Εμπορέυματα - Ειδικοί φόροι - Απαραίτητα έγγραφα

                                                        Απαραίτητα έγγραφα.
 
          Εισαγωγές μπορεί να κάνει κάθε άτομο ή εταιρεία που έχει Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

1) Τιμολόγιο από τον οίκο εξωτερικού με την περιγραφή του εμπορεύματος αναλυτικά , τιμή μονάδας και σύνολο στο ξένο νόμισμα.
2)Κιβωτολόγιο ή ζυγολόγιο
3) Φορτωτική (CMR ή BILL OF LADING)
4) Διατακτική (Τίτλος Κυριότητας του εμπορεύματος).
5) Πιστοποιητικά EUR1,FORMA, ATR1, ή certificate of ORIGIN
κατά περίπτωση και εφόσον προβλέπονται.
6) Έγκριση εισαγωγής όπου και εάν χρειάζονται για κάποιες
κατηγορίες εμπορευμάτων.
7)Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση στον Εκτελωνιστή  ICIS NET- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ
8)EORI (καταχώρηση στοιχείων Εισαγωγέα στο Τελωνείο)

         Για να κάνει κάποιος εξαγωγή πρέπει να προσκομίσει τα εξής έγγραφα:

1) Τιμολόγιο εξαγωγής (αθεώρητο από την εφορία ή θεωρημένο  Φ Π Α )
2) Κιβωτολόγιο ( packing List ) προαιρετικά 
3) Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση στον Εκτελωνιστή ICIS NET- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ
4) EORI (καταχώρηση στοιχείων Εξαγωγέα στο Τελωνείο)


        Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτουν οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση  της Ειδικής Δήλωσης,κατά τον τελωνισμό των αυτοκινήτων- οχημάτων είναι:

1) Δήλωση Αφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.)
2) Τιμολόγιο αγοράς ή το ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την αρμόδια προξενική Αρχή εφόσον έχει αγορασθεί από ιδιώτη 
3)Έγκριση τύπου οχήματος ή πιστοποιητικό για την αντιρρυπαντική τεχνολογία του αυτοκινήτου. 
4) Ξένη άδεια κυκλοφορίας (πρωτότυπη ή θεωρημένο αντίγραφο)
5) Ειδικό επαληθευτικό δελτίο αξίας
6) Βιβλίο Service με  εξοπλισμό  (όπου υπάρχει)
7) πιστοποιητικό συμόρφωσης EWG η Έγκριση τύπου
8) Yπ. Δήλωση (Περί γνησιότητας των προσκομιζομένων δικαιολογητικών)
9)Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση στον Εκτελωνιστή ICIS NET- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ