Αυτοκίνητα - Μοτοσυκλέτες-Τετράκυκλα

                                                             ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ-ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ
                            
Οι μοτοσικλέτες της δασμολογικής κλάσης 87.11 υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης, ως ακολούθως: 
 
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Μέχρι και 125 κ.ε.
0%
Από 126 μέχρι 249 κ.ε.
2%
Από 250 μέχρι 900 κ.ε.
7%
Από 901 μέχρι 1400 κ.ε.
12%
Από 1401 μέχρι 1600 κ.ε.
14%
Από 1601 μέχρι 1800 κ.ε
17%
Από 1801 κ.ε. και πάνω
25%

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ
 
 
Για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία που διαμορφώνεται από τα παρακάτω στοιχεία:
1. Την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία για τις καινούργιες μοτοσικλέτες, ενώ για τις μεταχειρισμένες λαμβάνεται υπόψη η τιμή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου τύπου μοτοσικλέτας κατά το χρόνο κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά, αφού η τιμή αυτή μειωθεί λόγω φθοράς από συνήθη χρήση ή άλλη αιτία, με βάση τα παρακάτω ποσοστά μείωσης:
Από 1 χρόνο έως και 2
14%
Πάνω από 2 μέχρι και 3 έτη
21%
Πάνω από 3 μέχρι και 4 έτη
25%
Πάνω από 4 μέχρι και 5 έτη
32%
Πάνω από 5 μέχρι και 6 έτη
35%
Πάνω από 6 μέχρι και 7 έτη
39%
Πάνω από 7 μέχρι και 8 έτη
42%
Πάνω από 8 έτη
46%
 
Η τεκμαρτή αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας.
2. Τους εισαγωγικούς δασμούς που πράγματι καταβάλλονται για τις προερχόμενες από τρίτες χώρες μοτοσικλέτες.
3. Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται οι μοτοσικλέτες, όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας.
 
Β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ
 
Για τις μοτοσικλέτες που εισάγονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, επιβάλλεται εισαγωγικός  δασμός που κυμαίνεται από 6%-8% επί της δασμολογητέας αξίας, ανάλογα με τον κυλινδρισμό τους. Για όσες χώρες όμως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες, ο δασμός αυτός μπορεί να είναι μειωμένος ή μηδενικός.
 
 Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
 
Η φορολογική μεταχείριση των μοτοσικλετών στη χώρα μας, από πλευράς Φ.Π.Α., είναι ίδια με εκείνη των επιβατικών αυτοκινήτων. Κατά συνέπεια, ισχύουν και για τις μοτοσικλέτες τα αναφερόμενα παραπάνω στην περίπτωση των επιβατικών.
 
 Δ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙKA 
 
Ενδεικτικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστού κατά τον τελωνισμό, τόσο για την επιλογή του συντελεστή τέλους ταξινόμησης, όσο και τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, είναι τα εξής:
 
Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς ή άλλος τίτλος κυριότητας
 
Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας (προκειμένου για μεταχειρισμένα οχήματα)
 
 
Δ.Α.Ο. (αντίτυπο για τον παραλήπτη)
 
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί απαραίτητο για τον προσδιορισμό του τέλους ταξινόμησης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ανάλογα με την αντιμετωπιζόμενη κάθε φορά περίπτωση (το είδος του οχήματος, τον τρόπο μεταφοράς κ.τ.λ.)
 
    ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
 
                  (Σχετ. 3398 Φ 703.3 /91ε /79 Απόφαση ΥΔΓ, 15855 Φ 703.3 /15 /80)
Κανένα μοτοποδήλατο ή ποδήλατο δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί εάν δεν έχει εκδο­ θεί άδεια κυκλοφορίας η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας.
Οι άδειες κυκλοφορίας ισχύουν για ένα (1) έτος και ανανεώνονται στο Α δίμηνο κάθε έτους.
Οι πινακίδες κυκλοφορίας χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους βάσει σημειώματος της Υπηρεσίας Τροχαίας και είναι από φύλλο αλουμινίου από αργυρόχρωμο φόντο και μαύρους συνδυασμούς γραμμάτων - αριθμών.
 Οι αριθμοί είναι από το 1 έως το 9999 και τα γράμματα αποτελούν καθορισμένο για κάθε Υπηρεσία εκδόσεως       συνδυασμό με κεφαλαία γράμματα. 5. Οι σχετικές απαγορεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 90 του Ν.2696/96 περί ΚΟΚ ισχύουν και για τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων.
 
  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
 
Τα μοτοποδήλατα διακρίνονται σε επιβατικά και φορτηγά. Επιβατικά είναι τα προορι­ ζόμενα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, φορτηγά δε τα προοριζόμενα κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων. Τα φορτηγά μοτοποδήλατα πρέπει να έχουν τρεις (3) τρο­χούς και κάνιστρο (πήγμα).
Τα μοτοποδήλατα είναι οχήματα ιδιωτικής χρήσης, απαγορεύεται δε η μεταφορά με αυτά προσώπων ή πραγμάτων με κόμιστρο.
Με τη χορηγούμενη άδεια στα επιβατικά μοτοποδήλατα, επιτρέπεται η μεταφορά δευ­τέρου (πλην του οδηγού) επιβάτη, μόνον εφόσον προκύπτει αυτό από τους επίσημους καταλόγους των εργοστασίων κατασκευής ή από την έγκριση τύπου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Οι χορηγούμενες άδειες φορτηγών μοτοποδηλάτων, χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικής και μόνο χρήσης και επάνω σε αυτές θα αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:
 
Α. Ότι το όχημα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κατόχου, απαγορευμένης της εκτέλεσης μεταφορών με την καταβολή κομίστρου.
 
Β. Οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, βάσει των στοιχείων παρά των αρμοδίων Υπηρεσιών Συγκοινωνιών εκδιδομένων εγκρίσεων τύπου. Η επιβίβαση στην υπάρχουσα θέση δίπλα στον οδηγό φορτηγού τρίκυκλου, λόγω της περιορισμένης ισχύος του κινητήρα θα είναι επιτρεπτή, μόνον εφόσον τούτο προκύπτει από τις εγκρίσεις τύπου. Στα πλευρά του πήγματος (αμαξώματος) θα αναγράφεται το απόβαρο, το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, η χρήση και ο αριθ­μός κυκλοφορίας.
 
Δίτροχα ή τρίτροχα οχήματα, τα οποία δεν πληρούν αθροιστικά όλες τις προϋποθέσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας χαρακτηρισμού των ως μοτοποδηλάτων, υπάγονται στην κατηγορία των μοτοσικλετιστών και εφοδιάζονται με τις άδειες κυκλοφορίας βάσει των περί αυτοκινήτων οχημάτων ισχυουσών διατάξεων.
Αλλαγή των τεχνικών στοιχείων που αναφέρονται στις εγκρίσεις τύπου των αρμοδίων Υπηρεσιών -Συγκοινωνιών, βάσει των οποίων εκδίδονται οι άδειες κυκλοφορίας δεν επιτρέπεται.
 
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 
Α. ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (ΑΡΧΙΚΗ)
 
1)Πιστοποιητικό τελωνισμού.
2)Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο Υπογραφής του Εισαγωγέα.
3)Δελτίο αποστολής και Τιμολόγιο διάτρητο.
4)Αν δεν έχει το Τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής και έχει απόδειξη ταμειακής μηχανής, θέλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Εμπόρου με γνήσιο υπογραφής του από Αστυνομικό Τμήμα.
5)Ένα (1) παράβολο 7,50 € από Εφορία.
6)Χαρτόσημα 3,00 €. ΕΛ. ΑΣ.
 
Β. ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ)
 
1)Ιδιωτικό συμφωνητικό πωλητή - αγοραστή ή εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου. (Αυτοσύμβασης μη περιβληθείσα τον τύπον    συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι άκυρος. Άρθρο 235 Αστικού Κώδικα).
2)Γνήσιο Υπογραφής του πωλητή (στο ιδιωτικό συμφωνητικό). Τέλος μεταβίβασης για όλες τις περιπτώσεις 14,50 €
3)Κοστολόγηση πωλητηρίου από Εφορία (γίνεται από αγοραστή).
4)Όσα έτη λείπουν μέχρι το 1997 τα πληρώνει όλα (είναι 3,00 €, το χρόνο). Παράβολα από Εφορία.
   Μετά το 1997 παράβολα από Εφορία 7,50 €
5)ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ παράβολο από εφορία 7,50 €
 
  ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ( ΓΟΥΡΟΥΝΕΣ )
 
 Με ποιους συντελεστές τέλους ταξινόμησης φορολογούνται τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα .
 
Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα της δ.κ. 87.03 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/24/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (E.E.L 124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51 Ε.Κ. ή μεταγενέστερης ορίζονται ως εξής:
 ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ    ΚΙΝΗΤΗΡΑ     ΠΟΣΟΣΤΟ   ΤΕΛΟΥΣ   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (τετράκυκλα-γουρούνες).
 
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%
Από 50 μέχρι και 500 κυβικά εκατοστά 5%
Από 501 μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 9%
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 15%
 
 
 
Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα της δ.κ. 87.04 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1992 (EEL 225 της 10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας αυτής ή μεταγενέστερης ορίζονται ως εξής:
 
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ   -   ΠΟΣΟΣΤΑ   ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
 
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%
Από 50 μέχρι και 500 κυβικά εκατοστά 4%
Από 501 μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 8%
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 14%