Εμπορέυματα - Ειδικοί φόροι - Αλκοολούχα-Ποτά-Ε.Φ.Κ

 Ε.Φ.Κ.- ΚΑΠΝΙΚΑ / ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ

 
1. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την αποστολή
φορολογημένων αλκοολούχων προϊόντων από την
Ελλάδα σε άλλο Κράτος ? Μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης;
1) Έκδοση από τον αποστολέα Απλουστευμένου Συνοδευτικού
Διοικητικού Εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.) και υποβολή του στο αρμόδιο Τελωνείο
2) Προσκόμιση στο αρμόδιο Τελωνείο αποδεικτικών στοιχείων ότι ο
παραλήπτης των εμπορευμάτων έχει προβεί στις απαραίτητες διατυπώσεις
στην αρμόδια αρχή του τόπου παραλαβής για την καταβολή ή τη διασφάλιση
των οφειλομένων στο Κράτος αυτό φόρων.
3) Επιστροφή του αντιτύπου 3 του Α.Σ.Δ.Ε. με επιβεβαίωση παραλαβής
των εμπορευμάτων και πιστοποίηση της καταβολής ή διασφάλισης κατά
περίπτωση των οιλόμενων φόρων.
4) Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον αποστολέα των
εμπορευμάτων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
2. Ποιές είναι οι εγγυήσεις που προβλέπονται από τη
νομοθεσία για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης;
Είναι κυρίως: α) οι εγγυήσεις που καλύπτουν τα προϊόντα που
υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και τελούν υπό καθεστώς αναστολής σε φορολογική
αποθήκη, β) οι εγγυήσεις που καλύπτουν κατά περίπτωση τον κίνδυνο της
ενδοκοινοτικής διακίνησης των προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και
γ) οι εγγυήσεις που καλύπτουν την πίστωση που παρέχεται κατά περίπτωση
για την καταβολή του Ε.Φ.Κ.
3. Ποιό είναι το επιτρεπόμενο χρονικό περιθώριο για την
προσκόμιση του αντιτύπου 3 του ΣΔΕ στο Τελωνείο
αποστολής των εμπορευμάτων;
α) Προκειμένου για αποστολή προϊόντων σε άλλο Κράτος ? Μέλος
η επιστροφή του αντιτύπου 3 του ΣΔΕ από τον παραλήπτη στον αποστολέα,
πρέπει να γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από
τον μήνα παραλαβής των προϊόντων.
β) Προκειμένου για εξαγωγή προϊόντων σε Τρίτη Χώρα η προθεσμία
επιστροφής του αντιτύπου 3 του ΣΔΕ θεωρημένου από το Τελωνείο εξόδου
των εμπορευμάτων είναι κατ? ανώτατο όριο 3 μήνες.
3. Ποία είναι η διάρκεια μεταφοράς των προϊόντων που
συνοδεύονται με ΣΔΕ;
Η χρονική περίοδος που είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί η
διαδρομή, λαμβανομένων υπόψη του μέσου μεταφοράς και της απόστασης
και συνεπώς κρίνεται κατά περίπτωση από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή.
4. Τί γίνεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον
παραλήπτη έλλειμμα ή πλεόνασμα κατά την παραλαβή
προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και διακινούνται με
ΣΔΕ;
Πρέπει άμεσα να ενημερώσει το αρμόδιο τελωνείο το οποίο θα προβεί
σε σχετικό έλεγχο για την επιβεβαίωση του δηλωθέντος ελλείμματος ή
πλεονάσματος.
Η καταβολή ή μη των οφειλόμενων φόρων από τον παραλήπτη ή από
τον αποστολέα εξετάζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Κρατών-Μελών.
5. Ποιά είναι η διαδικασία απόδοσης των κατασχεμένων
προϊόντων καπνού;
Ο κύριος κατασχεθέντων καπνικών έχει τη δυνατότητα να υποβάλει
αίτηση άρσης της κατάσχεσης και απόδοσης σε αυτόν των κατασχεθέντων,
προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών σε προθεσμία 48 ωρών από τη λήψη
από τον εισαγγελέα της έκθεσης κατάσχεσης.
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, εάν κρίνει ότι η κατάσχεση
ενεργήθηκε άκυρα ή παράνομα ή ότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία της
λαθρεμπορίας, διατάσσει να αποδοθούν στον κύριο τα κατασχεθέντα καπνικά
με χρηματική εγγύηση ίση με την αξία των καπνικών στο εσωτερικό.
Εάν το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απορρίψει την αίτηση άρσης της
κατάσχεσης, ο κύριος των κατασχεθέντων μπορεί να προσφύγει σε δεύτερο
βαθμό στο Συμβούλιο Εφετών κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών, σε προθεσμία 48 ωρών από την έκδοση του βουλεύματος
του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, χωρίς να απαιτείται επίδοση του
βουλεύματος.
Όταν η περί λαθρεμπορίας κατηγορία εισαχθεί στο Πλημμελειοδικείο,
με τη διαδικασία της άμεσης εκδίκασης- αυτόφωρο, το δικαστήριο
αποφαίνεται για τη δήμευση ή την απόδοση των εμπορευμάτων.
Εάν παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες, τα καπνά
εκποιούνται σε τρεις διαδοχικές δημοπρασίες που απέχουν η μία από την
άλλη 10 τουλάχιστον ημέρες, αποκλειστικά και μόνο για να εξαχθούν.
Εάν η εκποίηση αποβεί άκαρπη, τα καπνά καταστρέφονται από τριμελή
επιτροπή .
6.    Σε ποιές περιπτώσεις απαλλάσσονται τα οινο-
πνευματώδη και τα    καπνικά προϊόντα από τον Ε.Φ.Κ.;
Ι. Απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. τα οινοπνευματώδη και καπνικά
προϊόντα, εφόσον προορίζονται:
α) για παράδοση στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων.
β) για αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς και για τα μέλη των
οργανισμών αυτών, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις
συμφωνίες για την έδρα τους.
γ) για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις πολιτικές υπηρεσίες που τους
συνοδεύουν ή τον εφοδιασμό των κυλικείων και των λεσχών τους, των άλλων
40Κρατών-Μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που ενεργείται σύμφωνα με
τη συνθήκη.
δ) να καταναλωθούν στα πλαίσια συμφωνίας που έχει συναφθεί με
Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς, εφόσον αυτή η συμφωνία γίνεται δεκτή
ή επιτρέπεται να υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από το Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
ε) για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τις ισχύουσες
εθνικές διατάξεις.
ΙΙ. 1. Απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ
τρίτων ή τυγχάνουν επιστροφής ή συμψηφισμού του φόρου, υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές Α.Υ.Ο., τα
βιομηχανοποιημένα καπνά στις ακόλουθες χρήσεις:
α) τα μετουσιωμένα επεξεργασμένα καπνά (υπολείμματα
βιομηχανοποίησης του καπνού), τα οποία, είτε χρησιμοποιούνται στο
εσωτερικό της χώρας για γεωπονικούς ή άλλους σκοπούς, είτε αποστέλλονται
σε άλλο Κράτος-Μέλος, είτε εξάγονται αυτούσια, είτε καταστρέφονται από τις
καπνοβιομηχανίες,
β) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που καταστρέφονται ενώπιον
επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών,
γ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που προορίζονται αποκλειστικά για
επιστημονικές δοκιμές, καθώς και για δοκιμές σχετικές με την ποιότητά τους,
δ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που χρησιμοποιούνται ξανά από τον
καπνοβιομήχανο,
ε) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που διατίθενται στο εργατοτεχνικό
προσωπικό των καπνοβιομηχανιών
2. Απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. τα προϊόντα που ορίζονται ως
αιθυλική αλκοόλη στις ακόλουθες χρήσεις και υπό τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις σχετικές Α.Υ.Ο.:
α) όταν διανέμονται με τη μορφή αιθυλικής αλκοόλης, η οποία έχει
υποστεί πλήρη μετουσίωση
β) όταν έχουν υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Ελληνικής Νομοθεσίας ή της νομοθεσίας άλλου Κράτους-Μέλους και
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών).
γ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού.
δ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμάκων.
ε) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρωματικών ουσιών που
προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη-αλκοολούχων ποτών
με αλκοολικό τίτλο μέχρι 1,2% vol.
στ) όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ημιτελών
προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεμιστών ή όχι, εφόσον σε
κάθε περίπτωση η περιεχόμενη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα
άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις
σοκολάτες και 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τα άλλα προϊόντα
ζ) όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή.
των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς.
η) όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.
θ) όταν χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές,
νοσηλευτικά ιδρύματα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς.
41ι) όταν χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό αρτοσκευασμάτων και
παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν αυτόματα
μηχανήματα ψεκασμού των αρτοσκευασμάτων αυτών