α.Τ. εκδίδονται χωριστά:

 

α) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στο άρθρο 40 του Καν. (Ε.Ε) 800/99. (αποθήκη ανεφοδιασμού).

 

β) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στο άρθρο 36 του Καν. (Ε. Κ.) 800/99 και σε ΕΦΚ.

 

γ) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στο άρθρο 36 του Καν. (Ε.Κ.) 800/99 και όχι σε ΕΦΚ.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12

 

Διαδικασία Εφοδιασμού

 

1. Τα εφόδια προσκομίζονται στο Τελωνείο Φόρτωσης, συνοδευόμενα από τα αντίτυπα Α, Β και Γ των Δελτίων Παράδοσης, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Καταχώρησης Παραστατικών Εφοδιασμού. Εξ αυτών το αντίτυπο Α κρατείται από το Τελωνείο Φόρτωσης, ενώ στα αντίτυπα Β και Γ υπογράφεται η πράξη παράδοσης και παραλαβής από τον εφοδιαστή και τον πλοίαρχο του εφοδιαζόμενου πλοίου, ή από τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του πλοίου, εφόσον προηγούμενα, κατά την κρίση του Τελωνείου Φόρτωσης, γίνει δειγματοληπτικός φυσικός έλεγχος.

 

2. Μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού, ο εφοδιαστής επιστρέφει στην ίδια πύλη ή στη Γραμματεία του Τελωνείου Φόρτωσης, το αντίτυπο Γ, προκειμένου αυτό να επιστραφεί άμεσα στο Τελωνείο Εφοδιασμού, αφού προηγουμένως επισυναφθεί σε αυτό το παρακρατηθέν από την πύλη εισόδου αντίτυπο Α. Το αντίτυπο Β, στο οποίο έχει γίνει σχετική πράξη για την παράδοση του αντιτύπου Γ, παραμένει στα χέρια του εφοδιαστή, μέχρι την υποβολή του Συγκεντρωτικού Παραστατικού Εφοδιασμού (ΣΠΕ) στο οποίο θα επισυναφθεί.

 

3. Οι προβλεπόμενες διατυπώσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, για την αναγκαιότητα των εφοδίων και κατά τις διατάξεις του άρθρου 5, για την φόρτωση τους στο εφοδιαζόμενο πλοίο, εφαρμόζονται ανάλογα από το Τελωνείο Φόρτωσης. Τα προσκομιζόμενα από τον εφοδιαστή δικαιολογητικά (ειδικές εγκρίσεις κ.λπ.) προσαρτώνται από το Τελωνείο Φόρτωσης στο αντίτυπο Α.

 

4. Ειδικότερα, τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. (Δελτία Αποστολής ή Τιμολόγια), που εκδίδονται από τον εφοδιαστή προς το πλοίο, αναγράφονται στο παραστατικό εφοδιασμού, με ταυτόχρονη προσάρτηση αντιγράφων τους σ΄ αυτό. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις, που τα εφόδια μεταβιβάζονται από άλλον εφοδιαστή, ο οποίος θα πρέπει να εκδίδει το ως άνω φορολογικό στοιχείο προς τον εφοδιαστή που καταθέτει το Δελτίο Παράδοσης.

 

5. Ο έλεγχος του εφοδιασμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγ. 4 της παρούσας.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13

 

Συγκεντρωτικό Παραστατικό Εφοδιασμών (Σ.Π.Ε.)

 

1. Μέσα στο μήνα, που ακολουθεί τον προηγούμενο μήνα, κατά τον οποίο έγινε η παράδοση των εφοδίων, που διέπονται από τις διατάξεις του ΚΑΝ (Ε.Κ.) 800/99, ή το δίμηνο, κατά το οποίο έγινε η παράδοση των λοιπών εφοδίων, ο εφοδιαστής που πραγματοποίησε παραδόσεις εφοδίων, κατ΄ εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας, υποχρεούται να καταθέσει Συγκεντρωτικό Παραστατικό Εφοδιασμού, ανά μήνα και κατηγορία εφοδίων, σύμφωνα με τη διάκριση του άρθρου 11 (το οποίο θα συμπληρώνεται ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς των εφοδίων και τον προορισμό τους), εφαρμοζομένων αναλόγως των διαλαμβανομένων στο άρθρο 3 της παρούσας.

 

2. Όταν το Σ.Π.Ε κατατίθεται σε μηχανογραφημένο Τελωνείο, στη θέση καταχώρησης, μαζί με το παραστατικό προσκομίζεται και δισκέτα που είναι καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά τα στοιχεία του Σ.Π.Ε και είναι συμβατή με το ΟΠΣΤ.

 

Είναι δυνατή η κατάθεση ενιαίου Σ.Π.Ε. για τις κατηγορίες β΄ και γ΄ της παραγ. 7 του άρθρου 11 της παρούσης, εφόσον αυτό ζητείται από τους ενδιαφερόμενους.

 

Το Συγκεντρωτικό Παραστατικό Εφοδιασμού (Σ.Π.Ε.), συντάσσεται με βάση τα αντίτυπα του Δελτίου Παράδοσης ή τα αντίτυπα του Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου (Δ.Α. - Δ.Α.Τ.) και φέρει ως ημερομηνία αποδοχής την τελευταία ημέρα του μήνα ή του διμήνου, αντίστοιχα. Οσάκις η κατάθεση του ΣΠΕ αναφέρεται στο δίμηνο, το τελευταίο πρέπει να περιλαμβάνεται στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

 

Για τα προϊόντα των αποθηκών ανεφοδιασμού του άρθρου 40 Καν.(Ε.Κ) 800/99 δεν κατατίθεται Σ.Π.Ε.

 

3. α΄) Το κατά τα ανωτέρω συντασσόμενο Σ.Π.Ε., στο οποίο έχει επισυναφθεί το αντίτυπο Β, προσκομίζεται στο Τελωνείο Εφοδιασμού, που έχει εγκρίνει την απλοποιημένη διαδικασία, εντός της ανωτέρω προθεσμίας και καταχωρείται αυθημερόν, ως παραστατικό της τελωνειακής του διαχείρισης, του εφοδιασμού πλέον θεωρουμένου ολοκληρωθέντος.

 

β΄) Απώλεια του Α ή Γ αντιτύπου καλύπτεται με το αντίτυπο Β γ΄) Σε περίπτωση απώλειας του αντιτύπου Β΄, το Σ.Π.Ε. συντάσσεται με θεωρημένο αντίγραφο του αντιτύπου Γ, το οποίο χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, από το Τελωνείο Εφοδιασμού, κατόπιν αιτήσεως του.

 

Για την διευκόλυνση του διενεργούμενου τελωνειακού ελέγχου, στις προηγούμενες περιπτώσεις, τα Σ.Π.Ε. συνοδεύονται από αναλυτικούς πίνακες με λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία, κατ΄ είδος εφοδίου, αναφερόμενα στις μερικές ποσότητες και στα στοιχεία των παραστατικών προέλευσης των (Αποταμίευση, Φορολογική Αποθήκη) καθώς και των αντιστοίχων παραστατικών παράδοσης των (Δελτίο Παράδοσης ή Δ.Α.Τ.).

 

4. Με πράξεις του ενεργούντος τον έλεγχο του συγκεκριμένου Σ.Π.Ε., υπαλλήλου του Τελωνείου Εφοδιασμού βεβαιώνεται κατά περίπτωση:

 

α) Η πλήρης συμφωνία των στοιχείων του Σ.Π.Ε. προς τα διαλαμβανόμενα σ αυτό αντίστοιχα Δελτία Παράδοσης ή Δ.Α. - Δ.Α.Τ.

 

β΄) Η συνδρομή των υπό των κείμενων διατάξεων προβλεπομένων όρων και προϋποθέσεων, για τις δικαιούμενες δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές, ως έκτου προορισμού των εφοδίων και

 

γ΄) Η ύπαρξη των απαιτούμενων ειδικών εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών για συγκεκριμένες περιπτώσεις εφοδίων.

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της ανωτέρω πράξης ελέγχου του Σ.Π.Ε., η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο εντός μηνός, χορηγούνται αμέσως τα προβλεπόμενα, από τις κείμενες διατάξεις, αντίγραφα, για την πίστωση των εκκρεμών παραστατικών, λύση εγγυήσεων κ.λπ. και υποβάλλονται υπηρεσιακώς, χωρίς καθυστέρηση, τα απαιτούμενα αντίγραφα για τη χορήγηση των δικαιούμενων κοινοτικών επιδοτήσεων.

 

5. Υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας Επιθεώρησης διενεργείται, με την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των παραοτατικών των πραγματοποιηθέντων εφοδιασμών, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των στοιχείων του Σ.Π.Ε. με το σύνολο των λοιπών τελωνειακών και φορολογικών παραστατικών, μη αποκλειομένου του συσχετισμού αυτών και της αντιπαραβολής τους με τα αντίστοιχα λογιστικά στοιχεία που τηρούνται από κάθε εφοδιαστική ή άλλη επιχείρηση, η οποία, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, έλαβε μέρος ή την αφορούσε ο εφοδιασμός.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14

 

Ματαίωση εφοδιασμού

 

1. Στις περιπτώσεις μερικής ή ολικής ματαίωσης του εφοδιασμού, συντάσσεται από το Τελωνείο Φόρτωσης, σχετική πράξη επί των αντιτύπων Α, Β και Γ του Δελτίου Παράδοσης Εφοδίων.

 

Στο υποβαλλόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 13, ΣΠΕ, επισυνάπτονται και τα ακυρωθέντα εν όλω ή εν μέρει Δελτία Παράδοσης, μαζί μετά έγγραφα ακύρωσης ή τροποποίησης τους, όπως και τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά.

 

2. Ο εφοδιαστής υποχρεούται στην άμεση επιστροφή των μη φορτωθέντων εφοδίων στην αποθήκη.

 

Στις περιπτώσεις που τα εφόδια έχουν παραδοθεί στο πλοίο, αυτά επιστρέφονται στην αποθήκη του εφοδιαστή με την τήρηση της ως άνω διαδικασίας, εφόσον δεν έχει κατατεθεί ΣΠΕ.

 

3. Με την κατάθεση του ΣΠΕ και σε περίπτωση που διαπιστώνεται στα ακυρωμένα Δελτία Παράδοσης υπέρβαση της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 41, Ν. 2960/01), βεβαιώνονται τα αναλογούντα δικαιώματα υπερημερίας, επιφυλασσομένων και των περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας διατάξεων, ως και κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης του ως άνω νόμου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15

 

Τρόπος επιτήρησης και ελέγχου εφοδίων πλοίων

 

1. Οι Τελωνειακές Αρχές στις οποίες κατατίθεται κατά τον κατάπλου του πλοίου, η «Δήλωση Πρακτόρευσης Πλοίου» οφείλουν να πραγματοποιούν ελέγχους στα διαμερίσματα τροφών και εφοδίων καθώς και στους λοιπούς χώρους του πλοίου, για την διαπίστωση της ύπαρξης σε αυτό, όλων των αναγραφομένων ποσοτήτων, στα συνημμένα σ΄ αυτή έγγραφα, ήτοι:

 

* Δηλωτικό Εφοδίων Πλοίου

 

* Δηλωτικό Ειδών Πληρώματος

 

* Υπεύθυνη Δήλωση Πλοιάρχου για τα υπ΄ ευθύνη του υποκείμενα είδη.

 

2. Το Δηλωτικό Εφοδίων Πλοίου ενημερώνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, κατά την διάρκεια της παραμονής του πλοίου στο λιμάνι, τόσο για τις περιπτώσεις εφοδιασμού αυτού, με τη κατάθεση, στο Τελωνείο, αντιγράφου του παραστατικού εφοδιασμού, πριν από την πραγματοποίηση του εφοδιασμού, όσο και για τις περιπτώσεις χορήγησης τσιγάρων και ποτών στα πληρώματα των πλοίων, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη του πλοιάρχου, μετά από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του πλοιάρχου ή του ναυτικού πράκτορα. Αντίγραφο αυτής επισυνάπτεται στο οικείο δηλωτικό του πλοίου, γενομένης σχετικής πράξεως επ΄ αυτού.

 

Η χορηγούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 πακέτα τσιγάρων και μία φιάλη αλκοολούχου ποτού ανά άτομο για περίοδο 10 ημερών.

 

3. Στις περιπτώσεις που το Δηλωτικό Εφοδίων δεν έχει ενημερωθεί για εφοδιασμούς που έχουν πραγματοποιη-θεί, λόγω ολιγόωρης παραμονής του πλοίου στο λιμάνι, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αντλούν στοιχεία από τα παραστατικά εφοδιασμού, που δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στο εν λόγω δηλωτικό.

 

4. Οι υπάλληλοι που διενεργούν τους παραπάνω ελέγχους, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα τους επί του Δηλωτικού Εφοδίων Πλοίου, το οποίο στη συνέχεια επιστρέφουν στο αρμόδιο τελωνείο που είχε κατατεθεί.

 

Στην περίπτωση που ευρεθούν επί του πλοίου εφόδια επιπλέον των αναγραφομένων στο Δηλωτικό Εφοδίων, διενεργείται έλεγχος για τη διαπίστωση της προέλευσης τους.

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, επιβάλλονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

5. Πέραν των ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά την άφιξη ή αναχώρηση του πλοίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/01), έλεγχοι των εφοδίων πραγματοποιούνται επίσης, οποιαδήποτε στιγμή της παραμονής του πλοίου εντός των Εθνικών χωρικών υδάτων.

 

6. Οι έλεγχοι των εφοδίων πραγματοποιούνται από τελωνειακούς υπαλλήλους ή ομάδες ελέγχου που συγκροτούνται από τους Προϊσταμένους των τελωνείων, στα οποία έχει κατατεθεί η Δήλωση Πρακτόρευσης Πλοίου, καθώς και των Τελωνείων Εφοδιασμού ή Φόρτωσης, όπως επίσης και από τις αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές.

 

7. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται κατά την κρίση τους, από τις παραπάνω τελωνειακές αρχές καθώς και τις λοιπές αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές που αξιολογούν με βάση τα αναγραφόμενα εφόδια, στα έγγραφα των παρ. 1 και 2, όλα τα δεδομένα που έχουν στη διάθεση τους ήτοι:

 

* το είδος των εφοδίων

 

* την ποσότητα των εφοδίων

 

* τον αριθμό των μελών του πληρώματος

 

* το είδος του εφοδιαζόμενου πλοίου

 

* το χρόνο παραμονής του στο λιμάνι

 

* τη συχνότητα των αφίξεων του

 

* το δρομολόγιο του και

 

οποιοδήποτε άλλο επιπλέον στοιχείο θεωρούν αναγκαίο, προκειμένου να κρίνουν την σκοπιμότητα πραγματοποίησης ή μη, του ελέγχου.

 

8. Ειδικά για τα πλοία που βρίσκονται στη ράδα, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με αντιλαθρεμπορικά σκάφη.

 

Η αρμόδια για τον έλεγχο τελωνειακή αρχή ενημερώνει προς τούτο την αρμόδια Ελεγκτική Αρχή και παρέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την διενέργεια του ελέγχου, από τα σκάφη αυτά.

 

9. Τα επιδοτούμενα εφόδια του Καν. (ΕΕ) 800/99 υφίστανται φυσικό έλεγχο από το Τελωνείο Εξαγωγής και στη συνέχεια έλεγχο υποκατάστασης (Καν. ΕΟΚ 2221/95) από το Τελωνείο Εξόδου.

 

Για τους εφοδιασμούς στον Πειραιά, ο φυσικός έλεγχος γίνεται από το Α΄ Τελωνείο και ο έλεγχος υποκατάστασης από το αρμόδιο Τελωνείο Εξόδου, εφόσον ο εφοδιασμός δεν πραγματοποιείται μέσω του Α΄ Τελωνείου.

 

 

10. Οι ομάδες ελέγχου των τελωνείων καθώς και οι λοιπές Ελεγκτικές Αρχές στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, επιτηρούν συνεχώς τους επιλιμένιους χώρους και τα πλοία και προβαίνουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους για τη διαπίστωση του πραγματικού προορισμού των εφοδίων.

 

Πάτο σκοπό αυτό, συνεργάζονται με το αρμόδιο τελωνείο, στο οποίο έχει κατατεθεί η Δήλωση Πρακτόρευσης του πλοίου ή η Αίτηση Εφοδιασμού.

 

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής και μετά το πέρας των ελέγχων, οι πραγματοποιούντες αυτούς, ενημερώνουν, το ταχύτερο δυνατό, εγγράφως, το αρμόδιο Τελωνείο Εφοδιασμού για κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των ελέγχων.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ& ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 

ΑΡΘΡΟ 16

 

Εφοδιασμοί πλοίων εξωτερικού, εσωτερικού ή μικτόπλοων.

 

1. Οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που χορηγούνται ατελώς στα δικαιούμενα πλοία, πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες, ανάλογα με τα εκτελούμενα δρομολόγια και τις δυνατότητες ανεφοδιασμού τους.

 

2. Ειδικότερα στα πλοία εξωτερικού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλιευτικά που αλιεύουν στα διεθνή ύδατα, χορηγούνται ατελώς οι ζητούμενες, με το σχετικό παραστατικό, ποσότητες, χωρίς κανένα περιορισμό, θεωρούμενες ως απαραίτητες για την θαλασσοπλοΐα του πλοίου.

 

3. Στα πλοία εσωτερικού ή μικτόπλοα, εκτός από τα αλιευτικά που αλιεύουν στις Ελληνικές θάλασσες, χορηγούνται ατελώς οι ποσότητες που ζητούνται με το σχετικό, κατά περίπτωση, παραστατικό, εφ΄ όσον αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες τους για ένα μήνα από τον εφοδιασμό τους.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17

 

Εφοδιασμοί αλιευτικών πλοίων που αλιεύουν στις ελληνικές θάλασσες με υποκείμενα καύσιμα και λιπαντικά.

 

1. Οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που χορηγούνται ατελώς στα αλιευτικά, που αλιεύουν στις Ελληνικές θάλασσες, ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα τους, πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες τους μέχρι τρεις μήνες από τον εφοδιασμό τους.

 

Στις περιπτώσεις που οι δεξαμενές των ως άνω σκαφών αδυνατούν να δεχθούν ολόκληρη την παραπάνω ποσότητα, είναι δυνατόν η ποσότητα αυτή να αποθηκεύεται σε εφεδρική δεξαμενή, η οποία θα πρέπει να ευρίσκεται, μονίμως, επί του σκάφους, σε θέση, η οποία θα σφραγίζεται από το Τελωνείο, με μολυβδοσφραγίδα, ώστε να αποκλείεται η μετακίνηση της. Για τη χωρητικότητα της εφεδρικής δεξαμενής θα πρέπει να γίνεται σχετική πράξη από το Τελωνείο Εφοδιασμού, στο Βιβλίο Ατέλειας, (ως άρθρο 1, παρ. 3 α΄)

 

2. Ειδικότερα τα αναγκαία καύσιμα προσδιορίζονται ανάλογα με την ιπποδύναμη της κινητήριας μηχανής και σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα, για το οποίο ζητείται η χορήγηση τους και τις δυνατότητες αλιείας.

 

 

3. Οι ποσότητες που χορηγούνται δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις ευρισκόμενες από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι πραγματικές ώρες εργασίας των σκαφών είναι περισσότερες από αυτές που αναφέρονται σ΄ αυτόν.

 

4. Οι πραγματικές ώρες εργασίας των σκαφών της παραγράφου 1 αποδεικνύονται από το ημερολόγιο γέφυρας, που υποχρεωτικά τηρεί ο πλοίαρχος κάθε σκάφους.

 

Το ημερολόγιο αυτό, πριν από τη χρησιμοποίηση του, θεωρείται από την αρμόδια λιμενική αρχή.

 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ατελώς υγρών καυσίμων σε αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στις ελληνικές θάλασσες, είναι και η κατάθεση Δελτίου Στατιστικής Αλιείας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

6. Στις περιπτώσεις που στις άδειες αλιείας των αλιευτικών αυτών πλοίων, αναγράφεται χρονικός περιορισμός διεξαγωγής αλιευτικών εργασιών ή ο χρονικός περιορισμός προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, αναστέλλεται η χορήγηση καυσίμων και λιπαντικών ατελώς, κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαγορεύεται η αλιεία, χωρίς να μεταβάλλονται τα χρονικά και ποσοτικά όρια του προηγούμενου πίνακα, τα οποία ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

 

7. Αν κατά το χρονικό διάστημα, που υπάρχουν απαγορευτικοί περιορισμοί αλιευτικών εργασιών, το σκάφος χρησιμοποιείται σε άλλες επιτρεπόμενες ναυτιλιακές εργασίες για τις οποίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογείται η χορήγηση ατελώς καυσίμων και λιπαντικών, επιτρέπεται η παράδοση τους, αφού κατά την καταχώρηση τους στο Βιβλίο Ατελειών, αναγραφεί η ναυτιλιακή εργασία για την εκτέλεση της οποίας χορηγήθηκαν.

 

8. Για τον καθορισμό των ποσοτήτων καυσίμων και λιπαντικών, που χορηγούνται ατελώς στα αναφερόμενα στο εδάφιο ζ΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 3, του Νόμου 603/1977 πλοιάρια και πλωτά γενικά ναυπηγήματα, στα οποία χορηγούνται ατελώς μόνο οι αναγκαίες ποσότητες, για τις επί κέρδει εργασίες τους, έξω από την περιοχή του λιμένα, η απαιτούμενη έγκριση παρέχεται με αιτιολογημένη πράξη στην Αίτηση Εφοδιασμού («Α» αντίτυπο), αφού ενεργηθεί σχολαστικός έλεγχος του ημερολογίου του πλοίου, που είναι θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18

 

Διαδικασία Εφοδιασμού

 

1. Ο εφοδιασμός όλων των κατηγοριών των πλοίων με τις δικαιούμενες ατελώς ποσότητες, υποκειμένων σε δασμούς και λοιπούς φόρους καυσίμων, ενεργείται με την κατάθεση του προβλεπόμενου από το άρθρο 3, παραστατικού εφοδιασμού στο αρμόδιο τελωνείο απότονεφοδιαστή - προμηθευτή.

 

2. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Τελωνείο Εφοδιασμού) ελέγχει όλα τα στοιχεία του παραστατικού, στο οποίο επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 1, παράγραφο 3 και άρθρο 3, παράγραφο 3 της παρούσας και αφού λάβει υπόψη τις εγγραφές του Βιβλίου Ατελειών, προσδιορίζει τις αναγκαίες, κατά περίπτωση, ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα παραπάνω άρθρα 16 & 17 και εγκρίνει την ατέλεια, με σχετική πράξη στην οικεία θέση του παραστατικού.

 

3. Μετά την καταχώρηση του παραστατικού στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης (ή στο σύστημα ΟΠΣΤ), την ολοκλήρωση του τελωνισμού, τον έλεγχο στο Βιβλίο Ατελειών του πλοίου και την λήψη γενικής ή ειδικής κατά περίπτωση εγγύησης, η μεταφορά και παράδοση των καυσίμων & λιπαντικών, στο εφοδιαζόμενο πλοίο ενεργείται:

 

α΄) Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο βρίσκεται σε ελεύθερο χώρο, θα ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4, του άρθρου 5 της παρούσης.

 

β») Στην περίπτωση των αλιευτικών πλοίων που αλιεύουν σε νησιά όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τον εφοδιασμό, αυτός θα πραγματοποιείται με ευθύνη του εφοδιαστή, ο οποίος υποχρεούται να επιστρέφει την Άδεια Φόρτωσης, εντός 10 ημερών, στο Τελωνείο Εφοδιασμού, βεβαιωμένη από τον αλιέα για την παραλαβή των καυσίμων.

 

 

Στις περιπτώσεις αυτές θα προσκομίζεται στο Τελωνείο Εφοδιασμού, εφάπαξ, βεβαίωση του οικείου αλιευτικού Συλλόγου ότι ο αλιέας είναι μέλος του.

 

Υποχρεούται επίσης στην προσκόμιση του Βιβλίου Ατέλειας, όπου καταχωρείται η ποσότητα των καυσίμων που παρέλαβε, αφού ελεγχθούν τα όρια των προβλεπομένων από το άρθρο 17 της παρούσας, ποσοτήτων.

 

γ΄) Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο είναι ελλιμενισμένο σε λιμάνι εκτός χωρικής αρμοδιότητας του Τελωνείου Εφοδιασμού, η επίβλεψη του εφοδιασμού και η καταχώρηση των καυσίμων και λιπαντικών στο Βιβλίο Ατέλειας ενεργείται από το Τελωνείου Φόρτωσης με τη σύνταξη προς τούτο σχετικής πράξης στην Άδεια Φόρτωσης.

 

δ΄) Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο είναι ελλιμενισμένο σε υποκείμενο ή ελεύθερο χώρο και ο εφοδιασμός γίνεται με βυτιοφόρο όχημα, το τελευταίο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω βιβλία και δικαιολογητικά:

 

* Βιβλίο Διαδρομής, στο οποίο οι εγγραφές των παραδιδομένων ποσοτήτων θα γίνονται με μελάνι χωρίς σβησίματα.

 

* Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής

 

* Μετρητές εν λειτουργία

 

* Ογκομετρικούς πίνακες δεξαμενών

 

* Προκειμένου για εφοδιασμό σε υποκείμενο χώρο, ο υπάλληλος της πύλης εισόδου ελέγχει το αλύμαντο των μολυβδοσφραγίδων, συντάσσοντας σχετική πράξη στην Άδεια Φόρτωσης.

 

Μετά το πέρας του εφοδιασμού, κατά την έξοδο, ελέγχει το κενό βυτιοφόρο όχημα και συντάσσει σχετική πράξη, στη βεβαιωμένη για την παράδοση και παραλαβή των εφοδίων στο πλοίο, Άδεια Φόρτωσης και παρακρατεί αυτήν, για άμεση αποστολή στο Τελωνείο Εφοδιασμού.

 

ε΄) Για τον εφοδιασμό αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας και ταχυπλόων σκαφών (υδροπτερύγων κ.λπ.) είναι δυνατή η κατάθεση μίας (1) Αίτησης Εφοδιασμού για παραδόσεις σε περισσότερα του ενός σκάφη, στις περιπτώσεις που τα τελευταία εφοδιάζονται με μικρές ποσότητες, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται από το Τελωνείο Φόρτωσης.

 

Στην παραπάνω Αίτηση Εφοδιασμού, η θέση 8 του ΕΔΕ, θα συμπληρώνεται με την ένδειξη «σκάφη παράκτιας ή μέσης αλιείας και ταχύπλοα» και οι λοιπές θέσεις θα συμπληρώνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Κατά την έκδοση της Άδειας Φόρτωσης (αντίτυπο Ε΄ του παραστατικού) των εφοδίων, θα γίνεται παρατήρηση σ΄ αυτό από το Τελωνείο Εφοδιασμού στην οποία θα αναφέρεται ότι κατά την παράδοση των καυσίμων, θα συμπληρώνονται τα ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΣΚΑΦΗ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ, ΤΑΧΥΠΛΟΑ) (Υπόδειγμα 1), τα οποία αφού υπογραφούν αναλόγως να επιστραφούν μαζί με την Άδεια Φόρτωσης στο Τελωνείο Εφοδιασμού.

 

στ΄) Όταν το Τελωνείο Εφοδιασμού και Φόρτωσης είναι το ίδιο και το εφοδιαζόμενο πλοίο βρίσκεται στη ράδα ή σε κρηπίδωμα που ανήκει στον υποκείμενο χώρο του, η παράδοση των καυσίμων στο πλοίο γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των προσώπων της παρ. 2, του αρθ. 2, της παρούσας. Μετά την παράδοση των καυσίμων και λιπαντικών στο εφοδιαζόμενο πλοίο, ο εφοδιαστής το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, υποχρεούται να επιστρέψει την Άδεια Φόρτωσης (αντίτυπο Ε΄) στο Τελωνείο Εφοδιασμού, την οποία είχε παραλάβει με πράξη επί του παραστατικού.

 

Ο Για τον εφοδιασμό με υποκείμενα καύσιμα των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του Ν. 2743/99, οι ενδιαφερόμενοι θα αναγράφουν στην Αίτηση Εφοδιασμού, τον Α.Φ.Μ. του πλοιοκτήτη και τον αριθμό μητρώου του σκάφους, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

* Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσύμφωνου, θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή.

 

* Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99.

 

* Φωτοαντίγραφα ή αντίτυπα των εκδιδομένων κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) παραστατικών αξίας για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσυμφώνων (παροχή υπηρεσιών).

 

* Κατάσταση επιβατών θεωρημένη από την Λιμενική Αρχή,. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, για διάφορους λόγους, ο εφοδιασμός του σκάφους θα πραγματοποιείται με τη λήψη υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο πλοίαρχο ή εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας και θα προσκομίζεται η θεωρημένη κατάσταση επιβατών πριν από τον απόπλου του σκάφους.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα καθορίζονται στα άρθρα 3 και επόμενα της παρούσης.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

 

ΑΡΘΡΟ 19

 

1. Εφοδιασμός των δικαιούχων ατέλειας σκαφών.

 

α΄) Η χορήγηση πετρελαίου κίνησης (από ελεύθερα αποθέματα), επιτρέπεται μόνον, εφόσον, στις περιοχές εφοδιασμού δεν υπάρχουν καύσιμα ναυτιλίας, ή λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση, οι οποίοι θα εξετάζονται με προσοχή από το αρμόδιο Τελωνείο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

 

β΄) Οι ποσότητες καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα, με τις οποίες μπορούν να εφοδιάζονται τα πλοία με το σύστημα της επιστροφής, για μεν τα αλιευτικά σκάφη είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 17 της παρούσας, για δε τα υπόλοιπα πλοία καθώς και τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν. 2743/99, ισχύουν οι ποσοτικοί και λοιποί περιορισμοί που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσας.

 

γ΄) Ο έλεγχος των παραδιδομένων ποσοτήτων καυσίμων σε αλιευτικά και λοιπά σκάφη, ως επίσης και σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως του τρόπου εφοδιασμού των σκαφών αυτών, θα γίνεται από το Τελωνείο Φόρτωσης των καυσίμων.

 

δ΄) Σε περιπτώσεις, επαρκώς αιτιολογημένες, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τα μικρά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας, επιτρέπεται ο εφοδιασμός με συμπληρωματικές ποσότητες καυσίμων, που μεταγγίζονται σε εφεδρική δεξαμενή, ή σε δοχεία που βρίσκονται επί του σκάφους και σφραγίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 της παρούσας.

 

ε΄) Για τον εφοδιασμό των δικαιούχων ατέλειας αλιευτικών και λοιπών σκαφών, ως επίσης και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του Ν. 2743/99, από ελεύθερα αποθέματα καυσίμων (φορολογημένα καύσιμα) με επιστροφή του ΕΦΚ, ζητείται από τον δικαιούχο με FAX ή τηλεφωνικώς η έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής (Τελωνείο Φόρτωσης) για την πραγματοποίηση του επικείμενου εφοδιασμού, αναφέροντας την αιτούμενη ποσότητα, ως επίσης τον τόπο και το χρόνο του εφοδιασμού. Η Τελωνειακή Αρχή καταγράφει το αίτημα σε πρόχειρο Βιβλίο Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών, ορίζοντας ταυτοχρόνως τον τελωνειακό υπάλληλο που θα παραστεί κατά τη φόρτωση.

 

Στις περιπτώσεις εφοδιασμού των μικρών αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας και εφόσον αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι αναφέρονται στο ως άνω Βιβλίο, δεν παρέχουν τη δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τη φόρτωση, ο εφοδιασμός θα πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου.

 

στ΄) Ο εφοδιασμός των ανωτέρω σκαφών ενεργείται με την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου (Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο) επί του οποίου ο παριστάμενος τελωνειακός υπάλληλος βεβαιώνει την παράδοση της συγκεκριμένης ποσότητας και την καταχωρεί στο Βιβλίο Ατελειών του σκάφους.

 

2. Δικαιολογητικά για την επιστροφή του φόρου

Για την επιστροφή του ΕΦΚ υποβάλλονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

* Αίτηση (Υπόδειγμα 2)

 

* Ακριβές αντίγραφο του Μηνιαίου Δελτίου Παραλαβής Καυσίμων από Πλωτά Μέσα από Ελεύθερα Αποθέματα με Επιστροφή ΕΦΚ. (Υπόδειγμα 3)

 

* Δελτία Αποστολής ή Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια που εκδίδονται από τον πρατηριούχο ή τον παραγγελιοδόχο πωλήσεων και αφορούν την χορηγούμενη κάθε φορά ποσότητα καυσίμων. Το Τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται και στο τέλος του ημερολογιακού μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ και να περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες, οι οποίες έχουν αναγραφεί στα εκδοθέντα Δελτία Αποστολής, τα οποία θα φέρουν οπωσδήποτε την υπογραφή και τα στοιχεία του τελωνειακού υπαλλήλου, εφόσον ο τελευταίος έχει παραστεί στον εφοδιασμό.

 

* Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι όλη η χορηγηθείσα ποσότητα των καυσίμων για τον προηγούμενο μήνα χρησιμοποιήθηκε για τη κίνηση του σκάφους του.

 

* Φωτοαντίγραφο της σελίδας του Ημερολογίου Κίνησης, όπου εμφαίνεται η κίνηση του σκάφους για το ως άνω χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των εφοδιασμών.

 

* Θεωρημένα φωτοαντίγραφα της πρώτης σελίδας του Βιβλίου Ατελειών (που αναφέρεται στα στοιχεία του σκάφους), της σελίδας στην οποία υπάρχει η ετήσια θεώρηση για την χορηγούμενη ατέλεια καθώς και της σελίδας, στην οποία έχει καταχωρηθεί η χορηγηθείσα μηνιαία ποσότητα.

 

Ειδικότερα για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν. 2743/99 απαιτείται επιπλέον προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

* Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσύμφωνου θεωρημένο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

 

* Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99

 

* Φωτοαντίγραφα ή αντίτυπα των εκδιδομένων κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) παραστατικών αξίας, για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσύμφωνων (παροχή υπηρεσιών).

 

* Κατάσταση επιβατών, θεωρημένη απάτη Λιμενική Αρχή·

 

3. Διαδικασία επιστροφής του φόρου

 

α΄) Εντός του μηνός, που ακολουθεί τον μήνα πραγματοποίησης των εφοδιασμών, υποβάλλεται από τον δικαιούχο με Αίτηση (Υπόδειγμα 2), στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, το Μηνιαίο Δελτίο παραλαβής καυσίμων (Υπόδειγμα 3), στο οποίο επισυνάπτονται ακριβή αντίγραφα των αναφερομένων στην παράγραφο 1 εδάφιο στ΄, φορολογικών στοιχείων.

 

Η ως άνω αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και εντός διαστήματος 6 μηνών από την πραγματοποίηση του εφοδιασμού, με την προϋπόθεση ότι τα Μηνιαία Δελτία Παραλαβής Καυσίμων, που αφορούν τους εφοδιασμούς, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του ως άνω διαστήματος θα υποβάλλονται αυτοτελώς, με τα συνημμένα, σ΄ αυτά οικεία δικαιολογητικά.

 

Τα ως άνω Δελτία αφού καταχωρηθούν και ελεγχθούν, θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, η συνολική δε ποσότητα που αναφέρεται σε κάθε ένα από τα δελτία αυτά, καταχωρείται στο Βιβλίο Ατελειών.

 

β΄) Η αρμόδια, για την επιστροφή του φόρου Τελωνειακή Αρχή, αφού ελέγξει τα οριζόμενα στην παραπάνω παρ. 2 δικαιολογητικά, προβαίνει στον υπολογισμό του φόρου και εκδίδει απόφαση επιστροφής.

 

γ΄) Ο υπολογισμός του επιστρεπτέου ποσού γίνεται με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αγοράς των καυσίμων.

 

δ΄) Η ως άνω απόφαση εκδίδεται από την Τελωνειακή Αρχή Επιστροφής το ταχύτερο δυνατόν, και σε καμιά περίπτωση πέραν του μηνός, από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης, μετά του συνόλου των δικαιολογητικών από τις Τελωνειακές Αρχές της παρ. 7.

 

4. Πάγια Προκαταβολή

 

α΄) Η καταβολή του επιστρεπτέου ποσού γίνεται από την

Πάγια Προκαταβολή, που έχει συσταθεί, ή θα συσταθεί για το σκοπό αυτό στις Τελωνειακές Αρχές, που ορίζονται

στην παρ. 7, αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει φορολογική ενημερότητα, εφόσον απαιτείται.

 

β΄) Σε περίπτωση μη επάρκειας της Πάγιας Προκαταβολής και για να μην καθυστερούν οι επιστροφές στους δικαιούχους, θα ενισχύεται προσωρινά η υφιστάμενη Πάγια

Προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/95

(ΦΕΚ 247/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

 

5. Στατιστικά στοιχεία

 

Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα αποστέλλονται από

τις Τελωνειακές Περιφέρειες προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών (18η Τμήμα Α) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, από τις οποίες θα προκύπτουν, το σύνολο του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που επεστράφη τον προηγούμενο μήνα, οι συνολικές ποσότητες των καυσίμων, που παραδόθηκαν, ως επίσης και ο αριθμός των πλοίων, που εφοδιάστηκαν με καύσιμα (Υπόδειγμα 4).

 

6. Απαλλαγή καυσίμων από ΦΠΑ

 

α΄) Η προβλεπόμενη, από το άρθρο 27 του Ν. 2859/00 απαλλαγή των καυσίμων από ΦΠΑ θα παρέχεται με την διαδικασία του άρθρου 12 της απόφασης Π. 8271/4879 ΠΟΛ 366/87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι με την τήρηση του ειδικού διπλοτύπου δελτίου με τίτλο: «ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ».

 

β΄) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν. 2743/99, οι εκάστοτε αγοραζόμενες ποσότητες καυσίμων, σύμφωνα με το ως άνω δελτίο απαλλαγής, υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 1 εδάφιο (β΄) του παρόντος άρθρου.

 

7. Τελωνειακές Περιφέρειες.

 

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος επιστροφής δεν είναι εγκατεστημένος στην περιοχή που βρίσκεται η Τελωνειακή Αρχή Επιστροφής, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στο κατά τόπο αρμόδιο Τελωνείο Φόρτωσης, το οποίο, εφόσον δεν είναι αρμόδιο για την επιστροφή, υποχρεούται να τα διαβιβάζει άμεσα στην Τελωνειακή Αρχή Επιστροφής.

 

Αρμόδιες, για την έκδοση των αποφάσεων επιστροφής του Ε.Φ.Κ., ορίζονται, κατά Τελωνειακή Περιφέρεια οι παρακάτω Τελωνειακές Αρχές:

Τελωνειακή Περιφέρεια     Τελωνεία

Αττικής                          Ζ΄ ΕΤΣ Πειραιά

Θεσσαλονίκης                  ΣΤ ΕΤΣ Θεσ/νίκης

Πατρών                          Πατρών

Καβάλας               Καβάλας

Βόλου                            Βόλου

Δωδεκανήσου                  Ρόδου

Κέρκυρας              Κέρκυρας

Ηρακλείου             Ηρακλείου

Λέσβου                          Μυτιλήνης

Σύρου                            Σύρου

 

Οι επιταγές και οι αποφάσεις επιστροφής, αποστέλλονται από τις αρμόδιες για την έκδοση των αποφάσεων επιστροφής Τελωνειακές Περιφέρειες, στους δικαιούχους, μέσω των Τελωνείων Φόρτωσης από τα οποία διαβιβάστηκαν στις εν λόγω Τελωνειακές Περιφέρειες, τα δικαιολογητικά για την έκδοση των αποφάσεων επιστροφής.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

 

ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 20

 

Εφοδιασμός πλοίου με εφόδια άλλου πλοίου

 

1. α΄) Επιτρέπεται ο εφοδιασμός πλοίου με εφόδια άλλου πλοίου, πλην καυσίμων και λιπαντικών, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

 

β΄) Επιτρέπεται εφοδιασμός πλοίου με καύσιμα και λιπαντικά που βρίσκονται ως εφόδια σε παροπλισμένα πλοία,

σε πλοία που πρόκειται να επιθεωρηθούν καθώς και σε

πλοία που προορίζονται για διάλυση ή επισκευή στη χώρα μας, με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

Ι) Πα τα παροπλισμένα πλοία, βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής στην οποία να πιστοποιείται το γεγονός αυτό.

 

II) Για τα πλοία που πρόκειται να επιθεωρηθούν, βεβαίωση του Νηογνώμονα ή της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, στην οποία θα αναγράφεται ότι λόγω της φύσης των εργασιών που πρόκειται να γίνουν, απαιτείται η απομάκρυνση των καυσίμων και λιπαντικών.

 

Ill) Για τα πλοία που προορίζονται για διάλυση στη χώρα μας, αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς του πλοίου ή αντίγραφο της διασάφησης, που κατατέθηκε για τη διάλυση του πλοίου, και

IV) Για τα πλοία που προορίζονται για επισκευή στη χώρα μας, βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, στην οποία να βεβαιώνεται ότι η φύση των εργασιών επισκευής επιβάλλει την απομάκρυνση των καυσίμων και λιπαντικών από το πλοίο.

 

2. Ο κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου 1 εφοδιασμός, ενεργείται με την κατάθεση σχετικής αίτησης του εκπροσώπου του πλοίου που παραχωρεί τα εφόδια, η οποία καταχωρείται ως δηλωτικό εισαγωγής και ακολουθεί η κατάθεση, του κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 3, παραστατικού εφοδιασμού, από τον εκπρόσωπο του εφοδιαζόμενου πλοίου.

 

Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που και τα δύο πλοία ανήκουν στην ίδια πλοιοκτήτρια ή εφοπλιστική εταιρεία.

 

3. Η φόρτωση των εφοδίων στο εφοδιαζόμενο πλοίο ενεργείται κανονικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας και ακολουθεί από τον εκπρόσωπο του πλοίου η χρεωπίστωση στα Βιβλία Ατελειών, προκειμένου περί πλοίων γραμμών εσωτερικού ή μικτόπλοων και από το αρμόδιο Τελωνείο στις Σημειώσεις Τροφών και Εφοδίων, όταν πρόκειται για πλοία γραμμών εξωτερικού.

 

4. Η έγκριση για τους, κατά το παρόν άρθρο, εφοδιασμούς, χορηγείται από το αρμόδιο Τελωνείο ελλιμενισμού του πλοίου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21

 

Εφοδιασμός πλοίων ή αεροσκαφών

σε κοινοτική ή Τρίτη χώρα

 

1. Ο εφοδιασμός πλοίου που είναι ελλιμενισμένο σε λιμάνι άλλου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργείται ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς των εφοδίων ως ακολούθως:

 

α΄) Για μη κοινοτικά εφόδια με διασάφηση επανεξαγωγής και παραστατικό Διαμετακόμισης σύμφωνα με τα άρθρα 841 και 793 παρ. 6 του καν ΕΟΚ 2454/93.

 

β΄) Για κοινοτικά εφόδια μη υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ούτε υπαγόμενα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), με τη τήρηση της κατά το άρθρο 3 ή κατά το άρθρο 11, διαδικασίας και την παράδοση στο εφοδιαζόμενο πλοίο με το αντίτυπο 3 του παραστατικού εφοδιασμού ή με το αντίτυπο Β του Δ.Π.Ε. ή Δ.Α.Τ., εφόσον αυτά εξέρχονται μόνο από το εθνικό τελωνειακό έδαφος.

 

γ΄) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στη Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) του άρθρου 36του Καν (Ε.Κ) 800/99 με την τήρηση της ως άνω διαδικασίας (παρ. β΄) και την κατάθεση Αντιτύπου Ελέγχου Τ5 κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 340,γ΄του Καν(ΕΟΚ) 2454/93 για τη παράδοση στο εφοδιαζόμενο πλοίο.

 

δ) Για προερχόμενα από αποθήκη ανεφοδιασμού του άρθρου 40 του ίδιου Κανονισμού, με αντίτυπο ελέγχου Τ5 καιτοΔΠ.Ε.Ε (παράρτημα ιι).

 

ε΄) Για κοινοτικά προϊόντα, υπαγόμενα στη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και παράλληλα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), με την τήρηση της ως άνω διαδικασίας (παρ. γ΄) και την έκδοση Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (Σ.Δ.Ε.) του Ν. 2960/01 και του Καν 2719/92.

 

στ΄) Για κοινοτικά προϊόντα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης(Ε.Φ.Κ.) με Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (Σ.Δ.Ε.)του Ν. 2960/01 και του Καν. 2719/92 και με τήρηση της ως άνω διαδικασίας (παρ. β΄).

 

2. Για τον εφοδιασμό πλοίου, ελλιμενισμένου σε λιμάνι τρίτης χώρας, εφαρμόζονται τα ισχύοντα για την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον τα εφόδια διέρχονται μόνο από το εθνικό τελωνειακό έδαφος, μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία του εφοδιασμού.

 

3. Ο εφοδιασμός ελληνικών αλιευτικών πλοίων, που παραμένουν για αλιεία στα διεθνή ύδατα, με εφόδια κοινοτικά ή μη, που μεταφέρονται από άλλο αλιευτικό πλοίο, ενεργείται με την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω άρθρο 3 και επόμενα, κανονικής ή 11 και επόμενα απλοποιημένης διαδικασίας.

 

Η αναχώρηση του μεταφέροντος τα εφόδια αλιευτικού πλοίου, για το εξωτερικό, βεβαιώνεται στην αντίστοιχη Άδεια Φόρτωσης ή Δελτίο Παράδοσης από το αρμόδιο Τελωνείο.

 

Στις περιπτώσεις που ο εφοδιασμός των αλιευτικών πλοίων αυτής της κατηγορίας ενεργείται κατά την προσέγγιση τους σε λιμάνια των λοιπών Κρατών - Μελών ή Τρίτων Χωρών, ακολουθείται η προβλεπόμενη στις προηγούμενες παραγράφους διαδικασία.

 

Προκειμένου περί εφοδιασμού αυτών των αλιευτικών πλοίων με αγροτικά προϊόντα, υπαγόμενα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, για τη χορήγηση των δικαιουμένων επιστροφών, απαιτείται η προσκόμιση και των, από τις διατάξεις του αρ. 45του Καν. (Ε.Κ.) 800/99, προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22

 

Εφοδιασμός πρεσβειών, διεθνών οργανισμών,

και αποστολών ξένων ενόπλων δυνάμεων

 

1. Ο εφοδιασμός πρεσβειών, ξένων αποστολών, διεθνών οργανισμών, ξένων ενόπλων δυνάμεων ενεργείται με την κατάθεση του προβλεπόμενου, κατά περίπτωση, παραστατικού.

 

Για τους παραπάνω εφοδιασμούς δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας, εκτός εάν πρόκειται για εφοδιασμό πολεμικού πλοίου ξένης χώρας ή ελληνικού πολεμικού πλοίου που αναχωρεί για το εξωτερικό.

 

2. Το ως άνω παραστατικό υπογράφεται από τον προμηθευτή, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή εφοδίων με την προσκόμιση σημειώματος των ξένων πρεσβειών ή των ξένων αποστολών, σφραγισμένου με τη σφραγίδα της πρεσβείας και υπογεγραμμένου από τον αρμόδιο πρεσβευτή.

 

3. Το παραπάνω σημείωμα, αφού θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου των Εξωτερικών, για τον έλεγχο της συνδρομής του όρου της αμοιβαιότητας, επισυνάπτεται στο κατατιθέμενο παραστατικό και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό, για την ατελή παράδοση των ειδών, που περιλαμβάνονται στο παραστατικό εφοδιασμού.

 

4. Το κατατιθέμενο παραστατικό εφοδιασμού μπορεί να περιλαμβάνει εφόδια που προέρχονται από περισσότερες μερίδες (δηλωτικά, αποταμιεύσεις, εναποθέσεις) του ιδίου όμως πάντοτε τελωνείου. Τα θεωρημένα σημειώματα των πρεσβειών μπορεί να αναφέρονται σε περισσότερα από ένα παραστατικά εφοδιασμού. Επίσης, στο ίδιο παραστατικό, μπορεί να επισυνάπτονται περισσότερα, από ένα, σημειώματα.

 

5. Η παράδοση και παραλαβή ατελώς βεβαιώνεται με τη σύνταξη πράξης στο αντίτυπο «Ε» του παραστατικού εφοδιασμού (Άδεια Φόρτωσης), η οποία υπογράφεται εκτός από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της πρεσβείας και τον προμηθευτή της και από τον ορισθέντα για την επαλήθευση των εφοδίων, αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις βαρυτελών ειδών, μπορεί, κατά την κρίση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, να ορισθεί, με σχετική πράξη στην άδεια εφοδιασμού, όπως η παράδοση και παραλαβή ενεργηθεί στο χώρο της πρεσβείας, με τη συνοδεία τελωνειακού υπαλλήλου.

 

6. Ο εφοδιασμός των παραπάνω πρεσβειών και αποστολών, με υγρά καύσιμα, γίνεται με την κατάθεση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, της Δήλωσης Ε.Φ.Κ.

 

7. Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατή, με εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, για τις πιο πάνω περιπτώσεις η εφαρμογή ειδικής απλοποιημένης διαδικασίας, όταν λόγοι εκτάκτου ανάγκης ή λόγοι επειγούσης φύσεως, που θα συνεκτιμώνται σχετικά, επιβάλλουν την πραγματοποίηση του εφοδιασμού.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23

 

Εφοδιασμός πολιτικών αεροσκαφών

 

1. Η διαδικασία ελέγχου και εφοδιασμού πλοίων με κοινοτικά ή μη κοινοτικά εφόδια, εφαρμόζεται και για τον εφοδιασμό και έλεγχο αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας, που εκτελούν διεθνείς πτήσεις.

 

2. Τα είδη που προορίζονται να αναλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης πρέπει να είναι συσκευασμένα για άμεση χρήση επί του αεροσκάφους.

 

3. Τα είδη που δεν προορίζονται να αναλωθούν ή χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά να πωληθούν σε επιβάτες, θεωρείται ότι παραδίδονται σε Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών αεροσκάφους.

 

4. Για τον εφοδιασμό αεροσκαφών εσωτερικών ή διεθνών πτήσεων με κοινοτικά ή μη κοινοτικά καύσιμα, για τα οποία παρέχεται απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 3 έως 22.

 

Όταν τα καύσιμα, που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας εφοδιασμού, δεν παραδίδονται απ΄ ευθείας στα εφοδιαζόμενα αεροσκάφη, μπορούν να αποθηκεύονται σε δεξαμενές ανεφοδιασμού ή φορολογικές αποθήκες, που βρίσκονται μέσα στον υποκείμενο χώρο του αεροδρομίου ή σε δεξαμενές που ελέγχονται από το τελωνείο.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24

 

Εγγυήσεις

 

1. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται σύσταση εγγύησης, το είδος και η χρονική διάρκεια ισχύος αυτής, θα καθορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

 

2. Επιτρέπεται η σύσταση συνολικής εγγύησης για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας πράξεων, που συνεπάγονται την γένεση τελωνειακής οφειλής, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο, κατά τον χρόνο κατάθεσης

 

αυτής και με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι πράξεις που καλύπτονται με αυτήν.

 

3. Το ύψος της κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 καθοριζόμενης εγγύησης, θα ισούται:

 

• με το ακριβές ποσό της τελωνειακής οφειλής που αποτελείτο αντικείμενο της εγγύησης, εφόσον το ποσό αυτό μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια κατά τη στιγμή της σύστασης της.

 

• με το υψηλότερο, κατά τους υπολογισμούς της Τελωνειακής Αρχής ποσό της Τελωνειακής οφειλής, που ενδέχεται να γεννηθεί, στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΩΝ & ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (Κ.Α.Ε)

 

Κ.Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΣΕ ΠΛΟΙΑ

 

ΑΡΘΡΟ 25

 

Ίδρυση Καταστημάτων

 

1. Επιτρέπεται η ίδρυση Καταστημάτων πώλησης αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών σε επιβατηγά πλοία, με Ελληνική σημαία τα οποία εκτελούν πλόες τρίτων χωρών ή μικτούς.

 

2. Η πώληση των αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών από τα καταστήματα αυτά επιτρέπεται στους επιβάτες και στα πληρώματα των ανωτέρω πλοίων, που αναχωρούν για τρίτη χώρα.

 

3. Τα είδη αυτά προορίζονται για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών των ανωτέρω προσώπων.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26

 

Διαδικασία ίδρυσης Καταστημάτων

 

1. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω καταστημάτων αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών επιτρέπεται με απόφαση του προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά.

 

2. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από αίτηση του προσώπου που έχει την εκμετάλλευση του πλοίου.

 

3. Στην αίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) Η ταυτότητα του πλοίου (αριθμός ΙΜΟ, αριθμός νηολογίου, όνομα πλοίου).

 

β) Τα δρομολόγια - λιμάνια προσέγγισης.

 

γ) Η θέση του καταστήματος στο πλοίο.

 

δ) Τα στοιχεία του προσώπου που εκμεταλλεύεται το κατάστημα.

 

ε) Τα στοιχεία του υπευθύνου διαχειριστή του καταστήματος.

 

στ) Τα πωλούμενα υπό του καταστήματος είδη.

 

4. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) Αντίγραφα δελτίων ποινικού μητρώου, από τα οποία προκύπτει ότι, ο έχων την εκμετάλλευση του καταστήματος και ο διαχειριστής αυτού δεν έχουν καταδικαστεί για φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις.

 

β) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας των ως άνω προσώπων.

 

γ) Συμβόλαιο εκχώρησης της εκμετάλλευσης του καταστήματος, θεωρημένο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), εφόσον η εκμετάλλευση του καταστήματος έχει εκχωρηθεί σε πρόσωπο άλλο, από εκείνο που έχει την εκμετάλλευση του πλοίου.

 

5. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής, συγκροτούμενης από τον προϊστάμενο του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

 

Έργο της επιτροπής είναι:

 

α) Η επαλήθευση των στοιχείων και των δικαιολογητικών της αίτησης

 

β) Η διαπίστωση της καταλληλότητας - λειτουργικότητας και ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης και πώλησης, για τη διασφάλιση των Δημοσιονομικών συμφερόντων.

 

γ) Η διατύπωση προτάσεων για τις βελτιώσεις που τυχόν επιβάλλονται στις διαρρυθμίσεις των ανωτέρω χωρών και η υπόδειξη λήψης πρόσθετων μέτρων.

 

6. Η εκδοθείσα απόφαση διαλαμβάνει τα στοιχεία του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου προσώπου. Επί πλέον ρητά αναφέρονται σ΄ αυτήν:

 

α) Τα στοιχεία του πλοίου,

 

β) Τα δρομολόγια - λιμάνια προσέγγισης,

 

γ) Η θέση του καταστήματος στο πλοίο,

 

δ) Τα στοιχεία του προσώπου που εκμεταλλεύεται το κατάστημα,

 

ε) Τα στοιχεία του υπευθύνου διαχειριστή του καταστήματος,

 

στ) Τα πωλούμενα υπό του καταστήματος είδη.

 

7. Η απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας κοινοποιείται:

 

α) Στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το κατάστημα.

 

β) Στις κατά τόπον αρμόδιες τελωνειακές αρχές, των λιμανιών προσέγγισης του πλοίου, για τη διενέργεια εκ μέρους τους, του επιβαλλόμενου ελέγχου.

 

γ) Στην αρμόδια Διεύθυνση (Τελωνειακών Διαδικασιών) του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών. (

 

8. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφερομένου στην απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά και να ζητήσει, αναλόγως της περιπτώσεως, την έκδοση νέας απόφάσης ή τροποποιητικής αυτής.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27

 

Λειτουργία - περιορισμοί πωλήσεων (

 

1. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων ·αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών κατά την παραμονή του πλοίου στα Ελληνικά λιμάνια. Για την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τον κατάπλου του πλοίου σε Ελληνικό λιμάνι, σφραγίζεται το κατάστημα του πλοίου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

 

2. Κατ΄ εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών των πλοίων, που προέρχονται από λιμάνι Τρίτης Χώρας ή αποπλέουν από Ελληνικό ή κοινοτικό λιμάνι και εκτελούν ομαδικά ταξίδια αναψυχής στις Ελληνικές θάλασσες, με επιβάτες μόνιμους κατοίκους Τρίτων Χωρών, καθ΄ όλη την διάρκεια διακίνησης των πλοίων αυτών σε Ελληνικά ύδατα και παραμονής τους σε Ελληνικά λιμάνια, για την εξυπηρέτηση των επιβατών αυτών.

 

3. Απαγορεύεται η πώληση αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών σε επιβάτες που πραγματοποιούν εσωτερικό ή ενδοκοινοτικό ταξίδι, του γεγονότος αυτού αποδεικνυομένου από τα εισιτήρια τους.

 

4. Την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, φέρουν ο πωλητής- υπάλληλος, ο υπεύθυνος διαχειριστής, ο έχων την εκμετάλλευση του καταστήματος και ο πλοίαρχος.

 

 

 

Άρθρο 28

 

Διαδικασία εφοδιασμού

 

1. Ο εφοδιασμός των καταστημάτων αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών, που λειτουργούν στα πλοία, διενεργείται με την εφαρμογή κανονικών ή απλοποιημένων διαδικασιών, τηρουμένων ανάλογα των σχετικών διατάξεων της παρούσας, τόσο όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα παραστατικά, όσο και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.

 

2. Για τον εφοδιασμό των καταστημάτων, κατατίθενται χωριστά παραστατικά από εκείνα, που προβλέπονται για την παράδοση εφοδίων του πλοίου. Σε κάθε παραστατικό εφοδιασμού καταστήματος αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών, αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, σε εμφανές σημείο, η ένδειξη «ΠΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ», προκειμένου να διακρίνονται τα εμπορεύματα που προορίζονται για πώληση στο κατάστημα του πλοίου, από τα εφόδια αυτού.

 

3. Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στο κατάστημα αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών του πλοίου, συντάσσεται επί των, κατά περίπτωση, εκδιδομένων αδειών φόρτωσης, πράξη παράδοσης - παραλαβής, η οποία υπογράφεται, εκτός των προσώπων, που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 12 της παρούσας, και από τον υπεύθυνο διαχειριστή του καταστήματος. Οι ανωτέρω άδειες φόρτωσης εκδίδονται σε ένα ακόμη αντίτυπο, το οποίο παραδίδεται στο διαχειριστή του καταστήματος.

 

4. Το Τελωνείο Εφοδιασμού, μετά την εξόφληση των παραστατικών εφοδιασμού, αποστέλλει αντίγραφο των, κατά περίπτωση, αδειών φόρτωσης στο Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Νομαρχίας Πειραιά, το οποίο ορίζεται ως Τελωνείο Ελέγχου των Καταστημάτων Αδασμολόγητων και Αφορολογήτων Ειδών Πλοίων.

 

5. Την ευθύνη για τον εφοδιασμό των καταστημάτων φέρουν τα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας. Στις περιπτώσεις που ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απευθείας από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το κατάστημα, την ευθύνη φέρει το πρόσωπο αυτό.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29

 

Διαδικασίες διαχείρισης πώλησης αδασμοφορολογήτων ειδών

 

1. Ο υπεύθυνος διαχειριστής του καταστήματος πωλήσεως αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών του πλοίου, παραλαμβάνει τα εμπορεύματα που προορίζονται για πώληση στο κατάστημα και τηρεί για την παρακολούθηση τους, βιβλίο αποθήκης, θεωρημένο από το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Πειραιώς.

 

2. Το βιβλίο αποθήκης φέρει ειδική γραμμογράφηση για

 

την καταχώρηση στις στήλες του, της «εισαγωγής» και «εξαγωγής» των εμπορευμάτων στο κατάστημα.

 

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται λεπτομερώς, τα παραλαμβανόμενα από το κατάστημα εμπορεύματα, κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία, με βάση:

 

α) τα τηρούμενα αντίτυπα των, κατά περίπτωση, εκδιδομένων αδειών φόρτωσης, προκειμένου περί εφοδιασμού στο εσωτερικό της χώρας.

 

β) τα τιμολόγια ή άλλα έγγραφα προμήθειας των ειδών αυτών, προκειμένου για εφοδιασμό που πραγματοποιήθηκε σε άλλη χώρα.

 

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και τα πωλούμενα εμπορεύματα με βάση τις ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις και τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

 

3. Η πώληση των αδασμοφορολογήτων ειδών, ανεξαρτήτως τόπου πραγματοποίησης της (εσωτερικό ή εξωτερικό) ενεργείται, με την έκδοση από τον πωλητή, για κάθε αγοραστή, απόδειξης λιανικής πώλησης, από αριθμημένο ενιαίο διπλότυπο, θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Α1 Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Πειραιά).

 

4. Η ανωτέρω απόδειξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) Ονοματεπώνυμο αγοραστή,

 

β) Αριθμό του εισιτηρίου του,

 

γ) Ημερομηνία έκδοσης της,

 

δ) Το πωλούμενο εμπόρευμα κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία.

 

5. Ο υπεύθυνος διαχειριστής, συντάσσει βάσει των αποδείξεων, ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις, όπου εμφανίζονται οι πωλήσεις σε ποσότητες και αξίες, κατά είδος και συνολικά. Οι εν λόγω καταστάσεις φυλάσσονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους, που έπεται του Οικονομικού Έτους σύνταξης τους και τίθενται, ανά πάσα στιγμή, στη διάθεση της τελωνειακής αρχής.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30

 

Κατατιθέμενα στο τελωνείο κατάπλου έγγραφα

 

Κατά τον κατάπλου κάθε πλοίου με καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών, σε κάθε λιμάνι της χώρας, ο πλοίαρχος καταθέτει, μαζί με την «Δήλωση Πρακτόρευσης Πλοίου», που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας, «Δήλωση Ειδών Καταστήματος Πλοίου» και «Κατάσταση Επιβατών Πλοίου».

 

Η ανωτέρω κατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) Τα ονοματεπώνυμα των επιβατών,

 

β) Τους αριθμούς διαβατηρίων ή ταυτοτήτων,

 

γ) Τους αριθμούς των εισιτηρίων τους,

 

δ) Τον προορισμό των επιβατών,

 

ε) Τους αριθμούς των αποδείξεων λιανικής πώλησης, που εκδόθηκαν από τον απόπλου μέχρι τον κατάπλου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31

 

Εμπορεύματα αγορασθέντα σε άλλη χώρα

 

1. Για τα εμπορεύματα, που έχουν αγοραστεί για το κατάστημα σε άλλη χώρα (κοινοτική ή τρίτη) και μεταφέρονται με το ίδιο το πλοίο, κατατίθεται στην τελωνειακή αρχή, κατά την άφιξη του στον πρώτο λιμένα της χώρας για θεώρηση, «Ειδική Δήλωση Ειδών Καταστήματος Πλοίου», στην οποία αυτά αναγράφονται λεπτομερώς κατ΄ είδος, ποσότητα, και αξία.

 

Στην Ειδική αυτή Δήλωση, προσαρτάται το τιμολόγιο ή αντίγραφο αυτού ή άλλο σχετικό στοιχείο προμήθειας των εμπορευμάτων.

 

2. Για τον εφοδιασμό του καταστήματος με τα ανωτέρω εμπορεύματα, κατατίθεται στην Τελωνειακή Αρχή απλή αίτηση σε τρία αντίτυπα.

 

Από τα τρία αντίτυπα, το πρώτο προσαρτάται στην κατατεθείσα Ειδική Δήλωση Ειδών Καταστήματος Πλοίου, το δεύτερο αποστέλλεται από το Τελωνείο κατάπλου στο Τελωνείο ελέγχου (Α΄ Τελωνείο Πειραιά) και το τρίτο παραδίδεται στον υπεύθυνο διαχειριστή του καταστήματος, για σχετική ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης και τη φύλαξη του στον ειδικό φάκελο των παραστατικών Εφοδιασμού.

 

3. Εμπορεύματα, που τυχόν έχουν αγοραστεί σε άλλη χώρα και προορίζονται για τις ανάγκες των καταστημάτων αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών άλλων πλοίων, περιλαμβάνονται στο Δηλωτικό Εισαγωγής του Πλοίου, με το οποίο μεταφέρονται, και εφαρμόζονται περαιτέρω οι σχετικές τελωνειακές διατάξεις.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32

 

Κ.Α.Ε. πλοίων με ξένη σημαία

 

1. Επιτρέπεται η λειτουργία, στη χώρα μας, καταστημάτων αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών σε πλοία με ξένη σημαία, εφόσον αυτά εκτελούν πλόες τρίτων χωρών ή μικτούς, με τους περιορισμούς και τις διατυπώσεις του άρθρου 27 της παρούσας.

 

2. Ο εφοδιασμός των καταστημάτων αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών σε πλοία με ξένη σημαία, στα λιμάνια της χώρας, διενεργείται σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 28, πλην της παραγράφου 4 αυτού.

 

3. Κατά τον κατάπλου σε κάθε λιμάνι της χώρας, πλοίου με ξένη σημαία, που διαθέτει Κ.Α.Ε., κατατίθενται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 30 της παρούσας έγγραφα.

 

4. Στα Κ.Α.Ε. πλοίων με ξένη σημαία, ενεργούνται οι προβλεπόμενοι από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 33 της παρούσας, έλεγχοι.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33

 

Επιτήρηση και έλεγχοι των Κ.Α.Ε. πλοίων

 

1. Ο έλεγχος παράδοσης των εμπορευμάτων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών πλοίων ενεργείται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 6 της παρούσας.

 

2. Οι τελωνειακές αρχές κατάπλου κάθε πλοίου με καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών, στις οποίες κατατίθεται η Δήλωση Πρακτόρευσης Πλοίου και τα προβλεπόμενα, από τα άρθρα 30 και 31 της παρούσας, έγγραφα, ενεργούν, πέραν των ελέγχων, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 15 της παρούσας και τους κατάλληλους ελέγχους για την τήρηση του άρθρου 27 της παρούσας.

 

3. Το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά, ως τελωνείο ελέγχου των καταστημάτων αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών πλοίων, ενεργεί τακτικό έλεγχο στο τέλος κάθε χρήσης κι έκτακτο όταν κρίνεται αναγκαίο.

 

Για τη διενεργούμενη, κατά τον έλεγχο απογραφή των υφισταμένων υπολοίπων (εμπορευμάτων) συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.

 

Τα τυχόν διαπιστούμενα κατά την απογραφή πλεονάσματα αναχρεούνται στο κατάστημα αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών του πλοίου, ενώ για τα ελλείμματα βεβαιώνονται από την Τελωνειακή Αρχή και καταβάλλονται από το κατάστημα οι αναλογούντες δασμοί και φόροι, με την επιφύλαξη των περί παραβάσεων διατάξεων.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

 

Κ.Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

ΑΡΘΡΟ 34

 

1. Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις τρίτων χωρών.

 

2. Η πώληση των αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών από τα καταστήματα αυτά επιτρέπεται στους επιβάτες που ταξιδεύουν για τρίτη χώρα.

 

3. Κατά την πώληση, εκδίδεται από τον πωλητή, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα από το χρησιμοποιούμενο από τις εταιρείες μηχανογραφικό σύστημα, απόδειξη λιανικής πώλησης για κάθε αγοραστή, περιλαμβάνουσα την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό πτήσης, τους κωδικούς των πωλουμένων ειδών, την ποσότητα και την αξία κάθε είδους.

 

4. Η διαδικασία εφοδιασμού και ελέγχου των καταστημάτων αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών πλοίων εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εφοδιασμό και έλεγχο των καταστημάτων αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών αεροσκαφών.

 

5. Η φόρτωση των ειδών επί του αεροσκάφους γίνεται, για κάθε πτήση με την έκδοση δελτίου φόρτωσης το οποίο περιλαμβάνει οπωσδήποτε, του αριθμό της πτήσης, τον κωδικό και την περιγραφή των ειδών, την ποσότητα και την τιμή μονάδος κάθε είδους. Μετά την επιστροφή του αεροσκάφους εκδίδεται δελτίο που, εκτός από τα στοιχεία του ανωτέρω δελτίου φόρτωσης, περιλαμβάνει και τις ποσότητες που διατέθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης, τόσο κατά τη μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή.

 

6. Και τα δύο δελτία (αρχικό πριν την αναχώρηση και νέο μετά την επιστροφή) συντάσσονται μηχανογραφικά. Αντίγραφα των εν λόγω δελτίων τίθενται στη διάθεση της Τελωνειακής Αρχής, κατά τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

 

ΑΡΘΡΟ 35

 

Κυρώσεις

 

Κάθε παράβαση των διατάξεων, των διατυπώσεων, των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, κολάζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση, σύμφωνα με το Ν. 2960/01, άρθρα 118, 142 και επόμενα.

 

Η τυχόν πώληση από τα Κ.Α.Ε. σε μη δικαιούχα πρόσωπα, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.

 

 

 

Άρθρο 36

 

Τελικές διατάξεις

 

 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται οι με αριθ.

 

* Τ. 3300/47/25-7-84 ΑΥΟ

 

* Δ.1319/125/17-10-96ΑΥΟ

 

* Δ. 401/23/20-3-97 ΑΥΟ

 

* Δ. 576/33/23-4-97 ΑΥΟ

 

* Δ. 1277/86/24-9-99 ΑΥΟ

 

* Δ. 360/15/5-3-98 ΑΥΟ

 

* Τ. 5200/73/11-11-98 ΑΥΟ

 

* Τ. 5450/150/ΒΟ019/29-6-93 ΑΥΟ

 

* Τ. 1400/10/2-3-2000 ΑΥΟ

 

* Τ. 2310/15/26-4-2000 ΑΥΟ

 

* Τ. 2810/21/25-5-2000 ΑΥΟ

 

* Δ. 1508/110/1-11-2000 ΑΥΟ, όπως ισχύουν, καθώς και οι

 

* Π. 3663/192/19-7-2000 ΔΥΟ

 

* Τ. 2300/8/17-3-97 ΔΥΟ

 

* Τ1136/24/24-02-2003 Α.Υ.Ο

 

ως επίσης και κάθε άλλη γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη, που αντίκειται στα ρυθμιζόμενα, με την παρούσα, θέματα.

 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.