Χρηστικά - Δελτίο ΑΤΑ

 
                                                               ΔΕΛΤΙΟ    ΑΤΑ
1. Τι είναι το δελτίο ΑΤΑ και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται;

Το δελτίο ΑΤΑ είναι διεθνές τελωνειακό παραστατικό και τίτλος εγγύησης συγχρόνως, το οποίο χρησιμοποιείται στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται, για να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων από τελωνειακής πλευράς αλλά και την προσωρινή εισαγωγή-παραμονή σ? ένα κράτος χωρίς να καταβληθούν οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
Από πού εκδίδεται το δελτίο ΑΤΑ και σε ποιον χορηγείται.
Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών-Πειραιά- Θεσσαλονίκης - Πάτρας - Καλαμάτας - Βόλου -Ιωαννίνων - Αγρινίου - Εύβοιας - Ρόδου - Μυτιλήνης - Ηρακλείου είναι εξουσιοδοτημένα για την έκδοση των δελτίων ΑΤΑ και την χορήγηση αυτών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
     Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την έκδοση των δελτίων ΑΤΑ.

Α) Το δελτίο ΑΤΑ εκδίδεται μόνο εφόσον πρόκειται για προσωρινή εξαγωγή-εισαγωγή:
Επαγγελματικού υλικού
Επιστημονικού υλικού
Παιδαγωγικού υλικού
Εμπορικών δειγμάτων και διαφημιστικού υλικού
Ειδών για επίδειξη ή χρησιμοποίηση σε εκθέσεις, πανηγύρεις, συνέδρια.
Β) Το δελτίο ΑΤΑ πρέπει να περιλαμβάνει εμπορεύματα, που προορίζονται για ένα μόνο σκοπό, δηλαδή δεν μπορεί να εκδοθεί ένα δελτίο για έκθεση και για επαγγελματικό υλικό.
Γ) Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι γραμμένος σ ένα Επιμελητήριο και να είναι ταμειακώς εντάξει.
Ποια είναι τα δικαιολογητικά που συμπληρώνονται για την χορήγηση του δελτίου ΑΤΑ.
Α) ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, που χορηγείται από το ΕΒΕΑ.
Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης, αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, ποσότητα, βάρος, τιμή μονάδας, σύνολο αξίας, χώρα προορισμού κ.λ.π.
Πρωτοκολλείται στο Ειδικό Πρωτόκολλο, που τηρείται στο τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλλει στο ταμείο του ΕΒΕΑ τα τέλη που του αναλογούν, και τα οποία υπολογίζονται ως εξής:
Για αξία εμπ/των 1 - 100e τα τέλη ανέρχονται σε 7e
     >>                101- 200e    >>          >>            12e
     >>                201- 300e     >>          >>           18e
για αξία άνω των 300e καταβάλλονται τέλη 18e συν 1% για το πέραν των 300e ποσό.
Β) ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, που χορηγείται από το ΕΒΕΑ
(μόνο για την περίπτωση που η αξία του δελτίου υπερβαίνει τα 5.870e).
Η προσωπική εγγύηση υπογράφεται από τον κάτοχο του δελτίου, το δε γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από την τράπεζα.
Σημειώνεται ότι η αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία των 14.674e για κάθε δελτίο ΑΤΑ. Σε περίπτωση μεγαλύτερου ποσού συμπληρώνεται και δεύτερο δελτίο ΑΤΑ, τρίτο κ.λ.π.
Το δελτίο ΑΤΑ παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο την επόμενη ημέρα από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Ποια είναι η μορφή και το περιεχόμενο του δελτίου ΑΤΑ.
Το δελτίο ΑΤΑ αποτελείται από :
2 εξώφυλλα (πράσινου χρώματος)
1 φύλλο εξαγωγής και ένα φύλλο επανεισαγωγής (κίτρινου χρώματος)
1 φύλλο εισαγωγής και 1 φύλλο επανεξαγωγής (λευκού χρώματος)
Έντυπα διαμετακόμισης (γαλάζιου χρώματος), για την περίπτωση που διέρχεται από μια ή περισσότερες χώρες ( 2 φύλλα για κάθε χώρα)
Έντυπα διαμετακόμισης χρησιμοποιούνται επίσης και στην περίπτωση που τα εμπορεύματα εξάγονται μέσω ενός μεθοριακού τελωνείου , π.χ. τελωνείο Ευζώνων , πλην του τελωνείου Πατρών.
Σε όλα τα φύλλα του Δελτίου ΑΤΑ συμπληρώνονται στις αντίστοιχες θέσεις, τα στοιχεία του κατόχου, τα στοιχεία ισχύος και εκδόσεως του Δελτίου και όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου (περιγραφή εμπορευμάτων, ποσότητα, βάρος, τιμή μονάδος, σύνολο αξίας αριθμητικώς και ολογράφως)
Όλα τα φύλλα συμπληρώνονται απαραιτήτως στη γραφομηχανή, στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα.
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις όσον αφορά την επιστροφή και την τακτοποίηση του δελτίου ΑΤΑ και οι συνέπειες από τη μη τήρηση αυτών.
Η ισχύς του δελτίου ΑΤΑ δεν υπερβαίνει το έτος. Το δελτίο θα πρέπει να επιστραφεί στο Επιμελητήριο, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήξη της ισχύος του. Το δελτίο θα πρέπει να είναι τακτοποιημένο, δηλαδή όλα τα στελέχη να φέρουν πιστοποίηση των αρμοδίων τελωνείων, ότι τα εμπορεύματα έχουν επανεξαχθεί από τη χώρα, στην οποία είχαν προσωρινά εισαχθεί.
Όταν δεν υπάρχει βεβαίωση των αρμοδίων τελωνείων, περί επανεξαγωγής ή επανεισαγωγής των εμπορευμάτων, το δελτίο δεν θεωρείται τακτοποιημένο. Επίσης το δελτίο δεν θεωρείται τακτοποιημένο, εάν η επανεξαγωγή των εμπορευμάτων έγινε εκπρόθεσμα, χωρίς άδεια των αρμοδίων τελωνειακών αρχών.
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής των εμπορευμάτων ή του δελτίου ΑΤΑ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την πλησιέστερη τελωνειακή αρχή ή τον Εγγυοδοτικό Οργανισμό.