Χρηστικά - Αποταμίευση

                                                ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
 
 Τελωνειακή Αποταμίευση είναι ένα τελωνειακό καθεστώς το οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί στα εισαγόμενα εμπορεύματα, και συνίσταται στην τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε αποθήκες αποταμίευσης εγκεκριμένες από την τελωνειακή υπηρεσία, όπου μπορούν να παραμείνουν για απεριόριστο χρονικό διάστημα με αναστολή καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
Για να εξέλθουν από την αποθήκη προκειμένου να διατεθούν στην κατανάλωση πρέπει να καταβληθούν οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
 
 Ποιοι μπορεί να συστήσουν αποθήκη αποταμίευσης;
 
- Μόνο πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ( εισαγωγείς, αποθηκευτικές επιχειρήσεις, μεταφορικές εταιρείες, εφοδιαστικές επιχειρήσεις κ.λ.π.)
- Ιδιώτες δεν μπορούν να συστήσουν αποθήκη αποταμίευσης.
 
  Πώς εγκρίνεται μία αποθήκη αποταμίευσης;
 
- Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στο τελωνείο στο οποίο υπάγονται, κατά χωρική αρμοδιότητα, οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τις οποίες ζητείται η έγκριση ως αποθήκες αποταμίευσης, προκειμένου το τελωνείο να διενεργήσει αυτοψία των χώρων.
- Μετά την αυτοψία ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην τελωνειακή περιφέρεια, ( καθοδηγείται από το τελωνείο), όπου συμπληρώνει την αίτηση για την χορήγηση άδειας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
Η αίτηση είναι σχεδιασμένη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το έντυπο χορηγείται από την τελωνειακή περιφέρεια.
Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
Καταστατικό - έναρξη επιτηδεύματος.
 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 
Τοπογραφικό και άδεια ανέγερσης του κτιρίου
 
Πυροσβεστική κάλυψη
 
Έγγραφα κυριότητας ή μίσθωσης του χώρου
 
Λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των εμπορευμάτων.
 
 
   Τι άλλο απαιτείται;
 
- Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής που να καλύπτει το 20% των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των εμπορευμάτων που ευρίσκονται ανά πάσα στιγμή στην αποθήκη ( για ένα τύπο αποθηκών - τύπος Β- απαιτείται 100%).
- Επίσης για την λειτουργία της αποθήκης καταβάλλεται ετησίως διοικητικό κόστος το οποίο είναι ανάλογο του εμβαδού της αποθήκης και έγκειται σε:
500 ? για κάθε στεγασμένο χώρο μέχρι 1000 τ.μ ή υπαίθριο μέχρι 10000 τ.μ Σε περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω ορίων το διοικητικό κόστος αυξάνεται με ανάλογο επιμερισμό του ανωτέρω ποσού.
 
  Ποιοι είναι οι τύποι αποθηκών αποταμίευσης;
 
- Δημόσιες Αποθήκες, τις οποίες διαχειρίζονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και ονομάζονται έτσι διότι σ΄ αυτές μπορεί να αποταμιεύσει εμπορεύματα οποιοδήποτε πρόσωπο ακόμα και ιδιώτης.
 
- Ιδιωτικές αποθήκες όπου αποταμιεύει τα εμπορεύματά του μόνο ο κάτοχος της αποθήκης.
 
  Τι εμπορεύματα μπορούν να τοποθετηθούν στις αποθήκες αποταμίευσης;
 
Κατ΄ αρχάς οποιοδήποτε εμπόρευμα, αλλά εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα επικίνδυνα για την δημόσια τάξη, ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον κ.λ.π, τότε πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  Πώς εισέρχονται τα εμπορεύματα σε αποθήκη αποταμίευσης;
 
Τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο, όπου κατατίθεται από τον κάτοχό τους διασάφηση αποταμίευσης. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από το τελωνείο εκδίδεται άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων. Τότε τα εμπορεύματα μπορούν να οδηγηθούν στην εγκεκριμένη αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, όπου και παραμένουν στην κατάσταση που εισήχθησαν.
 
 Τι προορισμό μπορούν να πάρουν τα εμπορεύματα από μία αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης;
 
Οποιονδήποτε αποδεκτό τελωνειακό προορισμό (επανεξαγωγή, τοποθέτηση σε Ελεύθερη Ζώνη, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, καταστροφή, εγκατάλειψη, διαμετακόμιση κ.λ.π).
 
 Πώς εξέρχονται τα εμπορεύματα από την αποθήκη αποταμίευσης;
 
Για να εξέλθουν τα εμπορεύματα από την αποθήκη πρέπει να κατατεθεί από τον κάτοχό τους παραστατικό (διασάφηση) με το οποίο δίνεται ένας προορισμός στο εμπόρευμα. Το τελωνείο διενεργεί τους ελέγχους που απαιτούνται και εκδίδει άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων. Βάσει αυτής της αδείας μπορούν να εξέλθουν από την αποθήκη.
 
Διατάξεις στις οποίες στηρίζεται το καθεστώς αποταμίευσης.
 
- Τα άρθρα 98-113 του καν ΕΟΚ 2913/92
- Τα άρθρα 496-523 του καν ΕΟΚ 2454/93
- Η Τ.1460/10/Γ0019/21-03-2002 Α.Υ.Ο ( ΦΕΚ 468/Β/15-04-2002