Εμπορέυματα - Ειδικοί φόροι - Ενέργεια-Πετρελαιοειδή

  Προϊόντα που περιγράφονται, (τίτλοι) και κωδικοί αριθμοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας,

 στο άρθρο 72 του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως:

Αργό πετρέλαιο, μαζούτ, πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια από πετρέλαιο, αέρια πετρελαίου, παραφίνες,

ασφαλτικά μίγματα, πίσσες, βενζόλες, τολουόλες, ξυλόλες, μίγματα υδρογονανθράκων και άλλα.

                                         

                       Οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης εντάσσονται στους έμμεσους - επιρριπτόμενους φόρους. Επιβάλλονται σε επιλεγμένα προϊόντα σε αντίθεση με το Φ.Π.Α. που επιβάλλεται σε όλα σχεδόν τα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι έμμεσοι αυτοί φόροι προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμονίστηκαν σε κοινοτικό επίπεδο από 1.1.1993 με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την κατάργηση των ενδοκοινοτικών συνόρων. Στα πλαίσια αυτά θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι μηχανισμοί για την επιβολή του φόρου, κοινοί κανόνες για την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. αλλά και ελάχιστοι συντελεστές φορολογίας.

Με Ε.Φ.Κ. επιβαρύνονται τα ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια, τα βιομηχανοποιημένα καπνά, η αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλονται τόσο στα προϊόντα που παράγονται στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε αυτά που προέρχονται από άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ή εισάγονται από Τρίτες Χώρες. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του φόρου είναι ότι καταβάλλεται όταν τα εμπορεύματα τίθενται στην κατανάλωση . Στις περισσότερες των περιπτώσεων, με τον Ε.Φ.Κ. βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) καθώς και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση.                     

                                                                               Συντελεστές   Ε.Φ.Κ

ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.
ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

α) Βενζίνη με μόλυβδο

2710 11 51 και
2710 11 59

681

1.000 λίτρα

β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 
•  με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5
•  με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5

2710 11 41 και 
ΕΧ 2710 11 45

ΕΧ 2710 11 45 
και 2710 11 49

670

670

1.000 λίτρα

1.000 λίτρα

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορί­ζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώ­ληση ή και χρησιμοποιεί­ται ως ισοδύναμο καύ­σιμο αντί της μολυβδού­χου βενζίνης των κωδι­κών της Σ.Ο. 2710 11 51 και 2711 11 59

2710 11 41, 
2710 11 45 και 2710 11 49

670

1.000 λίτρα

δ) Βενζίνη αεροπλάνων

2710 11 31

697

1.000 λίτρα

ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης

2710 11 70

697

1.000 λίτρα

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

2710 19 41 
2710 19 45 και 2710 19 49

330

1.000 λίτρα

ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης.

2710 19 41
2710 19 45 και 2710 19 49  

330

1.000 λίτρα

η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις στ΄ και ζ΄

2710 19 41 
2710 19 45 και 2710 19 49

330

1.000 λίτρα

θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL - Μαζούτ)

2710 19 61 
2710 19 63
2710 19 65 
2710 19 69

19

1.000 χιλιόγραμμα

ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

2710 19 21 και 2710 19 25

330

1.000 λίτρα

ια) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

2710 19 21 και 
2710 19 25

330

1.000 λίτρα

ιβ) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ι΄ και ια΄

2710 19 21 και 2710 19 25

330

1.000 λίτρα

ιγ) Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων

2711 12 11 
έως και 
2711 19 00

330

1.000 χιλιόγραμμα

ιδ) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται: 
•  ως καύσιμα θέρμανσης και 
• για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις ιγ΄ και ιε΄

2711 12 11 
έως και 
2711 19 00
και 
2711 29 00

13

1.000 χιλιόγραμμα

ιε) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περίπτωσης ιγ΄

2711 12 11 
έως και 
2711 19 00 και
27 11 29 00

41

1.000 χιλιόγραμμα

ιστ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

2711 11 00 και 2711 21 00

0

Gigajoule 
μεικτή θερμογόνος δύναμη

ιζ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

2711 11 00 και 2711 21 00

0

Gigajoule 
μεικτή θερμογόνος δύναμη

ιη) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω ιστ) και ιζ) περιπτώσεις.

2711 11 00 και 
2711 21 00

0

Gigajoule 
μεικτή θερμογόνος δύναμη

ιθ) Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης. 
•  Για επιχειρηματική χρήση 
• Για μη επιχειρηματική χρήση

2701, 
2702 και 
27040,3
0,3

Gigajoule

κ) Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ), που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτή που καθορίζεται στην παραπάνω ιθ΄ περίπτωση

2701, 
2702 και 
2704

0,3
0,3

Gigajoule

κα) Ηλεκτρική ενέργεια 
•  Για επιχειρηματική χρήση 
• Για μη επιχειρηματική χρήση

2716


2,5
5

MWh

κβ) •  Βενζόλιο (βενζένιο)
• Τολουόλιο (τολουένιο) 
• Ξυλόλιο (ξυλένιο) 
• Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D86
• Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα

2707

372

1.000 χιλιόγραμμα

κγ) • Βενζόλιο 
•  Τολουόλιο 
•  ο-Ξυλόλιο 
•  μ-Ξυλόλιο 
•  π-Ξυλόλιο 
•  Ισομερή του Ξυλολίου 
σε μείγμα 
•  Αιθυλοβενζόλιο 
•  Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα

2902

372

1.000 χιλιόγραμμα

κδ) Ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT)

2710 11 21

20

1.000 χιλιόγραμμα

κε) Άλλα ελαφρά λάδια

2710 11 90

12

1.000 χιλιόγραμμα

κστ) Βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω περίπτωσης στ΄

3824 90 99

382

1.000 λίτρα