Αυτοκίνητα - Αυτοκίνητα

 

                                       ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ

 

 Ποια διαδικασία ακολουθείται από ιδιώτες ,εμπόρους που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, και μεταφέρουν ή εισάγουν στη χώρα μας επιβατικό αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα  ή φορτηγό .

 

 

α) Υποβολή Δ.Α.Ο.

Οχήματα προερχόμενα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικά Οχήματα):

Υποβάλλεται Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο) στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Υπόχρεος στη δήλωση αυτή είναι ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης των οχημάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου τίθενται τα οχήματα.

 

 Για τα οχήματα που μεταφέρονται έμφορτα, η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται στην τελωνειακή αρχή του πρώτου τόπου προορισμού (τόπος πρώτης εκφόρτωσης).

 

 Για τα οχήματα που μεταφέρονται αυτοδύναμα, η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται στην πλησιέστερη τελωνειακή αρχή κατά την είσοδο στη χώρα.

Στη Δ.Α.Ο. δηλώνεται ο παραλήπτης/ιδιοκτήτης του οχήματος, τα στοιχεία του οχήματος και ο τόπος προορισμού, με βάση τον οποίο, προσδιορίζεται η αρμόδια τελωνειακή αρχή (τελωνείο προορισμού) στην οποία θα βεβαιωθούν και θα καταβληθούν οι οφειλόμενες επιβαρύνσεις.

 

β) Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής

Κοινοτικά Οχήματα:

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, το αργότερο μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της άφιξης του οχήματος, Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση και καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες :

Για οχήματα που προέρχονται από τρίτες χώρες τηρούνται διατυπώσεις εισαγωγής και καταβάλλονται οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Το τέλος ταξινόμησης, μπορεί να καταβληθεί, είτε ταυτόχρονα με την καταβολή των λοιπών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων εισαγωγής με την κατάθεση της Διασάφησης Εισαγωγής για ανάλωση, είτε το αργότερο μέχρι την 15η μέρα από την ημερομηνία της ανάλωσης με την υποβολή Ειδικής Δήλωσης.

Σημείωση: Στην περίπτωση, κατά την οποία ο τελωνισμός δεν πραγματοποιείται στο Τελωνείο εισόδου, αλλά σε άλλο Τελωνείο στο εσωτερικό της χώρας, τότε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, κατά την άφιξή του στο πρώτο ελληνικό Τελωνείο, οφείλει να ακολουθήσει την κατά την τελωνειακή νομοθεσία ,προβλεπόμενη ΥΠΟΒΟΛΗ Δ.Α.Ο

 

 Βεβαίωση και Καταβολή Φορολογικών Επιβαρύνσεων

 

-Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που οφείλονται ανά κατηγορία οχήματος, ανάλογα με την προέλευσή του είναι οι εξής:

-Οχήματα προερχόμενα από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καινούργια

 -Ο Φ.Π.Α.

 -Το τέλος ταξινόμησης

Μεταχειρισμένα

 -Το τέλος ταξινόμησης

-Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες

 -Ο εισαγωγικός δασμός

- Ο Φ.Π.Α.

- Το τέλος ταξινόμησης

δ) Έκδοση Πιστοποιητικού Ταξινόμησης

Μετά την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης που υποβάλλεται στη συνέχεια στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγηση πινακίδων.

Παρατηρήσεις

- Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων συνεπάγεται την επιβολή των ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 137 του Ν.2960/01.

- Η μετακίνηση του αυτοκινήτου από τον πρώτο τόπο προορισμού σε άλλο τόπο δεν επιτρέπεται, χωρίς την έγκριση της τελωνειακής αρχής.

 

. Πως υπολογίζονται οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις για επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που εισάγονται από τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.) ή μεταφέρονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως διαμορφώνεται η φορολογητέα αξία;

Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και ο τρόπος διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας, ανά κατηγορία οχήματος, περιγράφονται

στο site μας.