Εμπορέυματα - Ειδικοί φόροι - Τουρκία ATR-ΕZΕΣ-Eur1 Προτίμηση Form A

                                   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

            Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα τελωνεία για να πραγματοποιηθεί  

            εξαγωγή  ή εισαγωγή εμπορευμάτων εξαρτώνται από το είδος του προϊόντος

            και τη χώρα προορισμού ή αποστολής Όταν τα εμπορεύματα συνοδεύονται από

             τα αντίστοιχα πιστοποιητικά απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς.  

                                 Τα κυριότερα πιστοποιητικά είναι τα εξής:

Προκειμένου να εξαχθούν προϊόντα προς Τρίτες Χώρες ή να εισαχθούν στην κοινότητα    είναι υποχρεωτική η κατάθεση του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.)  διασάφηση εισαγωγής-εξαγωγής στο αρμόδιο Τελωνείο που πραγματοποιούνται οι  απαραίτητοι έλεγχοι.

Α) Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR 1 & ATR 1. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR 1 & ATR 1 θεωρούνται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, κατά την εξαγωγή των εμπορευμάτων τα οποία , δίδονται στον εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί η εξαγωγή. Η διαφορά των δυο πιστοποιητικών είναι στη χώρα προορισμού των εμπορευμάτων καθώς τοEUR 1 είναι απαραίτητο για εξαγωγές στις χώρες ΕΖΕΣ και χώρες με σύμβαση ενώ το ATR 1 αφορά εξαγωγές ή εισαγωγές  στην Τουρκία.

Β) Πιστοποιητικό  Τ5. Είναι έγγραφο  παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων που δικαιούνται κοινοτικής επιδότησης. Επίσης, με το ίδιο έγγραφο παρακολουθούνται τα προϊόντα κοινοτικής παρέμβασης. Εκδίδεται από το τελωνείο εξαγωγής στην περίπτωση που το προϊόν διασχίσει πριν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της κοινότητας κοινοτικά εδάφη, άλλα από αυτό του κράτους μέλους εξαγωγής.

Γ)  Κοινοτική διαμετακόμιση Τ2L. Ο κοινοτικός χαρακτήρας εμπορεύματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση παραστατικού Τ2L. Απόδειξη ότι τα εμπορεύματα βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας πρέπει να κατατίθεται στις αρμόδιες αρχές. Αυτή η απόδειξη μπορεί να λάβει τη μορφή παραστατικού T2 (Τ2F) σφραγισμένου κατάλληλα από το τελωνείο αναχώρησης στην Κοινότητα ή του πρωτότυπου παραστατικού T2L ή ισοδύναμου εγγράφου.

Δ) FORM A. Πιστοποιητικό  απόδειξης καταγωγής για εξαγωγές των δικαιούχων χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Συστήµατος Γενικευµένων Προτιµήσεων .

 

                         ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ  ΟΔΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α) Φορτωτική οδικής μεταφοράς CMR. Η συνθήκη CMR, διέπει τις διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν για τη διεθνή μεταφορά και αντικαθιστά με δικές της διατάξεις και νόμους κάθε σχετικό νόμο των κρατών μελών της συνθήκης. Η φιλοσοφία της είναι να υπάρχει πλέον μια ενιαία νομοθεσία για να λύνει τις διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Χάρη στη συνθήκη CMR λειτουργεί ενιαία νομοθεσία μεταξύ διαφορετικών χωρών, για την επίλυση διαφορών στις οδικές διεθνείς μεταφορές.

Β)  Εγγύηση μεταφοράς TIR.Το καθεστώς διαμετακόμισης TIR (“Transports InternauxRoutiers” – Διεθνείς Οδικές Μεταφορές)  βασίζεται στην τελωνειακή σύμβαση περί διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων υπό την κάλυψη δελτίων TIR, που σήμερα αριθμεί 64 συμβαλλόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. Τα εμπορεύματα μπορούν μεταφερόμενα υπό την κάλυψη δελτίου TIR να διέρχονται από το έδαφος οποιουδήποτε αριθμού συμβαλλομένων μερών,ένα από τα οποία πρέπει απαραίτητα να μηνείναι κράτος μέλος της Ε. Κ. Τυπώνεται και διανέμεται από την Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU) και εκδίδεται σε χρήστες από τους εθνικούς εγγυοδοτικούς οργανισμούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές κάθε συμβαλλόμενου μέρους.